İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Suluova Köylere Hizmet Götürme Birliği - Amasya
İşin Adı Suluova İlçesi Armutlu Köyü Köy Konağı İkmal İnşaatı Yapımı İşi
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 1.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Suluova İlçesi Armutlu Köyü Köy Konağı İkmal İnşaatı Yapımı  İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaleYönetmeliği’nin 18. ve 39. maddeleri gereğince Açık İhale Usulü, akabindePazarlık Usulü  ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adı: Suluova Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi: Hükümet  KonağıKat:3 SULUOVA

c) Telefon ve faks numarası  : 0-358-4171151- 4177678

d) Elektronik posta adresi(varsa):

2- İhalekonusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı: Köy Konağı İkmal İnşaatı Yapımıİşi  ile ilgili keşif özetinde belirtilenişler.

b) Yapılacağı yer   :Suluova İlçesi Armutlu  Köyü      

c) İşe başlama tarihi. Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihindenitibaren 5 (Beş)   gün içinde yer teslimiyapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvimgünüdür.

3-ihalenin

a) Adı  : Suluova İlçesiArmutlu  Köyü Köy Konağı İkmal İnşaatıYapımı İşi

b)Yapılacağı yer: Suluova Kaymakamlık Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati : 01 Ağustos 2016 Pazartesi  günü saat 10.30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefonnumarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya SanayiOdası Belgesi.

      a- Gerçek kişi olmasıhalinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaretve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b- Tüzel kişi olmasıhalinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaretve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisindealınmış, tüzel kişiliğin sicile  kayıtlıolduğuna dair belge.

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesiveya İmza Sirküleri.

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya buhususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri.

4.1.4 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlananKöylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a),(b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığınailişkin yazılı taahhütname,

4.1.5 İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaleYönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

4.1.6 Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.7 Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminatmektubu,

4.1.8 Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılankişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile notertasdikli imza beyannamesi,

4.1.9 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriğişartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.10 Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçiciteminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasınakonulması.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - İş deneyim belgeleri

      a- İsteklinin, sononbeş yıl yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşmebedelinin en az %70’i oranında gerçekleştiği veyahut yönettiği idarece kusursuzkabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilenbedelin %70’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyimbelgesi

      b- Bu ihalede benzeriş olarak, inşaat yapım işleri, okul ve her türlü bina yapım işi kabuledilecektir. (İhale konusu iş veya işe denk sayılacak İnşaat Mühendisliği veMimarlık Bölümüdür)

 4.3.2- İsteklininorganizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

      Teknik PersonelTaahhüdü: Aşağıda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesindeçalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdamedeceğine dair taahhütnamenin, çalıştırılıyor ise SSK onaylı son primbordrosunun verilmesi zorunludur.

Adet    Pozisyonu          Mesleki Ünvanı                             MeslekiÖzellikleri

1          Şantıye şefi       İnşaat Mühendisi/Teknikeri          En az3 yıl deneyimli

4.3.2. Makine Taahhüdü: İhale konusu işle ilgili kullanılacak araçve iş makinalarının kendisine ait   yada kiralık olduğunu gösterir belge.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokümanın satın alındığına dair belge. İhale dokümanıSuluova Köylere Hizmet Götürme Birliğinden görülebilir ve (200,00 TL) / (İkiyüzLira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecekolanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeliBirliğin Suluova Ziraat Bankasında bulunan  12537998/5001 noluvadesiz hesabına yatırılacaktır.)               

7- İhale, Birlik İhale Yönetmeliği’nin 18. ve 39. maddelerigereğince açık ihale usulü ile akabinde pazarlık usulü ile yapılacağındanisteklilerin şahsen katılımı gerekmektedir

8- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilereyaptırılamaz.

9- İhale başvuru dosyası ihale günü saat 10.00’a kadarverilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.Ancak isteklilerin ihale saatinde ihaleye şahsen katılımı gerekmektedir.

10- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslimedecek olup, ihale sonucu, ihale uhdesinde kalan istekliyle Birim Fiat  Sözleşme düzenlenecektir.

11-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

Yeterlilik
Paylaş