İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği - Kırşehir
İşin Adı Çiçekdağı İlçesi Demirli Köyü Hüseyinli Mah. İçmesuyu İsale Hattı Yenileme, Küçükteflek Köyü 50 M3 İçmesuyu Depo Yapım İşi
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 1.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ DEMİRLİ KÖYÜ HÜSEYİNLİ MAH. İÇMESUYU İSALE HATTIYENİLEME, KÜÇÜKTEFLEK KÖYÜ 50 M3 İÇMESUYU DEPO YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLEİHALE EDİLECEKTİR.

1.İdarenin

a) Adı : Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi : Hükümet Konağı No:1/2 Çiçekdağı / KIRŞEHİR

c ) Telefon - Faks Numarası : 0-386 612 20 06 - 0-386-612 20 14

d ) Elektronik Posta Adresi :

2. İhaleKonusu İşin

a) Adı : Çiçekdağı ilçesi Demirli köyü Hüseyinli mah. içmesuyuisale hattı yenileme, Küçükteflek köyü 50 m3 içmesuyu depo yapım işi

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : İçmesuyu isale hattı yenileme ile50 m3 depo yapım işi

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin tebliği tarihinden itibaren(3) iş günü içinde yer teslimi yapılarak, en geç (5) takvim günü içinde işebaşlanacaktır.

d ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

3.İhalenin

a ) Yapılacağı Yer : Kaymakamlık Toplantı Salonu - Çiçekdağı /KIRŞEHİR

b ) Tarihi - Saati : 01.08.2016 - saat : 10.30

c ) İhale Şekli : Açık İhale Usulü

d ) Son Teklif Alma Tarih ve Saati : 01.08.2016 - saat :10.15

e ) İhale Dosyası ve Dökümanının Görüleceği ve Satın Alınacağı Yerve Bedeli: İhale dökümanı Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliğindegörülebilir.

f ) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin yapılacağı yeri veçevresini görmek, incelemek, taahhüde girmek için gerekli olabilecek tümbilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerindeğerlendirilmesinde isteklinin işin yapılacağı yerleri incelediği ve teklifinibuna göre hazırladığı kabul edilir.

4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar,Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefonnumarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.

c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirküleri.

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya buhususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri.

ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin,aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halindesunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağınaİlişkin Taahhütname.

d ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11ve 12. maddesinde sayılandurumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname

e ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılankişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

g ) SGK borcu yoktur (son bir ay içinde alınmış olacak)

ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

h ) Ticaret sicil gazetesi

ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi OdasıBelgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihininiçerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasınaveya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinsiciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veyaihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicilekayıtlı olduğuna dair belge,

i ) Vergi borcu yoktur belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)

j ) Yer gördü tutanağı

k ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği buşartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.

l ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklereilişkin beyanname.

m) Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıtbelgesi (son 1 ay içinde almış)

n) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketler hariç)

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:

o ) İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son beş yıl içinde, ilk teklifedeceği bedelin en az % 30 oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilenihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş BitirmeBelgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesi kamudan alınacaktır. İhaleyegirecek olan mühendislerin, üniversitelerin, İnşaat mühendisi bölümlerindenmezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmalarıhalinde iş deneyim belgesi aranmaz.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : Bu ihaledebenzer iş olarak İçme Suyu İşleri, Kanalizasyon ve Alt Yapı İşleri kabuledilecektir. Ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak MühendislikBölümü İnşaat Mühendisliğidir.

ö ) İsteklinin Organizasyon Yapısı : İsteklinin ihale konusu işiyerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeliiş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. Aşağıda özellikleri belirtilenteknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.

p ) Makine, Araç ve Teçhizat Listesi:

 1 Adet Ekskavatör

 1 Adet Kontrol Aracı

5 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ileyapılacaktır.

6 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklifmektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı,soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfınyapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Buzarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleyekatılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfakonularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaretunvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işeait olduğu yazılır.

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabuledildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirineuygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamasıve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkilikişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan tekliflerreddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanmasıve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğininbelirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılmasızorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanına ÇİÇEKDAĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜN’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihaledokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 500,00 TL (Beşyüz TL)karşılığı verilmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedelüzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtarteslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

10 - Teklifler; 01.08.2016 tarih ve saat 10:30 ’e kadar KÖYLEREHİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen tekliflerdeğerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin en az % 3’ü tutarında kendibelirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihindenitibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

15 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp,28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümlerigeçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

16- Ortakgirişimler ihaleye teklif veremeyecektir

Yeterlilik
Paylaş