İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İşin Adı Ertuğrulgazi – Kaplıkaya, Şükraniye – Beyazıt Mahallelerinde Değerleme Durum Tespitleri
İlan Tarihi 28.07.2016
İhale K.No 2016/262961
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/262961

1-İdarenin
a) Adresi : SİNANDEDE MAH. 3. İKİZ SOK. NO:10 YILDIRIM/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 5433635571 - 2243635560
c) Elektronik Posta Adresi : sabri.demir@yesilyildirim.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6400 BAĞIMSIZ BÖLÜM-HİZMET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ertuğrulgazi – Kaplıkaya, Şükraniye – Beyazıt Mahallelerinde
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüzseksen) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SİNANDEDE MAH. 3. İKİZ SOK. NO:10 YILDIRIM BURSA
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Taşınmazlara ilişkin tüm tesis, müştemilat ve zirai değerlerin kıymet takdirine esas ölçüm ve tespitlerinin yapılması, yapı ve bağımsızların fotoğraflanarak mülkiyet çözümlemesinin yapılması, taşınmazlara ilişkin analiz yapılması, kentsel dönüşüm değerleme raporunun, kıymet takdir değerleme raporunun ve icmal listelerinin hazırlanması işi ve WEB Tabanlı, Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı ile çalışan, TAKBİS servisleriyle entegre, Microsoft MVC platformunda geliştirilmiş, Yönetim, Genel Tanımlar, Sicil, Tapu, Yapı, Tapu ilişkilendirme, Hak Sahipliği, Sözleşme, Hukuk, Form Tasarım, Kentsel Dönüşüm Modelleme ve Raporlama Modüllerinden oluşan Kentsel Dönüşüm Yazılımı hizmet alımı işlerini birlikte veya ayrı yaptığını gösterir iş bitirme belgelerini beraber sunmak benzer iş tanımı sayılacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı YEŞİL YILDIRIM GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MUHASEBE SERVİSİ ve YEŞİL YILDIRIM GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN HESABI OLAN HALKBANKASI HAL ŞUBESİ IBAN:TR930001200929400010260533 NOLU HESABA YATIRILARAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YEŞİL YILDIRIM GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MERKEZ OFİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Paylaş