İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği - Kırşehir
İşin Adı Alan, Kabaklı, Kırdök, Küçükteflek Ve Şahinoğlu Köylerine Çocuk Oyun Parkı Malzeme Alım Ve Montaj İşi
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 1.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Alan, Kabaklı, Kırdök, Küçükteflek ve Şahinoğlu köylerine çocukoyun parkı malzeme alım ve montaj işi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaleYönetmeliğinin 18. maddesi (1) bendine göre açık ihale usulü ile ihaleedilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.İdarenin

a) Adı : Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi : Hükümet Konağı No:1/2 Çiçekdağı / KIRŞEHİR

c ) Telefon - Faks Numarası : 0-386 612 20 06 - 0-386-612 20 14

d ) Elektronik Posta Adresi :

2- İhaleKonusu Malın

 a) Niteliği, türü ve miktarı:Mal Alımı ve Montajı;  Çocuk parkı alanıkurulacak köylere alınacak 5 grup Park alanı  malzemeleri.

Bir Grup Oyun Parkında;

1 adet döküm ayaklı oturma bankı, 1 adet pvc kaplı oturaklıhelezon yaylı tahteravalli,

Çocuk Oyun Grubu (1 adet düz kaydırak, 1 adet helezon kaydırak, 1adet 6 basamaklı kauçuk kaplama merdiven, 1 adet 4 basamaklı kauçuk kaplama merdiven,1 adet kauçuk kaplama platform, 1 adet ikili salıncak, 1 adet çatı ve 3 adetkorkuluk),

75 m2 Tel örgü (2,6 mm kalınlığında ve 150 cm yüksekliğinde 5 cmgöz aralıklı (50 mt *1,50)=75 m2),

30 kg Gergi Teli (4 mm), 4 kg bağ teli (2 mm), 25 adet düz betondirek ( 2 mt boyunda), 1 adet köşebent çerçeveli, kafes telli girişi kapısı (1,00* 1,50)

b) Teslim yerleri : Alan, Kabaklı, Kırdök, Küçükteflek veŞahinoğlu köylerine  1’ er grup olarakteslim edilecektir.

 c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3-İhalenin

 a) Yapılacağı yer: HükümetKonağı Kaymakamlık Toplantı Salonu ÇİÇEKDAĞI / KIRŞEHİR

 b) Tarihi ve saati : 01 /08 / 2016 – 11.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasıveya Meslek Odası belgesi;

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihininiçerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasınaveya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinsiciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veyaihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicilekayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesiveya imza sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya buhususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

4.2- Teklif toplam bedel üzerinden en ucuz teklif üzerindendeğerlendirilecektir.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokümanı Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliğindegörülebilir ve 500,00 TL (Beşyüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler 01 / 08 / 2016 saat 10:45'e kadar Çiçekdağı KöylereHizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabuledilmeyecektir.

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu işkalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyleher bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmeimzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzerekendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibarenen az 30 takvim günü olmalıdır.

11-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

Yeterlilik
Paylaş