İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şırnak İli Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Gümrük Lojmanları Çevre Düzenleme Ve Peyzaj İşleri Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.06.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 17.06.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İdarenin Adı : Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı.

İşlerin Adı:Şırnak İli Silopi İlçesi Gümrük Lojmanları çevre düzenleme ve peyzaj işleri yapım işi.

                               

Türü - Usulü : Yapım İşi: Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık ihale usulü.

1. İdarenin

a ) Adresi

:

Hükümet Konağı 2.Kat. SİLOPİ

b ) Telefon - Faks Numarası

c) Elektronik Posta Adresi                           

:

(486) 518 3500- 0486 518 3500

: khgbsilopi@gmail.com


2. İkinci İhale Konusu yapım işinin :

   a) Niteliği Miktarı : Silopi İlçesi Gümrük Lojmanları çevre düzenleme ve peyzaj işleri yapım işi.

   b) Yapılacağı ye                  : Şırnak ili Silopi ilçesi

   c) İşe Başlama tarihi            : Sözleşme Tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

   d) İşin Süresi                       : Yer Tesliminden itibaren 120 takvim gündür

   e) İhalenin yapılacağı yer: Silopi Kaymakamlığı toplantı salonu

   f) İhale tarihi ve saati          : 17.06.2019 Pazartesi günü Saat 11.00’da

3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Banka teminat maktubu dışındaki geçici teminatlar Birliğimizin Silopi Ziraat bankası nezdindeki 37728825-5013 nolu hesaba yatırıldığına dair banka dekontu.

5. İhale Dokümanı Satın alındığına dair belge.

6-İhalenin yapıldığı ayda alınmış vergi borcu olmadığına dair belge.(Hiç Borç Bulunmamalıdır)

7-İş Deneyim Belgesi

8. Ortak girişim olması halinde; Ortaklık Hisse beyanı.

9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

3.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin,  son On (10) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektöre ait, ilk teklif ettiği bedelinin en az % 80´i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ait iş deneyim belgesi.

1.1.İsteklinin Organizasyon Yapısı :
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.

Adet

Pozisyon

Mesleki Ünvan

Mesleki Özellik

1

Şantiye Şefi

Peyzaj Mimarı

en az 2 yıllık Deneyim 2. Bu ihalede benzer iş olarak; Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan  A/XVIII. grubu İşler ile her türlü peyzaj işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisleri, Mimarlar ve Peyzaj Mimarlarıdır.

3. İhale dokümanı  500,00- TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. ( doküman bedeli Birliğimizin T.C Ziraat Bankasındaki Silopi Şubesindeki 37728825-5001 nolu hesabına yatırılacaktır)

4. Teklifler ihale saatine kadar Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresine verilebilecekler. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.


8. Birliğimiz 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri kanuna ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğine tabi olup, 2886, 4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmelerine tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.


                                                                                                                 

                                                               Dr.Sezer IŞIKTAŞ

                                                                    Kaymakam

                                                                   Birlik Başkanı


Yeterlilik