İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Giresun İli Bulancak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Sıcak Asfalt İle Yama Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.06.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 17.06.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

SICAK ASFALT İLE YAMA YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

Madde 1 – İdarenin;

 1. Adı                  : Bulancak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
 2. Adresi             : İhsaniye Mah. Fatih Cad. No: 89 Kat: 2 BULANCAK
 3. Telefon Nosu : 0 454 318 20 01
 4. Fax Nosu        : 0 454 318 20 01

Madde 2 – İhale Konusu Yapım İşinin;

 1. Adı                  : Bulancak İlçesi Muhtelif Grup ve Köy Yolu Sıcak Asfalt ile Yama Yapım işi.
 2. Türü                : BSK (AC 160/220) Yama Yapım işi.
 3. Miktarı            : İhale dokümanındaki keşif özeti ile İl Özel İdaresi Teknik Elemanları tarafından düzenlenen Sıcak Asfalt ile Yama Yapım işlerine ait yol ağı çizelgesinde belirtilen ve aşağıda isimleri yazılı olan; Köy yollarına ASFALT YOL ENKESİTİNDE belirlendiği gibi 1.770 mt. uzunluğunda, 5,00 mt. genişliğinde, 0,07 kalınlığında 1.486,95 Ton Sıcak Karışım Asfalt Hazırlanması işi usulüne uygun olarak yapım işidir. Sıcak Asfalt Yama Yapım işi esnasında yüklenici tarafından yeterli personel görevlendirilecektir. Yapılacak çalışmalar esnasında gerekli olacak her türlü araç-gereç ve iş makinesi yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 4. Sıcak Asfalt ile Yama Yapım işi Birlik İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 5. İşin Yapılacağı Yer : Bulancak İlçesi Kuşluhan/Eriklik/Tekmezar/Ardahan Grup Yolu, Burunucu Köy Yolu, Küçüklü Köy Yolu, Pazarsuyu Köy Yolu, Süme Köy Yolu, Yalıköy Köy Yolu, Yaslıbahçe Köy Yolu, Yunuslu Köy Yolu
 6. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi :  
 7. Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren (7)Yedi takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işlere başlanacaktır.
 8. İşin Süresi  : Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren (30) OTUZ takvim günüdür.

Madde 3 – İhalenin ;

 1. Yapılacağı Yer: Bulancak Kaymakamlığı – Kaymakam Makam Odası
 2. Tarih ve Saati:  17/06/2019 – Saat 10.30

Madde 4 – İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kuralları:

  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
 1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 2. Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
 3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
 4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,
 5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi,
 8. Bu Şartnamede istenilmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin belgeler (nüfus cüzdanı sureti),
 9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

  1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’si oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen İhale konusu iş, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/Altyapı İşleri I-II-V grubu işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
   2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/Altyapı İşler I-II-V grubu işler söz konusu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektirİş Deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Fakültesi Bölümüdür.
   3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, âdeti, özellikleri belirtilen yapı araçlarını iş yerinde bulundurmak zorundadır. Yapı araçları taahhütnamesi verilecektir.

Adet       Cinsi                       Özellikleri                         Taahhüt /Kendi Malı

  2           Kamyon                                Damperli                    Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,

  1           Greyder                                80 Hpden Büyük         Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,

  1           Yükleyici                            2010 Model ve üzeri     Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,

  1           Demir Bandajlı Silindir        8-12 Ton                      Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge,

  1           Asfalt Süpürgesi                     --                                             --

  1. İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. Personel taahhütnamesi verilmesi zorunludur.

Adet     Pozisyonu             Mesleki Unvanı                 Mesleki Özellikleri :

              1        İnşaat Teknikeri                        İnşaat                              En az 5 yıl tecrübeli

 1. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden ( EN AZ BİR SAAT ) önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslı görülen belgelerin örneklerini vermek zorundadır.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı Bulancak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin İhsaniye Mah. Fatih Cad. No: 89 Kat: 2 BULANCAK adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 4. İhale Doküman satış bedeli: 1.000,00 (Bin) TL.dir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
 6. Teklifler ihale saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim edilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’nden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
 9. İdare (Bulancak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.       İLAN OLUNUR.

T.C.

BULANCAK İLÇESİ

Köylere Hizmet Götürme Birliği

Hamdi ÜNCÜ

Kaymakam

Birlik Başkanı


Yeterlilik