İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat Ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
İşin Adı Cebeci Maden Bölgesi Projesi Uygulanmasının Denetimi (kontrollük) Ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 14.05.2019
İhale K.No 2019/202091
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/202091

1-İdarenin
a) Adresi : Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes(Vatan)Bulvarı 64 34091 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124555000 - 2124555081
c) Elektronik Posta Adresi : serkan.tiryaki80@hotmail.com
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 adet Danışmanlık Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Sultangazi İlçesi
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 aydır


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü -Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Birimi Hırka-i Şerif Mah.Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 11:00


Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
400.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 1.100.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 700.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 1.200.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

Proje Müdürü ve 5 yıl tecrübeye sahip 2 adet  Maden Mühendisleri anahtar teknik personeldir.

b) Teknik Personel:

Proje Koordinatörü: Cebeci Maden Bölgesi Projesinin uygulanması safhasında; alandaki tüm madencilik faaliyetleri, tüm proje süreçleri hakkında istenilen her zaman İdareyi ve maden ruhsat sahibi şirketleri bilgilendirecek, madencilik faaliyetlerinin Cebeci Maden Bölgesi Projesine uygun olup olmadığına, herhangi bir aksaklık, eksiklik varsa giderilmesi için çözüm önerilerinin neler olduğuna ilişkin Danışmanın tüm kanaatleri ve bilgilendirmeleri Proje Koordinatörünün onayından geçtikten sonra İdareye sunulacak, bu Şartnamenin 9. Bölümünde belirtilen tüm raporları ekibi ile birlikte hazırlayacak, gerektiğinde alanda yerinde tespitler yaparak İdareyi bilgilendirecek, alanda yapılan teknik analiz ve deneyleri inceleyecek, Danışman tarafından, Termin planında değişikliğe neden olmayacak şekilde Şirketlere verilecek önemli talimatlarda, Proje Koordinatörünün yazılı onayı alınacak, Termin planında değişikliğe neden olacak talimatlar Proje Koordinatörü tarafından MAPEG onayından geçirilecek, İdare, Danışman ve Şirketler tarafından ihtiyaç duyulan her hususta Proje Koordinatörünün görüşüne başvurulacak, İdarenin isteği halinde toplantılara katılacak, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 04.02.2019 tarihli  ve E.406708 sayılı yazısında belirtilen görevleri yerine getirecek.

Proje Ekibi (Öğretim Üyeleri) : Cebeci Maden Bölgesi Projesinin uygulanması safhasında İdare, Danışmalık Şirketi, Şirketler tarafından ihtiyaç duyulan her hususta görüşlerine başvurulacak, gerektiğinde alanda yerinde tespitler yaparak İdareyi bilgilendirecekler, Cebeci Maden Bölgesinde yaptırılan analiz, deney, ölçüm, inceleme ve örnekleme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler yorumlanarak ve ayda en az dört gün ocak mahallinde inceleme ve tespitler yaparak Cebeci Maden Bölgesindeki madencilik faaliyetlerinin Cebeci Maden Bölgesi Projesine uygun olup olmadığını, uygulamada bir aksaklık varsa çözüm önerilerini içeren raporları bu şartnamenin 9. Bölümünde belirtilen içerikte ve aralıklarda hazırlayacaklar.

Proje Müdürü: Şirketlerin çalışma programına (Cebeci Maden Bölgesi Projesi ve Termin Planına) ve vardiya usulüne göre görevlendirilen Danışmanın ekibinin ve denetim ve danışmanlık hizmetinin organizasyonunu gerçekleştirecek, hangi faaliyet anında hangi disiplindeki teknik elemanın işe refakat edeceğini koordine edecek ve takibini yapacak,  Günlük Kayıt Formlarının usulünce düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünü yapacak, alanda yapılacak teknik analiz ve deneylerin olması gereken standartta formlar ile kayıt edilmesinin takibini yapacak,  ölçümlendirme ve raporlamaları Proje Ekibinin onaylayacağı standarda getirecek, madencilik faaliyetlerini inceleyerek program dışı yapılacak madencilik faaliyetlerini raporlandıracak, Danışmanın personeli ile ilgili her türlü prosedürü takip edip, tamamlayacak. Haftalık toplam çalışma süresi 45 saattir. Günlük (Pazar hariç) çalışma saatleri, haftalık toplam 45 saati sağlayacak şekilde Cebeci Maden Projesine ve Termin planına uygun olmak üzere Şirketlerin çalışma programına, vardiyası usulüne uygun çalışma saatlerini ayarlayacak.

Maden Mühendisi: Disiplini ile ilgili alanda yapılan her türlü teknik analiz, ölçüm,  etüd çalışmalarına, madencilik faaliyetlerine nezaret edecek, ölçümlerin standart formlar ile kayıt altına alınmasını sağlayacak ve nezaret ettiği teknik analiz ve deneylerin vs. formlarına Şirketler ile birlikte imza atacak, çalışmalarını Günlük Kayıt Formlarını (Ek Form 1) düzenleyerek kayıt altına alacak, Proje Koordinatörünün gerekli gördüğü tüm tespitleri ve raporlandırmaları yapacak, Cebeci Maden Bölgesi Projesinde belirtilen iş termin planındaki çalışmalar ve Proje Koordinatörünün gerekli gördüğü her türlü teknik analiz, ölçüm,  etüd çalışmaları sonucu Şirketler tarafından gerçekleştirilecek madencilik faaliyetlerine nezaret ederek projenin sahada uygulanmasını takip edecek ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak, Şirketler ve Danışman tarafından hazırlanacak olan projelerin değerlendirmesini yapacak, madencilik faaliyetlerine nezaret edecek ve program dışı yapılacak madencilik faaliyetlerini raporlandıracak, güvenlik zafiyeti oluşturan bir faaliyet tespit ettiğinde ivedi şekilde Proje Müdürünü bilgilendirecek ve durdurma gereken konularda kanaatini iletecek. Düzenlediği, imza attığı tüm form ve raporları, tespitleri Proje Müdürüne ileterek muhafazasını sağlayacak. Haftalık toplam çalışma süresi 45 saattir. Günlük (Pazar hariç) çalışma saatleri, haftalık toplam 45 saati sağlayacak şekilde Cebeci Maden Projesine ve Termin planına uygun olmak üzere Şirketlerin çalışma programına, vardiyası usulüne uygun çalışma saatlerini ayarlayacak.

