İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bingöl Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Bingöl Merkez Çobantaşı Köyü İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi
İlan Tarihi İstihbarat
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.08.2016 15:00:00
Son Teklif Tarihi 17.08.2016
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Bingöl Merkez Çobantaşı Köyü İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi KöylereHizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre açık ihale usulüile gerektiğinde pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a ) Adresi: MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI/ BİNGÖL

b ) Telefon ve Faks Numarası: 0 426 2135566 – 0 426 2132693

c ) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği internet adresi (varsa )

2. İhalekonusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı: 100 m3 Gömme Depo Fayansı, Tahliye,Vana Ayrımı, Klorlama Cihazı ve 65/75 HDPE 10 ATÜ Boru Yapım İşi.

b ) Yapılacağı Yer: Bingöl / Merkez

c ) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihindenitibaren 5 (BEŞ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç ) İşin Süresi: Çalışılmayan dönem hariç (15 Kasım-15 Nisan),Yertesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3.İhalenin

a ) Yapılacağı Yer: BİNGÖL VALİLİĞİ, VALİLİK TOPLANTI SALONU

b ) Tarihi –Saati: 17.08.2016 –15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Dış Teklif Zarfı içinde:   (zarfın üzerinde işin adı, ihale tarihi saati, idarenin adı, isteklinin adıticaret unvanı yazılacak kapalı, imzalı ve kaşeli olacaktır)

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi OdasıBelgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihaletarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya SanayiOdasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterirbelge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlıbulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihininiçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterirbelgeler,(Ticaret ve Sanayi Sicil Kayıt Belgesi)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesiveya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihtengeriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzereilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belgeler.

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.

4.1.5. İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesidurumunda;  ortak girişim beyannamesi,her bir ortak için de ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunmakzorundadırlar.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat.

İç zarfın İçinde( zarfın üzerinde işin adı, ihale tarihi saati,idarenin adı, isteklinin adı ticaret unvanı yazılacak kapalı, imzalı ve kaşeliolacaktır)

4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerintaşıması gereken kriterler

4.3.1.İşbdeneyimbbelgeleri: İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusuişe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin, %80oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin  iş deneyim belgesi,  İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgariiş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenenasgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyim tutarınısağlaması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzerişlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapımİşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"deyer alan A Altyapı İşleri - IV Grubu işler, benzer işlere denk sayılacaktır.

4.4.2 Benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlıkbölümleri; İnşaat Mühendisliği.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması.

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 750,00 TürkLirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez İlçe KöylereHizmet Götürme Birlik Başkanlığı idari Büroya teslim edilebilecektir. İhalegünü Doküman satılmayacaktır. Posta yolu ile gönderilen teklif zarfları kabuledilmeyecektir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden verecektir.İhale Komisyonu uygun görmesi halinde pazarlık usulüne göre teklif alacaktır.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Birim Fiyat sözleşmeimzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamıiçin teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzerekendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatınakit olması halinde T.C. Vakıflar Bankası Bingöl Şubesi nezdinde bulunan TR 850001 5001 5800 7286 4421 81 İBANnolu vadesiz hesaba yatırmak suretiyleverebileceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihindenitibaren 90 takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Birliğimiz İhaleyi Yapıp Yapmamakta serbesttir.

Diğer Hususlar:

1.Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli idare Birlikleri Kanunu,Merkez ilçe Köylere Hizmet Götürmen Birlikleri ihale Yönetmeliği kapsamındaolup, 4734 - 4735 sayılı  K.İ.K.mevzuatına tabi değildir.

2.Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü Mad. dayanılan ihalelereKarşı Yapılacak idari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.

3.Ceza ve yasaklamalara ilişkin olarak birlikler tarafındanyapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkinhususlarda, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu, 4735 sayılı Kamu ihale SözleşmeleriKanunu ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

4.İhale, ekonomik ve verimlilik açısından en avantajlı teklifegöre belirlenecektir. Bu ihalede yapılabilirlilik esas alınması komisyoncabelirlenecektir.

5.İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı veEskalâsyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.

6.Hak ediş iş bitiminde geçici kabul yapıldıktan sonra ve hakedişten, nakit olarak kesin kabulde ödenmek şartı ile %4 oranında kesin kabuleksiği kesilecektir.

7.İşe ait ödenek hakedişlere istinaden ilgili kurumdan Merkez İlçeköylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı hesabına geçtikten sonra ödemeyapılacaktır. Aksi takdirde idareden herhangi bir hak talebindebulunulmayacaktır.

8.İlandabelirtilmeyen hususlar idari şartname yada sözleşmede belirtilmiştir. Herhangibir hüküm olmayan ya da tereddüt hasıl olan konularda Birlik Encümenininalacağı karar doğrultusunda hareket edilecektir


Yeterlilik
Paylaş