İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 2. Bölge Müdürlüğü - İzmir
İşin Adı İzmir Kemalpaşa Savanda Göleti Sulaması İkmali
İlan Tarihi 27.07.2016
İhale K.No 2016/265460
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 11.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2016/265460

1-İdarenin
a) Adresi : Kazim Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324355100 - 2324353742
c) Elektronik Posta Adresi : proje02@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İzmir Kemalpaşa Savanda Göleti Sul İkm yapım işi; toplam 163 ha tarım arazisininin basınçlı sulama şebekesi olarak sulanmasını sağlayacak ; ana boru, yedek ve tahliye sonlarındaki dren hatları ile sulama hatları üzerindeki sanat yapılarının yapımıdır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir ili Kemalpaşa ilçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanayi Cad. No: 39 Bornova / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 11.08.2016 - 14:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihale konusu işte iş deneyimi olarak 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları" tebliğinin eki "Benzer İş Grupları Listesi" ndeki "(A) Alt Yapı İşleri" başlıklı bölümde yer alan "IX.Grup: SU YAPILARI" benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat puanı” ile “kalite nitelik ve finansal güç puanı” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1.Fiyat Puanı (FP) (70 PUAN)

Fiyat puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 70 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite Nitelik, Finansal Güç Puanı (FDUP) (30 PUAN)

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı (KNP) (20 Puan)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması, 10 – 10 puan üzerinden iki farklı nitelik grubunda yapılacak olup iki gruptan da tam puan alan istekli kalite nitelik olarak toplam 20 tam puan alacaktır. Puanlamada kullanılacak iş kalemleri aşağıda gruplanmıştır.

1. Grup:

Kalite Nitelik Puanı İçin  1. Grupta Değerlendirmeye Alınacak İş Kalemleri

T İş Kalemi No İş Kaleminin Adı
1 SVN-BORU-01 6 atm Basınç Dayanımında Ø500 mm Anma Çapında HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Döşenmesi (Boru ve Özel Parça Temini Hariç) 
2 SVN-BORU-04 6 atm Basınç Dayanamında Ø250 mm Anma Çapında HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Döşenmesi (Boru ve Özel Parça Temini Hariç
3 SVN-BORU-12 8 atm Basınç Dayanamında Ø200 mm Anma Çapında HDPE Boruların ve Özel Parçalarının Döşenmesi (Boru ve Özel Parça Temini Hariç) 
4 SVN-YSONDAJ Ø600 mm Kılavuz Çelik Boru Kullanılarak Yatay Delgi ile Karayolu Geçişi Yapılması (Çelik boru bedeli ve montajı dahil)

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi (T) için isteklinin teklif ettiği fiyatlar toplanacak; isteklinin toplam teklif fiyatına (F) olan oranı (Y1)  hesaplanacaktır. Y1 aşağıda belirtilen oranlar arasında ise istekli tam puan alacaktır (bu aralık dışında bulunan Y1 değerleri için puan verilmeyecektir). Hesap sonucu bulunan Y1 değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Y1= (T1+T2+T3+T4) / F x 100    sonucu % 45 (eşit) ile 55 (eşit) arasında ise              10 puan

Örnek (1. Grup için):

T İş Kalemi No İsteklinin Bu Kaleme Ait Teklif Ettiği Toplam Fiyat
1 SVN-BORU-01 400 000,00 TL
2 SVN-BORU-04 300 000,00 TL
3 SVN-BORU-12 200 000,00 TL
4 SVN-YSONDAJ 100 000,00 TL

F= İsteklinin işe ait teklif ettiği toplam fiyat= 2 000 000,00 TL ise

Y1= (T1+T2+T3+T4) / F= 1 000 000,00 / 2 000 000,00 x 100= % 50,00

İsteklinin Y1 (%50,00) oranı, % 45 (eşit) ile 55 (eşit) arasında kaldığı için 10 tam puan almıştır.

2. Grup:

Kalite Nitelik Puanı İçin  2. Grupta Değerlendirmeye Alınacak İş Kalemleri

T İş Kalemi No İş Kaleminin Adı
11 SVN-BETON-C20 Borulu Şebeke Sanat Yapıları İmalatlarında Kullanılmak Üzere C20 Sınıfında Beton İmalatı
12 SVN-BETON-C30 Borulu Şebeke Sanat Yapıları İmalatlarında Kullanılmak Üzere C30 Sınıfında Beton/Betonarme Betonu İmalatı
13 SVN-DEMİR Borulu Şebeke Sanat Yapıları İmalatlarında Kullanılmak Üzere S420a Betonarme Demirlerinin Hazırlanması Ve Bükülüp Yerine Konması
14 SVN-TAŞ Borulu Şebeke Sanat Yapıları İmalatlarında Kullanılmak Üzere İstifli Taş Dolgu Yapılması
15 SVN-KAPAK Borulu Şebeke Sanat Yapıları İmalatlarında Kullanılmak Üzere Saç Kapak - Menteşe - Kilit Yapımı
16 SVN-ÇELİK Borulu Şebeke Sanat Yapıları İmalatlarında Kullanılmak Üzere Çelik Boru - Çelik Flanş - Çelik Fitting Temini, Boyanması, Montajı
17 SVN-PRE-MONTAJ Prefabrik Hidrant Yapısının İdareden Teslim Alınarak Yerine Yerleştirilmesi (Şantiye Depo Sahasından İşyerine Nakliyesi Dahil)