Jeoloji Mühendisi: Disiplini ile ilgili alanda yapılan her türlü teknik analiz, ölçüm,  etüd çalışmalarına, madencilik faaliyetlerine nezaret edecek, ölçümlerin standart formlar ile kayıt altına alınmasını sağlayacak ve nezaret ettiği teknik analiz ve deneylerin vs. formlarına Şirketler ile birlikte imza atacak, Proje Koordinatörünün gerekli gördüğü tüm tespitleri ve raporlandırmaları yapacak, çalışmalarını Günlük Kayıt Formlarını (Ek Form 1) düzenleyerek kayıt altına alacak, düzenlediği, imza attığı tüm form ve raporları, tespitleri Proje Müdürüne ileterek muhafazasını sağlayacak, alandaki madencilik faaliyetlerinin Cebeci Maden Bölgesi Projesine uygun olup olmadığının kontrolünü sağlayacak, madencilik faaliyetleri inceleyerek program dışı yapılacak madencilik faaliyetlerini raporlandıracak, güvenlik zafiyeti oluşturan bir faaliyet tespit ettiğinde ivedi şekilde Proje Müdürünü bilgilendirecek ve durdurma gereken konularda kanaatini iletecek. Haftalık toplam çalışma süresi 45 saattir. Günlük (Pazar hariç) çalışma saatleri, haftalık toplam 45 saati sağlayacak şekilde Cebeci Maden Projesine ve Termin planına uygun olmak üzere Şirketlerin çalışma programına, vardiyası usulüne uygun çalışma saatlerini ayarlayacak.

Harita Mühendisi: Disiplini ile ilgili alanda yapılan her türlü teknik analiz, ölçüm,  etüd çalışmalarına, madencilik faaliyetlerine nezaret edecek, ölçümlerin standart formlar ile kayıt altına alınmasını sağlayacak ve nezaret ettiği teknik analiz ve deneylerin vs. formlarına Şirketler ile birlikte imza atacak, Proje Koordinatörünün gerekli gördüğü tüm tespitleri ve raporlandırmaları yapacak, çalışmalarını Günlük Kayıt Formlarını (Ek Form 1) düzenleyerek kayıt altına alacak, düzenlediği, imza attığı tüm form ve raporları, tespitleri Proje Müdürüne ileterek muhafazasını sağlayacak, alandaki madencilik faaliyetlerinin Cebeci Maden Bölgesi Projesine uygun olup olmadığının kontrolünü sağlayacak, madencilik faaliyetleri inceleyerek program dışı yapılacak madencilik faaliyetlerini raporlandıracak, güvenlik zafiyeti oluşturan bir faaliyet tespit ettiğinde ivedi şekilde Proje Müdürünü bilgilendirecek ve durdurma gereken konularda kanaatini iletecek. Haftalık toplam çalışma süresi 45 saattir. Günlük (Pazar hariç) çalışma saatleri, haftalık toplam 45 saati sağlayacak şekilde Cebeci Maden Projesine ve Termin planına uygun olmak üzere Şirketlerin çalışma programına, vardiyası usulüne uygun çalışma saatlerini ayarlayacak

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı: Şirketlerce iş sağlığı ve güvenliği uzmanının istihdam edilip edilmediğini ve bu şartnamenin 3.25 maddesinin uygulanmasını kontrol edecek, Danışmanın tüm personeli açısından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında her türlü raporlamayı ve dosyalama işlemlerini yürütecek, kontrolleri yaparak eksiklik olduğu durumlarda uyarısını yaparak tamamlanmasını sağlayacak, çalışmalarını disiplinine uygun standart formlar ile kayıt altına alacak ve Proje Müdürüne ileterek muhafazasını sağlayacak, Proje Koordinatörünün gerekli gördüğü tespitleri ve raporlamayı yapacak, çalışmalarını Günlük Kayıt Formlarını (Ek Form 1) düzenleyerek kayıt altına alacak, Haftalık toplam çalışma süresi 45 saattir. Günlük (Pazar hariç) çalışma saatleri, haftalık toplam 45 saati sağlayacak şekilde Cebeci Maden Projesine ve Termin planına uygun olmak üzere Şirketlerin çalışma programına, vardiyası usulüne uygun çalışma saatlerini ayarlayacak


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik Kapsamında Maden Bölgesi Projesi yapmış yada projenin bir kısmında görev almış olmak veya 3213 sayılı Maden Kanununda belirtilen 2. Grup Birbirine Mücavir en az 2 ruhsatın birleştirilme projesini yada danışmanlığını yapmış olmak,


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 7 aday teklif vermek üzere davet edilecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığıİstanbul Valiliği YİKOB Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü -Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Birimi Hırka-i Şerif Mah.Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir. 

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü -Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Birimi Hırka-i Şerif Mah.Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.