İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 25. Bölge Müdürlüğü- Balıkesir
İşin Adı 25 Bölge Müdürlüğü Taşkın Ve Rusubat Kontrolüne Yönelik 3 Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması İşi
İlan Tarihi 28.07.2016
İhale K.No 2016/276769
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 12.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2016/276769

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK MAHALLESI İNÖNÜ BULVARI BANDIRMA CADDESI NO:87 10020 KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662417210 - 2662438124
c) Elektronik Posta Adresi : dsi25@dsi.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Balıkesir İli Merkezinde ve Altıeylül, Balya, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde Yer Alan 28 Adet Derede Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Hazırlanması (? 29Km)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 25.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 600 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : DSİ 25.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 12.08.2016 14:00


Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
150.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 275.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 200.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

ANAHTAR TEKNİK PERSONEL

ADET

POZİSYON

ÜNVAN ASGARİ TOPLAM TECRÜBE ASGARİ BENZER TECRÜBE
1 TECRÜBELİ MÜHENDİS İNŞAAT MÜHENDİSİ 10 YIL 5 YIL
1 TECRÜBELİ MÜHENDİS METEOROLOJİ MÜHENDİSİ 10 YIL 5 YIL

(1) ADAY VEYA İSTEKLİ, ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER İLE KENDİSİ VEYA YÖNETİCİ KADROSUNUN, ANAHTAR TEKNİK PERSONELİN EĞİTİMİNİ GÖSTEREN DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİ VE TOPLAM DENEYİM SÜRESİNİ GÖSTEREN İLGİLİ MESLEK ODASI ÜYE KAYIT BELGESİ VE/VEYA HİZMET ÇİZELGESİ İLE ÖZGEÇMİŞ FORMUNUN SUNULMASI ZORUNLUDUR.

 (2) YETERLİK KRİTERİ OLARAK ÖNGÖRÜLEN ANAHTAR TEKNİK PERSONELİN İHALE KONUSU İŞİN UZMANI OLMASI ZORUNLUDUR.

(3) ANAHTAR TEKNİK PERSONELİN, ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN TOPLAM DENEYİM SÜRESİ İLGİLİ MESLEK ODASI ÜYE KAYIT BELGESİYLE, KAMUDA GEÇEN TOPLAM DENEYİM SÜRESİ HİZMET ÇİZELGESİ VE/VEYA MESLEK ODASI ÜYE KAYIT BELGESİYLE; DANIŞMANLIK HİZMET İŞLERİ İLE İHALE KONUSU İŞ VE BENZER İŞLERE İLİŞKİN MESLEKİ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ FORMUYLA, İLGİSİNE GÖRE SON BAŞVURU VEYA İHALE TARİHİ İTİBARIYLA ADAY VEYA İSTEKLİNİN BÜNYESİNDE BULUNDUĞU HUSUSU İSE, SON BAŞVURU VEYA İHALE TARİHİNDEN BİR ÖNCEKİ AYA AİT SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ONAYLI “HİZMET BİLDİRİMİ” İLE TEVSİK EDİLİR. İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ KAYDOLABİLECEĞİ BİR MESLEK ODASI BULUNMAYAN ANAHTAR TEKNİK PERSONEL, ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN TOPLAM DENEYİM SÜRESİ DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİ İLE KAMUDA GEÇEN TOPLAM DENEYİM SÜRESİ İSE HİZMET ÇİZELGESİ VE/VEYA DİPLOMA YA DA MEZUNİYET BELGESİ İLE TEVSİK EDİLİR.

(4) BİR İHALEDE ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK GÖSTERİLEN PERSONEL, AYNI ZAMANDA SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA TEKNİK PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLEBİLİR.

(5) İŞ ORTAKLIKLARINDA, ORTAKLIK ORANINA BAKILMAKSIZIN, PİLOT VE ÖZEL ORTAKLARA AİT ANAHTAR TEKNİK PERSONELİN TAMAMI DEĞERLENDİRİLİR.

(6) ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK BİLDİRİLEN KİŞİLER, ADAYIN BÜNYESİNDE ÇALIŞTIKLARINA İLİŞKİN YAZILI BEYANLARINI VERİRLER.

(7) ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK BİLDİRİLEN KİŞİLER, ADAY VEYA İSTEKLİNİN BÜNYESİNDE GÖREV YAPTIKLARI SÜRE BOYUNCA, BAŞKA BİR GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİDE BÜNYESİNDE ÇALIŞAMAZLAR.

(8) ANAHTAR TEKNİK PERSONEL NİTELİĞİNE SAHİP GERÇEK KİŞİ ADAY VEYA İSTEKLİLER, ŞAHIS ŞİRKETİ ORTAKLARI, LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLÜK GÖREVİNİ YÜRÜTEN ORTAKLAR, ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MURAHHAS MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR ORTAKLARI, ORTAK GİRİŞİMLERİN İSE GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLARININ YUKARIDA SAYILAN UNVANLARI TAŞIYAN GERÇEK KİŞİ ORTAKLARININ, ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA, ADAY VEYA İSTEKLİNİN BÜNYESİNDE ÇALIŞTIĞINA DAİR BELGE ARANMAZ.

b) Teknik Personel:

TEKNİK PERSONEL

Adet Pozisyon Ünvan Asgari Toplam Tecrübe Asgari Benzer Tecrübe
1 Proje Müdürü İnşaat Mühendisi 10 yıl 5 yıl
1 Proje Mühendisi İnşaat Mühendisi 5 yıl 3 yıl
1 Proje Mühendisi Jeoloji Mühendisi 5 yıl 3 yıl
1 Proje Mühendisi Meteoroloji Mühendisi 5 yıl 3 yıl
1 Proje Mühendisi Ziraat Mühendisi 5 yıl 3 yıl

(1) ADAY VEYA İSTEKLİ, ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER İLE KENDİSİ VEYA YÖNETİCİ KADROSUNUN VE TEKNİK PERSONELİN (TAAHHÜT EDİLEN TEKNİK PERSONEL DAHİL) EĞİTİMİNİ GÖSTEREN DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİ VE TOPLAM DENEYİM SÜRESİNİ GÖSTEREN İLGİLİ MESLEK ODASI ÜYE KAYIT BELGESİ VE/VEYA HİZMET ÇİZELGESİ İLE ÖZGEÇMİŞ FORMUNUN SUNULMASI ZORUNLUDUR.

(2) TEKNİK PERSONELİN İHALE KONUSU İŞİN UZMANI OLMASI ZORUNLUDUR.

(3) TEKNİK PERSONELİN, ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN TOPLAM DENEYİM SÜRESİ İLGİLİ MESLEK ODASI ÜYE KAYIT BELGESİYLE, KAMUDA GEÇEN TOPLAM DENEYİM SÜRESİ HİZMET ÇİZELGESİ VE/VEYA MESLEK ODASI ÜYE KAYIT BELGESİYLE; DANIŞMANLIK HİZMET İŞLERİ İLE İHALE KONUSU İŞ VE BENZER İŞLERE İLİŞKİN MESLEKİ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ FORMUYLA, İLGİSİNE GÖRE SON BAŞVURU VEYA İHALE TARİHİ İTİBARIYLA ADAY VEYA İSTEKLİNİN BÜNYESİNDE BULUNDUĞU HUSUSU İSE, SON BAŞVURU VEYA İHALE TARİHİNDEN BİR ÖNCEKİ AYA AİT SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ONAYLI “HİZMET BİLDİRİMİ” İLE TEVSİK EDİLİR. İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ KAYDOLABİLECEĞİ BİR MESLEK ODASI BULUNMAYAN TEKNİK PERSONELİN, ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN TOPLAM DENEYİM SÜRESİ DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİ İLE, KAMUDA GEÇEN TOPLAM DENEYİM SÜRESİ İSE HİZMET ÇİZELGESİ VE/VEYA DİPLOMA YADA MEZUNİYET BELGESİ İLE TEVSİK EDİLİR.

(4) BİR İHALEDE ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK GÖSTERİLEN PERSONEL, AYNI ZAMANDA SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA TEKNİK PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLEBİLİR.

(5) İŞ ORTAKLIKLARINDA, ORTAKLIK ORANINA BAKILMAKSIZIN, PİLOT VE ÖZEL ORTAKLARA AİT TEKNİK PERSONELİN TAMAMI DEĞERLENDİRİLİR.

6) İSTEKLİNİN TEKNİK PERSONEL OLARAK BİLDİRDİĞİ KİŞİLER İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞACAKLARINA İLİŞKİN YAZILI BEYANLARINI VERİRLER.

(7) TEKNİK PERSONEL OLARAK BİLDİRİLEN KİŞİLER, ADAY VEYA İSTEKLİNİN BÜNYESİNDE GÖREV YAPTIKLARI SÜRE BOYUNCA, BAŞKA BİR GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİDE BÜNYESİNDE ÇALIŞAMAZLAR.

(8) TEKNİK PERSONEL NİTELİĞİNE SAHİP GERÇEK KİŞİ ADAY VEYA İSTEKLİLER, ŞAHIS ŞİRKETİ ORTAKLARI, LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLÜK GÖREVİNİ YÜRÜTEN ORTAKLAR, ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MURAHHAS MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR ORTAKLARI, ORTAK GİRİŞİMLERİN İSE GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLARININ YUKARIDA SAYILAN UNVANLARI TAŞIYAN GERÇEK KİŞİ ORTAKLARININ, TEKNİK PERSONEL OLARAK BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA, ADAY VEYA İSTEKLİNİN BÜNYESİNDE ÇALIŞTIĞINA DAİR BELGE ARANMAZ.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Nehir ve dere yataklarındaki Taşkın Koruma veya Taşkın Koruma, Erozyon ve Rüsubat Kontrolüne İlişkin İstikşaf, Master Plan, Planlama Raporu çalışmaları yapmış olmak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 25.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YÖNETİMİ, İZLEME VE TAHSİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİRadresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir. 

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar DSİ 25.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YÖNETİMİ, İZLEME VE TAHSİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 
Paylaş