İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Hamur Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Ağrı
İşin Adı Beklemez Köyü Kardeşler Mezrası İçme Suyu Yapım İşi
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 3.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Birliğimizce İlçemize bağlı “Beklemez KöyüKardeşler Mezrası İçme Suyu Yapım İşi” Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaleYönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

I - İHALENİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİNHUSUSLAR

1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin;

 a)Adı: Hamur İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

     b) Adresi: Hamur Kaymakamlığı, Kat: 3, Hamur / AĞRI

     c) Telefon numarası: 0 472 451 2555

     d) Faks numarası: 0 472 451 2555

     e) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Kerem KAYA - Birlik Müdürü

2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu işin;

      a) Adı: Beklemez Köyü Kardeşler Mezrası İçme Suyu Yapım İşi

      b) Niteliği, Türü ve Miktarı: 1 adet yapım işi

      c) Yapılacağı Yer: Ağrı İli, Hamur İlçesi, Beklemez Köyü KardeşlerMezrası

      d) Başlama Tarihi: İhale sözleşmesinin karşılıklı olarak imzalanmasındansonra yer teslimi yapılarak işe hemen başlanacaktır.

e) Bitiş Tarihi: İşin süresi, yer teslimininyapıldığı tarihten itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3-İhaleye İlişkin Bilgiler

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü

b)İhalenin yapılacağı yer: Hamur KaymakamlığıToplantı Salonu, Hamur Kaymakamlığı, Kat:3, Hamur/AĞRI

      c) İhale tarihi: 03/08/2016

      d) İhale saati: 14:00

      e) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

      f) Konsorsiyumlar ihaleye katılamaz.

4-  İhale DokümanınGörülmesi ve Temini 

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adrestebedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihaledokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:Hamur İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hamur Kaymakamlığı, Kat:3, Hamur /AĞRI

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:Hamur İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hamur Kaymakamlığı, Kat:3, Hamur /AĞRI

c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergidâhil): 500,00 (Beşyüz) TL (Doküman satış bedeli, Birliğin T.C. Ziraat BankasıHamur Şubesinde mevcut 25457991-5012 nolu hesabına yatırılacaktır.)

5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih veSaati

a)Tekliflerin sunulacağı yer: Hamur İlçesiKöylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığı

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) :03/08/2016

c) Son teklif verme saati (ihale saati):14:00

Teklifler son teklif verme tarih ve saatinekadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilecektir.Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsileyetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek olup, posta ile veyaiadeli taahhütlü olarak teklif verilemeyecek ve bu şekilde gönderilen tekliflerdeğerlendirmeye alınmayacaktır.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler veYeterlik Kriterleri:

1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibatiçin telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaretve/veya Sanayi Odası belgesi,

-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkinilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veyailgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereğitüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasındanihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicilekayıtlı olduğuna dair belge,

3- İmza beyannamesi veya imza sirküleri,

-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikliimza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göretüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesiveya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri,

4- Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmişSosyal Güvenlik Prim Borcu ve Vergi Borcu olmadığına dair son teklif vermetarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

5- İdari Şartnameye uygun teklif mektubu,

Teklif mektubunda;

-İhale dokümanının tamamen okunup kabuledildiğinin belirtilmesi,

-Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ilebirbirine uygun olarak açıkça yazılması,

-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltmebulunmaması,

-Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaretunvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihaletarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.

-İstekliler tekliflerinde anahtar teslimgötürü bedel fiyat belirteceklerdir.

6- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekliadına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesi,

7- İsteklinin ortak girişim olması halindeşekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ortak girişim (iş ortaklığı)beyannamesi,

8- İsteklilerin işi alt yüklenicilereyaptırmayacağına dair taahhütname,

9- İsteklinin teklif ettiği bedelin %3 ündenaz olmamak üzere kendi belirlediği tutarda geçici teminat mektubu veya geçiciteminatın Birliğin T.C. Ziraat Bankası Hamur Şubesindeki 25457991-5004 noluhesabına yatırıldığına dair belge,

10- İhale dokümanının satın alındığına dairbelge,

11- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaleYönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkintaahhütname,

12- İş deneyim belgeleri; İsteklinin son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektördegerçekleştirdiği veya denetlendiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusuiş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif ettiği bedelin % 50oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecekişler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dairtebliğde yer alan A/IV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

13- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan işdeneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağınaait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiyekullandırılamayacağına ilişkin taahhütname,

14- İsteklinin organizasyon yapısına vepersonel durumuna ilişkin belgeler:

İstenilen teknik personel sayısı ve niteliğiaşağıda yazılmıştır.       

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı MeslekiÖzellikleri

1 Saha Elemanı İnşaat Mühendisi veya mimar Enaz 2 yıl Deneyimli

1 Saha Elemanı Harita  Mühendisi veya Teknikeri En az 2 yılDeneyimli

İş ortaklığında teknik personel, ortaklıkoranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

Yukarıda belirtilen özelliklerdeki teknikpersonelin halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığıtakdirde bu personeli istihdam edeceğine dair noter onaylı taahhütnamenin,çalıştırılıyor ise bu personele ait noter tasdikli diploma fotokopisi ile SGKonaylı son prim bordrosunun verilmesi zorunludur.

15- Makine, teçhizat ve diğer ekipmanailişkin belgeler:

ANA EKİPMAN LİSTESİ

Gereken Minimum Adet Ekipman cinsi veÖzellikleri

1 Damperli Kamyon

1 Ekskavatör (Kazıcı)

1 Betonger

Yukarıda belirtilen makine ve ekipmanlar içinnoter onaylı taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

16- Yapım İşleri İhaleleri UygulamaYönetmeliğinin 55 inci maddesinin c bendi uyarınca, ihale konusu iş veya benzerişlere denk sayılacak olan mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümleri:İnşaat mühendisliği veya mimarlık.

Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birlik, ihalenin iptalinedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez


Yeterlilik
Paylaş