İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşin Adı Elazığ İli, Harput Mahallesi Esediye Hamamı Tescilli Kültür Varlığı Yapısına Yönelik Kazı, Hafriyat, Sondaj Çalışması Ve Mimari Proje Hizmet Alımı
İlan Tarihi 28.07.2016
İhale K.No 2016/284513
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 15.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/284513
İşin Adı : Elazığ İli, Harput Mahallesi Esediye Hamamı Tescilli Kültür Varlığı Yapısına Yönelik Kazı, Hafriyat, Sondaj Çalışması Ve Mimari Proje Hizmet Alımı
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30 / ELAZIĞ 23100
b) Telefon ve faks numarası : 4242338793 - 4242484720
c) Elektronik posta adresi : imar@elazig.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.elazig.bel.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : ELAZIĞ İLİ, HARPUT MAHALLESİ ESEDİYE HAMAMI TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI YAPISINA YÖNELİK KAZI, HAFRİYAT, SONDAJ ÇALIŞMASI VE MİMARİ PROJE HİZMET ALIMI
b) Yapılacağı Yer : HARPUT MAHALLESİ / ELAZIĞ
c) Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (BEŞ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 15.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu hizmetin bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, 11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN B/I GRUBUNA AİT PROJE HİZMET ALIMI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Lirası) karşılığı ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE İŞLERİ SERVİSİ (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (YETMİŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

Paylaş