İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Posof Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı İlçemiz Aşıküzeyir – Aşıkzülali – Baykent Grup Köyleri Köy Yolları 14 Km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 3.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İlçemiz Aşıküzeyir – Aşıkzülali – BaykentGrup Köyleri Köy Yolları 14 km 2. Kat asfalt sathi kaplama yapım İşi, KHGBİhale Yönetmeliğinin 17/a ve 18. nci maddeleri uyarınca ‘‘ Açık İhale'' usulüile ihale edilecektir.

1. İdarenin

a ) Adresi: Özel İdare işhanı kat 1 No:13 -14Birlik Toplantı Salonu ve Birlik Ofisi

b ) Telefon - Faks Numarası : (0478) 511 2283

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) :khgbposof@hotmail.com

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı: 14 km 2. Katasfalt sathi kaplama yapım işi.

b ) Yapılacağı Yer: İlçemiz Aşıküzeyir –Aşıkzülali – Baykent Grup Köyleri yolları 14 KM 2. Kat Asfalt sathi kaplamayapım işi.

c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmeninyapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimi yapıldıktan sonra 2. Kat asfaltsathi kaplama için uygun sıcaklık koşullarının oluştuğuna dair Özel İdareTeknik Personelince hazırlanacak raporun alınmasına müteakip, yüklenici işebaşlamak zorundadır.

d ) Görevlendirilen teknik personeltarafından yer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır.

e) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 60(Atmış ) gündür.

3. İhalenin

a) İhale Yetkisi: İlçemiz Köylere HizmetGötürme Birlik Başkanlığı Encümeni İhale Komisyonu Olarak Yetkilidir.

b ) Yapılacağı Yer: Özel İdare işhanı kat 1No:13 -14 Birlik Toplantı Salonu

c ) Tarihi - Saati : 03 / 08/2016 tarih vesaat 14 : 00

d) Teklif Zarfları saat: En geç 03/08/2016günü saat 14:00 da İdareye teslim edilecektir.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilenbelgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilenbelgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2016yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkârlar OdasıBelgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilanya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaretve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlıolduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilimevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilanveya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odayakayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisinegöre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bubilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya buhususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya birkısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyiminigöstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesinesahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veyayeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya notertarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarakbu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenbelge.

4.1.7. Köylere Hizmet Götürme BirliğiYönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ)bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.

4.2. Mesleki, mali ve teknik yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, sonon beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşmebedelinin en az % 80'i oranında gerçekleştirdiği veya % 80'si oranındadenetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işveya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %80oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.2.2. Teknik personel taahhütnamesi :

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı

1- Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi

Yukarıda belirtilen teknik personelinbulundurulacağına dair taahhütname verilecektir. Sözleşme safhasında noteronaylı taahhütname verilecektir.

4.2.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkinbelgeler:

CİNSİ : ADEDİ: KAPASİTESİ (ASGARİ):

1.Distitiribütör 1 14-16 ton

2.Royel Tank 1 14-16 ton

3.Greyder 1 165-175 Hp

4.Demir Bandajlı Vibrasyonlu silindir 1 8-12TON

5.Lastik Bandajli Sindir 1 En Az 12 ton

6.Yükleyici (Loder) 1 ................

7.Yol Süpürgesi 1 ................

8.Damperli Kamyon 6 10-15 ton

9.Figüre Makinesi 1 ................

10.Asfalt Pompası 1 10 ton/h

11.Arazöz 4 20 ton

12.Astar ve asfalt kazanı 1 30-40 ton

13.Su Pompası 1 15 lt/s

İdare işin gidişatına göre ilave araç ve teçhizattalebinde bulunabilir.

İstekli yapı araçlarını kendi malı olmak yada kiralamak suretiyle temin edebilir. İstekli yapı araçları için Yapı AraçlarıTaahhütnamesi verecektir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım işiihalesinde iş deneyim belgeleri değerlendirilirken benzer işlere dair tebliğdeyer alan A/Grubu VIII.,IX.,X.,XI.işler olarak kabul edilecektir. (buna ilişkingruplar aşağıda listelenmiştir.)

VIII.GRUP: BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM YENİ YOLYAPIMI İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri

2. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri

3. Köy yolu/Belediye/cadde/sokak yapımıişleri

4. İdarece belirlenecek benzer niteliktekiişler

IX.GRUP: SATHİ KAPLAMA VEYA DİĞER YENİ YOLYAPIMI İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1. VIII. Grup İşler

2. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri

3. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri

4. Belediye/cadde/sokak yapımı işleri

5. İdarece belirlenecek benzer niteliktekiişler

X.GRUP: BİTÜMLÜ SİCAK KARIŞIM YOL ÜSTYAPISIİŞLERİ

1. VIII. Grup İşler

2. Otoyol/Devlet /il yolu işleri

3. Cadde/sokak üstyapı işleri

4. İdarece belirlenecek benzer niteliktekiişler

XI.GRUP: SATHİ KAPLAMA VE DİĞER YOL ÜSTYAPISIİŞLERİ

1. IX. Grup İşler

2. X. Grup İşler

3. Devlet ve/veya il yolu işleri

3. Cadde/sokak üstyapı işleri

4. İdarece belirlenecek benzer niteliktekiişler

5. İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir.

6. Teklifler ihalede belirtilen saate kadarsıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Busaatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.Alındı numarası zarfın üzerine yazılır teklifler bizzat istekli, kanunitemsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyonbaşkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Ve buşekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7. İstekliler tekliflerini, götürü bedelteklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle heriş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Götürü Bedel fiyat sözleşmeimzalanacaktır.

8-Bu ihalede, Birim fiyatı teklifialınacaktır. Toplamda kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.(Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türklirası,Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve busenetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.)

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi,ihale tarihinden itibaren en az 30 ( otuz) takvim günü olmalıdır.

11 Konsorsiyum olarak ihaleye teklifveremezler.

12. İhale dokümanı Posof Kaymakamlığı KöylereHizmet Götürme Birlik Başkanlığında görülebilir ve 500 (Beşyüz) TL karşılığıaynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihaledokümanını satın almaları zorunludur.

13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamaktaserbesttir.

14. Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamuİhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliğiİhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek-2 maddesi uyarıncayasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamuİhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 SayılıDevlet İhale Kanununda belirtiler hükümler uygulanır


Yeterlilik
Paylaş