İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Dhmi) Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü
İşin Adı Soğutma Grubu
İlan Tarihi 20.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.06.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 5.06.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/644137
1-İdarenin
a) Adı : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü
b) Adresi : DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü, 48780Havalimanı, Dalaman/Muğla
c) Telefon ve faks numarası : 2522811348 - 2522811333
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Soğutma Grubu
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Min. 200 kW Kapasiteli Soğutma Grubu Temin ve TesisiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü Başmüdürlük BinasınaTeslimi ve Kurulumu Yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : -Yüklenici, uhdesinde kalan soğutma sistemini sözleşmeninimzalanmasını müteakip 84 gün içerisinde çalışır vaziyettekurulumunu tamamlayıp teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 1 gün içinde işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü Binası 1.Kat(e-tekliflerin açılacağı adres) Z25 Nolu Oda Dalaman/Muğla
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
EC Kalite BelgesiEurovent veya AHRI Sertifikası
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları:KatalogTeknik Şartnameye Cevaplar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyletoplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş