İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 22. Bölge Müdürlüğü- Trabzon
İşin Adı Giresun-eynesil Ilçe Merkezi Murcu, Topalli, Dizgine Ve Kelli Dereleri 2kısım Taşkın Koruma İnşaatı
İlan Tarihi 28.07.2016
İhale K.No 2016/278221
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2016/278221

1-İdarenin
a) Adresi : DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak Ortahisar/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623341105 - 4623341110
c) Elektronik Posta Adresi : proje22@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
3000m kargir duvar, 220m brit,1 ad. 35m açıklıklı ahşap kap.çelik yaya köprüsü,3 ad.top.47m.açıklıklı 10m genişlikli öng.pf.kiriş araç köprüsü,940m ferfoje korkuluk,2000m kırsal korkuluk,100m köprü tipi korkuluk imalatları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Giresun – Eynesil İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 700 (Yediyüz) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak - Ortahisar / TRABZON
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 Tarih ve 29696 Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan yer alan (A) IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu Ve Kanalizasyon İşleri, (A) VIII. Grup: Barajlar, (A) IX. Grup: Su Yapıları, (A) X. Grup: Deniz Yapıları, (A) XI. Grup: Arıtma Tesisleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme ''teklif fiyatı'' ile ''kalite ve teknik değer nitelik'' olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:50 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TP= (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 50 PUAN)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

SIRA NO POZ NO İŞ KALEMİNİN ADI VE KISACA AÇIKLAMASI Min. Teklif Oranı Maks. Teklif Oranı PUAN
1 D01-0100 Her türlü imalatta, ocakta veya ariyette, makine ile her türlü ve her derinlikte ki zeminde kazı yapılması, depo, sedde veya dolguya konulması imalat sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması 0.0265 0.0493 1
2 D02-0200 İdarece istenilen sınıfta satın alınan ve beton pompasıyla basılan C16 beton 0.0012 0.0021 1
3 D03-0300 İmalatta satın alınan ve beton pompasıyla basılan C20 betonu 0.3138

0.5828

4
4 D04-0400 Sanat yapılarında ( Menfez+Köprü  ) satın alınan ve beton pompasıyla basılan C25 betonu 0.0284 0.0527 4
5 D05-0500 İnce nervürlü betonarme demirinin (Ø8-Ø26mm) temini, nakliyesi, bükülmesi ve yerine konulması 0.0022

0.0040

2
6 D06-0600 Profilli demirden korkuluk yapılması için gerekli her türlü malzemenin temini, nakliyesi, işçiliği  ve yapılan korkuluğun boyanması dahil proje ölçülerinde  korkuluk yapılması 0.0194 0.0361 4
7 D07-0700 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b. dekoratif (ferforje) imalat yapılması, boyanması ve yerine konulması 0.0133 0.0246 4
8 D08-0800 Ocak taşı ile 350 dozlu çimento harçlı kargir inşaat 0.2313 0.4295 6
9 D09-0900 Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması

0.0069

0.0129 3
10 D10-1000 Köprülerde pkast bordür elemanı (C25)(0,75x0,65x0,075) boyutlarında yapılması,yerine kaynak ile tesbit edilmesi için her şey dahil adet fiyatı 0.0012 0.0022 2
11 D11-1100 Köprülerde 0-80 mm boyuna har. kap. sabit ankj.kauçuk con. yapma ynaklı) çelik prof. mamul su geç.mez tip genleşme derzi yapılması ve yerine konması 0.0033 0.0061 2
12 D12-1200 Projede öngörülen (60x45x80 cm kesitli L=22 m açıklığında) boyut ve yapım şartlarında pfabrik kirişlerin imali, işyerine nakli ve yerlerine konulması  için her şey dahil bir adetinin fiyatı 0.0065 0.0121 3
13 D13-1300 Projede öngörülen (100x65x90 cm kesitli L=25 m açıklığında) boyut ve yapım şartlarında pfabrik kirişlerin imali, işyerine nakli ve yerlerine konulması  için her şey dahil bir adetinin fiyatı 0.0284 0.0527 3
14 D14-1400 Ocak taşı ile istifli taş dolgu ( Köprü Kenar Ayak Arka Dolgusu) 0.0037 0.0069 1
15 D15-1500 Çelik yaya köprüsü yapılması için her türlü çelik aksamın ve montaj elemanının temini, nakliyesi, işçiliği  ve yapılan imalatın boyanması dahil projesinde belirtilen imalatların yapılması

0.0056

0.0104 3
16 D16-1600 1. Sınıf çam kerestesinden Empnye edilerek projesine göre yapılan ahşap döşeme nakliye ve montajı 0.0023 0.0043 3
17 D17-1700 1. Sınıf çam kerestesinden Empnye edilerek projesine göre yapılan ahşap korkuluk nakliye ve montajı 0.0024 0.0044 3
18 D18-1800 Proje Bedeli 0.0037 0.0069 1

A.2.1.Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2.Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.3.İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.4. Kalite ve Teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için, yukarıda verilen puanların toplamıdır.

 A.3. Toplam puan

Toplam puan, Teklif Fiyat Puanı ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanının toplamıdır.

TP=TFP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No'lu Oda adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No'lu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete ile; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

Paylaş