İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Adaklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Bingöl
İşin Adı Adaklı – Bağlarpınarı Köyü Ek İçme Suyu Deposu Yapım İşi,
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.08.2016 14:15:00
Son Teklif Tarihi 1.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

1) Adaklı –Bağlarpınarı Köyü ek içime suyudeposu yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 ncimaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkinayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

a) BİRLİĞİN ADI: Adaklı İlçeKöylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI:

2) Adaklı –Bağlarpınarı köyü ek içme suyudeposu yapım işi,

75 m3 gömme depo, 20 Metre 65/75 HDPE 10 atüboru, 20 metre serbest kazı, 75 m3 deponun fayans yapılması

c) İŞİN YAPILACAĞI YER: Adaklı –BağlarpınarıKöyü

ç) İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ : Sözleşmeninyapıldığı tarihten itibaren 5(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işebaşlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren bitirilme süresi 60(Altmış)takvim günüdür.

d) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLENBELGELER

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaretve/veya Sanayi odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğuTicaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından , ilk ilan veyaihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterirbelge,

b) Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatıgereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihaletarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğinin odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge,

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterenimza beyannamesi veya imza sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikliimza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göretüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimdeki görevlileri belirten son durumu belirtir Ticaret Sicil Gazetesi,bubilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bubilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya buhususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3. Şekli ve İçeriği idari şartnamedebelirlenen teklif mektubu,

4. Şekli ve İçeriği idari şartnamedebelirlenen geçici teminat,

5. İhale konusu işin bir kısmı veya tamamıalt yüklenicilere yaptırılamaz,

6. Tüzel kişi tarafından iş deneyiminigöstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesinesahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odasıbünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

7. Mesleki ve teknik Yeterliğe ilişkinbelgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri;

a) İş Bitirme Belgesi. İlk ilan tarihindengeriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhütedilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilenbedelin, %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimbelgesi, İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının enaz %80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyimtutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyim tutarını sağlamasızorunludur. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarınıntamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının% 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkinbelge sunabilirler.

b) Yüklenici bu işte çalıştırılmak üzere; 1Adet ekskavatör , 1 Adet kamyon ve işin gerektirdiği diğer araç ve gerecibulundurmayı taahhüt edecektir.

c) Yüklenici iş süresi boyunca iş başında 1inşaat mühendisi bulundurmayı taahhüt edecektir.

8. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecekişler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri ;

a) Bu ihalede benzer iş olarak kanalizasyon,sulama ve içme suyu yapım işleri kabul edilecektir.

b) Benzer işe denk sayılacak mühendislik veyamimarlık bölümleri ; İnşaat Mühendisliği ve mimarlık bölümleridir.

9. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı ResmiGazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 incimaddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılandurumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

10. İstekliler tekliflerini Köylere HizmetGötürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 28. Maddesinin (1) Açık ihale usulündeteklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulupkapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanıile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafındanimzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veyageçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğerbelgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerineisteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarakgöstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanınıntamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam veyazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti,düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanıyazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunlarıkarşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklifmektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihaledokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilenfiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangibirine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunanteklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar,sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saattensona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındınumarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcilerive tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığınaverilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekildegönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

(4) Komisyon başkanlığına verilen tekliflerherhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale komisyonunca ; verilen tekliflerinuygun olmaması halinde, İhale Yönetmeliğinin 39. Maddesinin ; (1) Açık ihaleusulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde,teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygungörülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılanve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemeleriniisteyebilir.

(2) Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerinmevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, buteklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen endüşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarakoluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihaleniniptaline karar verir.

39. Maddenin 1 veya 2. Fıkrası hükümlerinegöre yeni teklifler isteneceğinden firma yetkilisinin şahsen veya vekâletenihale salonunda firma kaşesi ile birlikte bulunması gerekmektedir.

11. İhale dokümanının satın alındığına dairbelge

12. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimigötürü bedel üzerinden verecektir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyeanahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamıiçin teklif verilecektir.

e ) İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER VE HANGİBEDELLE ALINACAĞI : İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00(İkiyüzelli ) Türk Lirası karşılığı aynı adresten Doküman Satın alındı belgesidüzenlenerek makbuz mukabilinde satın alınacaktır. Doküman Satın Alındı belgesidüzenlenmeden alınan tahsilat makbuzu geçersiz sayılacaktır. Doküman bedelibirliğin Ziraat Bankası Adaklı Şubesindeki TR87 0001 0013 8925 3811 2950 02nolu vadesiz hesabına yatırılabilecektir.

f) İHALENİN SAATİ, YERİ VE TARİHİ:

İhale Tarihi :01/08/2016 Pazartesi günüSaat:14:15’de

Yeri : Kaymakamlık Toplantı Salonu HükümetKonağı 2.Kat Adaklı-BİNGÖL

g) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADARNEREYE VERİLECEĞİ:

Teklifler 01.08.2016 Pazartesi günü , saat :10:30’a kadar Adaklı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik bürosuna Hükümet KonağıKat:1 Adaklı-BİNGÖL

h) YATIRILACAK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. Banka teminatı şeklinde verilenteminatların süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. Teminat mektubu verileceksemektubun banka teyidiyle birlikte verilmesi gerekir. Teyidi olmayan bankateminat mektubu kabul edilmeyecektir. Geçici Teminatın nakit olması halindeAdaklı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ziraat Bankası Adaklı Şubesinezdinde bulunan TR87 0001 0013 8925 3811 2950 02 nolu vadesiz hesabınayatırılabilecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

1-Vergi borcu olmadığına dair belge.

2- İhale İlan Tarihi itibariyle SGKMüdürlüğünden Borcu olmadığına dair Resmi Yazı.

3-İflası ilan edilmediğine, zorunlu tasfiyekararı verilmediğine, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresialtında bulunmadığına dair İflas ve Konkarto Belgesi.

4- İhale İlan Tarihi İtibariyle İcraMüdürlüğünden alınmış İcra Borcu Olmadığına Dair Yazı.

5- KHGB İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

Yeterlilik
Paylaş