İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kaman Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı İçme Suyu Terfi Hattı, Og Enh Ve Motopomp Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.09.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 17.09.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay
T.C.

KAMAN KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

İHALE İLANI

Kaman İlçesi Hirfanlı Köyü İçme Suyu Şebekesi Kollektör Sistemi ve S.Kışla köyü içme suyu Terfi hattı, OG ENH ve motopomp  Yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 maddesine göre Açık İhale Usulüne göre ihale edilecektir.

İhale Kayıt No:2019

 

 

1-İdarenin

 

            a) Adresi

 :Gaffar Mah.Atatürk Cad. Hükümet Konağı 3 Kat

            b)Telefon ve faks                  

 :(0386) 712 25 12 Faks  712 37 15

             c)Elektronik posta adresi

: Yok

2-İhale konusu yapım işinin

                 a) Niteliği, Türü ve miktarı

:

Hirfanlı İçme suyu Şebekesi kollektör sistemi ve S.Kışla köyü içme

  suyu Terfi hattı, OG ENH ve motopomp  yapım işi  (66 (Hirfanlı)

  88 (S.Kışla) Kalem iş)

            b) Yapılacağı yer

: Hirfanlı ve S.Kışla köyü 

            c) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün

 içinde  yer  teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

            d) İşin süresi

:Yer tesliminden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.

3-İhalenin

 

            a) Yapılacağı yer

Kaymakamlık Toplantı Salonu

            b) Tarihi ve saati

: 17/09/2019 Salı Günü  Saat : 14:00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için adres, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

4.1.2-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına Kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı  olduğuna dair belge,

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 maddesinin 1 fıkrasının (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8 -İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9 –Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10-Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösteril yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1-İş Deneyim belgeleri:

İstekliler son 10 (On) yıl içinde yurt içinde yurt dışında Kamu ve Özel Sektörde sözleşme bedelinin en az % 60’i  oranında gerçekleştirdiği veya  % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

İhale konusu iş veya benzeri işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; bölümü inşaat mühendisi olanların diplomaları kabul edilecektir.

 4.3.2-İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

    a) Şekil ve içeriği yapım işleri uygulama yönetmeliğinde belirtilen, aşağıda sayı ve nitelikteki Anahtar Teknik personele ait bilgi ve belgeleri vermesi gerekmektedir.

  S.No :    Niteliği           :                     Adedi    :         Deneyim Süresi  :

          1-         İnş. Müh.                             1                 Enaz 2 yıl

          2-        Elektrik-Elektronik Müh.      1                 Enaz 2 Yıl

     b) Şekil ve içeriği yapım işleri uygulama yönetmeliğinde belirtilen aşağıda sayı ve nitelikteki Teknik personelin inşaat mahallinde bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesini vermesi gerekmektedir.

   S.No   :   Niteliği              :              Adedi     :        Deneyim süresi   :

     1-         İnş. Müh.                               1                Enaz 1 yıl (taahhütlü)

     2-        Elektrik-Elektronik Müh.        1                Enaz 1 Yıl (taahhütlü)

4.3.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyimde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A-III Grup  ile IV Grup  birlikte değerlendirilecektir.

6- İhale dokümanı; Kaman İlçe Özel İdare Müdürlüğünde görülebilir ve 500,00 TL. (Beşyüz TL) Karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, ihale tarih ve saati olan, 17/09/2019 Salı Günü Saat  14:00 kadar Kaman İlçe Özel İdare Müdürlüğüne  verilecektir.

8- İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  60 takvim günü olmalıdır.

11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12-Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.

13-Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

14-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Yeterlilik