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi (T) için isteklinin teklif ettiği fiyatlar toplanacak; isteklinin toplam teklif fiyatına (F) olan oranı (Y2)  hesaplanacaktır. Y2 aşağıda belirtilen oranlar arasında ise istekli tam puan alacaktır (bu aralık dışında bulunan Y2 değerleri için puan verilmeyecektir). Hesap sonucu bulunan Y2 değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Y2= (T11+T12+T13+T14+T15+T16+T17) / F x 100 sonucu % 15 (eşit) ile 20 (eşit) arasında ise 10 puan

Örnek (2. Grup için):

T İş Kalemi No İsteklinin Bu Kaleme Ait Teklif Ettiği Toplam Fiyat
11 SVN-BETON-C20 10 000,00 TL
12 SVN-BETON-C30 20 000,00 TL
13 SVN-DEMİR 30 000,00 TL
14 SVN-TAŞ 40 000,00 TL
15 SVN-KAPAK 50 000,00 TL
16 SVN-ÇELİK 60 000,00 TL
17 SVN-PRE-MONTAJ 70 000,00 TL

F= İsteklinin işe ait teklif ettiği toplam fiyat= 2 000 000,00 TL ise

Y2= (T11+T12+T13+T14+T15+T16+T17) / F= 10 000+20 000+30 000+40 000+50 000+60 000+70 000 / 2 000 000 x 100= % 14,00

İsteklinin Y2 (%14,00) oranı, % 15 (eşit) ile 20 (eşit) arasında kalmadığı için 0 puan almıştır.

KNP (Kalite Nitelik Puanı)= Y1 + Y2 olacaktır.

A.2.2 Finansal Güç Puanı (FGP) (10 Puan)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan finansal güç puanı, 5 puan Cari Oran Puanı ve 5 Puan da Öz Kaynak Oranı üzerinden iki farklı finansal orana göre yapılacak olup iki orandan da tam puan alan istekli finansal güç puanı olarak toplam 10 tam puan alacaktır.

Finansal güç puanı isteklinin 2015 yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile hesaplanacaktır. 2014 yılı öncesi ne ait sunulan belgeler finansal güç puanı hesaplanmasında kabul edilmeyecektir. Yıl ortalaması alınarak bulunan değerler finansal güç puanı hesaplamasında kabul edilmeyecektir.

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) finansal güç puanı hesabı için sunmaları gerekmektedir.

A.2.2.1 Cari Oran (5 puan):

İsteklinin yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri üzerinden hesaplanan; belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oran (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar, hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir);

0,75 (eşit) ile 1,00 arasında ise           Cari Oran= 0 tam puan,

1,00 (eşit) ile 1,25 arasında ise           Cari Oran = 1 tam puan,

1,25 (eşit) ile 1,50 arasında ise           Cari Oran = 2 tam puan,

1,50 (eşit) ile 1,75 arasında ise           Cari Oran = 3 tam puan,

1,75 (eşit) ile 2,00 arasında ise           Cari Oran = 4 tam puan,

2,00 (eşit) ile 2,00 nin üzerinde ise     Cari Oran = 5 tam puan alacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde cari oran puanı hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait cari oran puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır. Puanlama yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır

Örnek: 

Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye Alınacak Puan
A Ortağı (Ortaklık oranı % 70) 4 4 x 0,70= 2,80 puan
B Ortağı (Ortaklık oranı % 30) 0 0 x 0,30= 0,00 puan

A&B iş ortaklığının cari oran puanı 2,80 olarak hesaplanacaktır

A.2.2.2 Öz Kaynak Oranı (5 puan):

İsteklinin yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri üzerinden hesaplanan; aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranı (öz kaynaklar/toplam aktif, hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir);

0,15 (eşit) ile 0,30 arasında ise           Öz Kaynak Oranı= 0 tam puan,

0,30 (eşit) ile 0,45 arasında ise           Öz Kaynak Oranı = 1 tam puan,

0,45 (eşit) ile 0,60 arasında ise           Öz Kaynak Oranı = 2 tam puan,

0,60 (eşit) ile 0,75 arasında ise           Öz Kaynak Oranı = 3 tam puan,

0,75 (eşit) ile 0,90 arasında ise           Öz Kaynak Oranı = 4 tam puan,

0,90 (eşit) ile 0,90 nın üzerinde ise     Öz Kaynak Oranı = 5 tam puan alacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde öz kaynak oranı puanı hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait öz kaynak oranı puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır. Puanlama yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır

Örnek: 

Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye Alınacak Puan
A Ortağı (Ortaklık oranı % 51) 5 5 x 0,51= 2,55 puan
B Ortağı (Ortaklık oranı % 49) 1 1 x 0,49= 0,49 puan

A&B iş ortaklığının öz kaynak oranı puanı 3,04 olarak hesaplanacaktır.

A.2.2.3 Finansal Güç Puanı (10 puan):

Finansal Güç Puanı (FGP)= Cari Oran Puanı + Öz Kaynak Oranı Puanı

A.2.3 Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) Hesabı

Fiyat dışı unsur puanı; Kalite Nitelik Puanı (KNP) ve Finansal Güç Puanı (FGP) toplamıdır.

FDUP= KNP + FGP

 A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

 

B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü İhale Servisi - Sanayi Cad. No: 39 Bornova / İZMİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü İhale Servisi - Sanayi Cad. No: 39 Bornova / İZMİRadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir” hükmü gereğince söz konusu ihalede “İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00” olarak belirlenmiştir.

Paylaş