İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Iı. Kat Asfalt Yapımı
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.06.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 19.06.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

                                                                                                                           

             

a) BİRLİĞİN ADI: Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI :

            Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince Tokat İli Yeşilyurt ilçesi Kavunluk- Sivri  köy yolu 30.000 m² 6 kmX5 m II.  Kat Asfalt Sathi Kaplama yapımı işi.

            Kavunluk - Sivvri köy yoluna 30000 m² (6 kmX 5 m) II. Kat Asfalt yapımı

              

                         Toplam I. Kat:  30.000 m2 (6 km uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde)

c) İŞİN YAPILACAĞI YER: Tokat İli Yeşilyurt ilçesi Kavunluk- Sivri Köy yolu

ç) İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ :

Söz konusu işe ihale tarihinden sonraki sözleşmenin imzalandıktan sonra, hava şartlarının uygun olduğu zamanda ve Teknik elemanların yer tesliminden sonra işe başlanacak olup işlerin bitirilme süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren ( 30 ) gündür.

d) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

  1. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde davet tarihi yılında alınmış bilgisine göre ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından davet tarihinin bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

                c) Tüzel kişilerde açık eksiltmeye teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

           3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

                a) Gerçek kişi olması halinde noter taktikli imza beyannamesi.

                  

           b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

           4. KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.                                                                                              

           5. geçici teminat.                                                                              

           6. Vekâleten İhaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

           7. İhale dokümanını satın aldığına dair belge.

           8. İş bitirme belgesi Asfalt yapım işi.

           9. İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde sayılan kişiler ile  2016-2017-2018 Yıllarında Köydes İhalesi olarak zamanında teslim edemeyen, idare ile davalı duruma düşen ve bunların hissedar olduğu şirketler ihaleye katılamazlar.

e ) İhale Dokümanının Görüleceği Yer ve Hangi Bedelle Alınacağı :

Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığında (Yeşilyurt Kaymakamlığı Hükümet Konağı Hizmet binası) görülebilir ve Ziraat Bankası Yeşilyurt Şubesi 12206253-5001 nolu hesaba 250.00 TL (İşin adı açıklama kısmına yazılacak) Bağış mukabilinde alınabilir.

f) İhalenin Saati , Yeri ve Tarihi :

 İhale Tarihi: 19.06.2019  Çarşamba Günü

             Saati: 10:00

 Yeri: Yeşilyurt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (Kaymakamlık Binası) YEŞİLYURT/TOKAT

g) Tekliflerin Hangi Tarih Saate Kadar Nereye Verileceği   :

Teklifler 19.06.2019  Çarşamba Günü saat 14.00’a kadar Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına (Kaymakamlık Binasında) teslim edilecektir.

h) Yatırılacak Geçici Teminat Miktarı :

 Teklif edilen bedelin %3 ‘ü oranında geçici teminat yatırılacak veya teminat mektubu verilecektir.

             İşlere ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden teklif alınacaktır. İhaleye ilişkin ihale dokümanı idarenin aşağıda belirtilen adresinde görülebilir ve/veya alınabilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak yeterlik başvurularının en geç 19.06.2019  Çarşamba Günü Saat 10:00’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir.

               İlgililere duyurulur.

                                                                                                                                                    Muhammed Sait BAYTOK

                                                                                                                                                                   Kaymakam

                                                                                                                                                                 Birlik Başkanı

Yeterlilik