İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Giresun İli Tirebolu İlçesi Köylere Hizmet Götürmebirliği Başkanlığı
İşin Adı Iı. Kat Sathi Kaplama Yapım İnşaatı İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.06.2019 16:00:00
Son Teklif Tarihi 14.06.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

Tirebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale İlanı

10.06.2019
 

 İlçemize bağlı muhtelif köylere II.Kat Sathi Kaplama Yapım İşi birim fiyat üzerinden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

Madde 1 – İdarenin;

 1. Adı                  : Tirebolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
 2. Adresi             : Çarşı Mahallesi Hükümet Binası Kat: 3 Tirebolu/Giresun
 3. Telefon Nosu  : 0 454 411 40 02
 4. Faks Nosu       : 0 454 411 41 94

 

Madde 2 – İhale Konusu Yapım İşlerinin;

 1. Adı, Niteliği, Türü: II.Kat Sathi Kaplama Yapım İnşaatı İşi.
 2. Miktarı            : Yaklaşık 15.25 Km (61.000 m2 – 4 mt genişliğinde) II. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi; Civil (650 mt), Kovancık (1.200 mt), Aşağıboynuyoğun (5.300 mt), Yalç (2.500 mt), Arslancık (5.600 mt) Köyleri
 3. İşin Yapılacağı Yer: İlçemize bağlı 5 Köy
 4. İşe Başlama ve Bitiş Tarihi: Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 7 yedi takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işlere başlanacaktır.
 5. İşin Süresi: Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 45 (Kırk beş) takvim günüdür.

 

Madde 3 – İhalenin;

 1. Yapılacağı Yer: Tirebolu Kaymakamlığı Toplantı Salonu.
 2. İhale Tarihi ve Saati14/06/2019 – 16:00

 

Madde 4 – İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kuralları:

 

 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
 2. Tebligat için adres beyanı; (işyeri adresi, elektronik posta adresi) ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası      
 3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      d)    Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (f), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

      e)        Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu  

f)         Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g)        İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

h)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i)    İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j)        Şartnamenin 8’nci maddelerinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna dair nüfus cüzdanı suretini

k)       Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannameyi,

 

 

 

 

 

 1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  1. İsteklinin son 7 yıl içinde yurt içinde Kamu sözleşme bedelinin en az %50’i oranında gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen İhale konusu iş veya benzer ilgili deneyimini gösteren belgeleri sunmak zorundadır.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50’ ı oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

  1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İsteklinin son 10 yıl içinde yurt içinde ve Kamu sözleşme bedelinin %50 si oranında gerçekleştirdiği kusursuz kabul edilen İhale konusu İş “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğ” de yer alan A/III-V-VIII-IX-X-XIgrubu işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelin %50 sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, benzer iş olarak kabul edilecektir. 
  2. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak olan Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültesi Bölümüdür.
  1. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, âdeti, özellikleri belirtilen yapı araçlarını iş yerinde bulundurmak zorundadır. Yapı araçları taahhütnamesi verilecektir.

Organizasyon Yapısı ve personel durumuna İlişkin belgeler

 1. Anahtar Teknik Personel: Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi
 2. Teknik Personel istenilen Teknik Personel sayısı ve niteliği: Yoktur
 3. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 4. İhale dokümanı Hükümet Binası Kat: 3 Tirebolu/Giresun adresinde görülebilir ve 500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli Tirebolu Köylere Hizmet Götürme Birliğinin TC. Halk Bankası Tirebolu Şubesindeki TR87 0001 2009 3790 0005 0000 03 Iban no’lu hesabına yatırılarak banka dekontu ihale istekli dosyasına konulacaktır.
 5. Teklifler 31/05/2019 tarihi saat 10,55 ‘e kadar Tirebolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale komisyon başkanlığı adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 6. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
 9. Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

                                                                                                   

                                                                  

 

             İLAN OLUNUR.

 Tirebolu Kaymakamlığı

   Köylere Hizmet Götürme Birliği       

 

                                                                                           Salih YÜCE

                                                                                           Kaymakam

                                                                                          Birlik Başkanı


Yeterlilik