İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sarıkaya Köylere Hizmet Götürme Birliği - Yozgat
İşin Adı Sarıkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi Dış Cephe Kaplaması Ve Boyası Yapım İşi
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 2.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Sarıkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi Dış CepheKaplaması Ve Boyası Yapım İşi Sarıkaya Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğitarafından, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18 incimaddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1.        İdarenin;

a ) Adresi:Nevzat Şener Bulv. Hükümet KonağıKat:2 Sarıkaya /YOZGAT

b )Telefon-Faks Numarası:0354 772 24 92

c )Elektronik Posta Adresi:

2.        İhaleKonusu;

a)İşin Adı: Sarıkaya Anadolu İmam HatipLisesi Dış Cephe Kaplaması Ve Boyası Yapım İşi

b) Niteliği, Türü ve Miktarı: 1 Adet SarıkayaAnadolu İmam Hatip Lisesi Dış Cephe Kaplaması Ve Boyası Yapım İşi yaptırılacakolup işin süresi 60 takvim günüdür.

c)İşinYapımYeri(leri): Fevzi Çakmak Mah.Nevzat Şener Bulvarı No:2 Sarıkaya/ YOZGAT

d) Teslim Tarihi: Yüklenicinin sözleşmeyiimzalamasını müteakip, iş yeri teslimi ile işe başlanılacak olup, yapım işininsüresi 60 (Atmış) Takvim gününde işin tamamı bitmiş olacaktır.

3.        İhalenin;

a ) Yapılacağı Yer: Nevzat Şener Bulv.Hükümet Konağı Kat:2 Sarıkaya YOZGAT

b ) Tarihi - Saati : 02.08.2016 Salı   günü saat 11:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilenbelgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilenbelgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaretve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar

Odasıbelgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilanveya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaretve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlıolduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilimevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilanveya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odayakayıtlı olduğunugösterirbelge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisinegöre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret SicilGazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen geçici teminat,

4.2. Mesleki, Teknik yeterliğe ilişkinbelgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Son onbeş yıl içinde bedel içeren birsözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından azolmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterenbelgeler,

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabuledilecek işler:

4.3.1 Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlananYapım işlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğdebelirtilen; (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri benzer iş olarakdeğerlendirilecektir.

4.3.2Benzerişedenksayılacakmühendislikbölümleri; Fakültelerin İnşat Mühendisliği bölümünden mezun olanlarındiplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.

5.Teklifler toplam bedel üzerinden, en ucuzteklif veren üzerinden değerlendirilecektir. İstekliler tekliflerini, Birimfiyat bedeli üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılanistekliyle birim fiyat bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadecefiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yalnızca yerli isteklilerkatılabileceklerdir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması;

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilirve 250,00.-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihaledokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 02.08.2016 Salı günü saat11:00’a kadar, Nevzat Şener Bulv. Hükümet Konağı Kat:2 Kaymakamlık Toplantısalonu Sarıkaya /YOZGAT adresine elden teslim edilebilecektir, postavasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 9. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren 60(Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.

13.İhale konusu alımın/işin tamamı veya birkısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

14. Birlikler 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

Yeterlilik
Paylaş