İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Adaklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Bingöl
İşin Adı Adaklı Elmadüzü Köyü Kilitli Parke Yapım İşi
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 1.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Adaklı Elmadüzü Köyü Kilitli Parke Yapım İşiKöylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesine göre açıkihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır.

a) BİRLİĞİN ADI: Adaklı İlçeKöylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI:

Adaklı Elmadüzü köyü kilitli parke yapım İşi:25 Mt. 400 mm buhar kürlü (Muflu) beton boru döşenmesi,14 Mt. 300 mm anma çaplıHDPE esaslı körüğe Kan. Borusunun döşenmesi,1,147 ton normal çimentonakli,463,301 m3 kum nakli,1,288 m3 çakıl nakli 0,615 m3 ince sıva ve derz kumunakli194,376 m3 parke,kaba yonu taşı nakli,14,53 m3 beton bordür nakli,231 m3kum temin edilerek el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması,2314 m2 8 cmyüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşemekaplaması, 410 Mt. 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü betonbordür döşenmesi ve 205 Mt. 30x10x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolubuhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi

c) İŞİN YAPILACAĞI YER: Elmadüzü Köyü

ç) İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ : Sözleşmeninyapıldığı tarihten itibaren 5(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işebaşlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren bitirilme süresi 60(Altmış)takvim günüdür.

d) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLENBELGELER

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaretve/veya Sanayi odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğuTicaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından , ilk ilan veyaihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterirbelge,

b) Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatıgereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihaletarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğinin odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge,

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterenimza beyannamesi veya imza sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikliimza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göretüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimdeki görevlileri belirten son durumu belirtir Ticaret Sicil Gazetesi,bubilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bubilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya buhususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3. Şekli ve İçeriği idari şartnamedebelirlenen teklif mektubu,

4. Şekli ve İçeriği idari şartnamedebelirlenen geçici teminat,

5. İhale konusu işin bir kısmı veya tamamıalt yüklenicilere yaptırılamaz,

6. Tüzel kişi tarafından iş deneyiminigöstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesinesahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odasıbünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

7. Mesleki ve teknik Yeterliğe ilişkinbelgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri;

a) İş Bitirme Belgesi. İlk ilan tarihindengeriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhütedilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilenbedelin, %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimbelgesi, İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının enaz %80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyimtutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyim tutarını sağlamasızorunludur. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarınıntamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının% 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belgesunabilirler.

b) Yüklenici bu işte çalıştırılmak üzere; 1Adet ekskavatör , 1 Adet kamyon,1 adet beton karma makinesi ve işingerektirdiği diğer araç ve gereci bulundurmayı taahhüt edecektir.

c) Yüklenici iş süresi boyunca iş başında 1inşaat mühendisi bulundurmayı taahhüt edecektir.

8. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecekişler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri ;

a) Bu ihalede benzer iş olarak Yol, menfez veköprü yapım işleri kabul edilecektir.

b) Benzer işe denk sayılacak mühendislik veyamimarlık bölümleri ; İnşaat Mühendisliği ve mimarlık bölümleridir.

9. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı ResmiGazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 incimaddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılandurumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

10. İstekliler tekliflerini Köylere HizmetGötürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 28. Maddesinin 1,2,3 ve 4’ücüfıkralarındaki açıklama hükümlerine göre vereceklerdir. İhale komisyonunca ;verilen tekliflerin uygun olmaması halinde, İhale Yönetmeliğinin 38. Maddesinin2. Fıkrası ve 39. Maddesinin 1 veya 2. Fıkrası hükümlerine göre yeni teklifleristeneceğinden firma yetkilisinin şahsen veya vekâleten ihale salonunda firmakaşesi ile birlikte bulunması gerekmektedir.

11. İhale dokümanının satın alındığına dairbelge

12. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimigötürü bedel üzerinden verecektir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyeanahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamıiçin teklif verilecektir.

e ) İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER VE HANGİBEDELLE ALINACAĞI : İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve250,00(İkiyüzelli ) Türk Lirası karşılığı aynı adresten Doküman Satın alındı belgesidüzenlenerek makbuz mukabilinde satın alınacaktır. Doküman bedeli birliğinZiraat Bankası Adaklı Şubesindeki TR87 0001 0013 8925 3811 2950 02 nolu vadesizhesabına yatırılabilecektir.

f) İHALENİN SAATİ, YERİ VE TARİHİ :

İhale Tarihi :01.08.2016 Pazartesi günüSaat:14:00’de

Yeri : Kaymakamlık Toplantı Salonu HükümetKonağı 2.Kat Adaklı-BİNGÖL

g) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADARNEREYE VERİLECEĞİ:

Teklifler 01.08.2016 Pazartesi günü , saat10.30’a kadar Adaklı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik bürosuna (HükümetKonağı Kat:1 Adaklı-BİNGÖL) teslim edilecektir.

h) YATIRILACAK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. Banka teminatı şeklinde verilenteminatların süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. Teminat mektubu verileceksemektubun banka teyidiyle birlikte verilmesi gerekir. Teyidi olmayan bankateminat mektubu kabul edilmeyecektir. Geçici Teminatın nakit olması halindeAdaklı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ziraat Bankası Adaklı Şubesinezdinde bulunan TR87 0001 0013 8925 3811 2950 02 nolu vadesiz hesabınayatırılabilecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

1-Vergi borcu olmadığına dair belge.

2- İhale İlan Tarihi itibariyle SGKMüdürlüğünden Borcu olmadığına dair Resmi Yazı.

3-İflası ilan edilmediğine, zorunlu tasfiyekararı verilmediğine, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresialtında bulunmadığına dair İflas ve Konkarto Belgesi.

4- İhale İlan Tarihi İtibariyle İcra Müdürlüğündenalınmış İcra Borcu Olmadığına Dair Yazı.

5- KHGB İhale Komisyonu, ihaleyi yapıpyapmamakta serbesttir.

Not: 20.07.2016 tarihinde ihaleye giren firmalar şartname bedeliödemeden eski makbuzlarını ibraz ederek ihaleye girebileceklerdir


Yeterlilik
Paylaş