İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Iğdır İli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği,
İşin Adı Iğdır Merkez Muhtelif Köylerine (Enginalan,Panik,Güngörmez Köyü-Kızılkule Mezrası, Yüzbaşılar, Aşağı Erhacı, Alibeyköy) İçme Suyu Şebeke Hattı Değişimi Ve Yapımı
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 2.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1-Birliğin (İdarenin)

a) Adı ve Adresi: Valilik Hizmet Binası, Iğdır İli MerkezKöylerine Hizmet Götürme Birliği, Zemin Kat Merkez/Iğdır

b) Telefon ve faks numarası  :(0476) 226 15 18

c) Elektronik posta adresi (varsa) :76birlik@igdir.gov.tr

2-İhalekonusu yapım işinin   

NO İŞİN ADI, YERİ, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI TARİHİ İŞİN SÜRESİ DOKÜMANBEDELİ

01 Iğdır Merkez Çilli Köyü Çiko Mezrası İsale Hattı ve Depo Bakım,Onarım ve Yapımı       02.08.2016 10.00 20 Gün 200,00.-TL

02 Iğdır Merkez Taşlıca Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımı 02.08.201610.30 25 Gün 250,00.-TL

03 Iğdır Merkez Muhtelif Köylerine (Enginalan,Panik,GüngörmezKöyü-Kızılkule Mezrası, Yüzbaşılar,Aşağı Erhacı, Alibeyköy)  İçme Suyu Şebeke Hattı  Değişimi ve Yapımı 02.08.2016 11.00 45 Gün 250,00.-TL

-İşe başlama tarihi:Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihindenitibaren 5 (beş) gün içinde işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

-Yapılacağı yer:Valilik Hizmet Binası Köylere Hizmet GötürmeBirliği Toplantı Salonu Kat:2 Iğdır

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefonnumarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.   

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi OdasıBelgesi.

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihininiçerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasınaveya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzelkişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilanveya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicilekayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesiveya İmza Sirküleri.

4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya buhususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri.

4.1.4-İdari Şartnamenin 10’uncu maddesinin (a), (b), (e), (f),(g), (h), (i) ve (j) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılıtaahhütname,

4.1.5-İdari Şartnamenin 10. Maddesinin (c) ve (d) bentlerindebelirtilen,

-İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlikprim borcu olmadığına dair belge, (Son bir ay içinde)

-İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcuolmadığına dair belge, (Son bir ay içinde)

4.1.6-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.7- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat.

4.1.8-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.

4.1.9-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklereilişkin beyanname.

4.1.11- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyimbelgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel KişiyeKullandırılmayacağına İlişkin taahhütname.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerintaşıması gereken kriterler:

4.2.1-İş deneyim belgeleri; İsteklinin son on yıl içinde yurtiçinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’ioranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiğiidarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgilideneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere teksözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.3-Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde iş deneyimindedeğerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin A/VIII, IX,X,XI Grubu işleri veihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlıkbölümlerinden inşaat mühendisidir.

5-İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecektir.

6-İhale dokümanı Iğdır İli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliğiadresinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.

7-Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerdetemsile yetkili kişiler tarafından ihale saatine kadar İhale KomisyonBaşkanlığına verilecektir. Posta ile veya İadeli Taahhütlü olarak teklifverilmez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

8-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu işkalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle herbir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birimfiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatsözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibarenen az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12- İhale makamından alınacak “Yer Gördü Belgesi”nin (standartformlarda yer almaktadır.) ve Teknik Şartnamenin teklif vermeye yetkiligerçek/tüzel kişilerce imzalanarak teklif dosyası içerisinde sunmalarıgerekmektedir.

Diğer Hususlar

13-BirlikEncümeni ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde ve ihale esnasındabütün teklifleri reddetmede serbesttir


Yeterlilik
Paylaş