İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eruh Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Betonarme Menfez, Kulak Ve Parafuy Yapım İşi.
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.09.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 20.09.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

ERUH KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıdaki Yapım İşleri KHGB. İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Gereğince “Açık İhale Usulü” İle İhale Edilecektir

İdarenin                                        :
a-Adı                                              : Eruh İlçesi ve
Köylerine Hizmet Götürme Birliği
b-Adresi                                         : Hükümet Konağı, Kat :2 - Eruh
c-Telefon ve Faks Numarası          : 0 (484) 311 20 41  -  0 (484) 311 22 55
d-Elektronik Posta Adresi (Varsa) : - - - 

İhale Konusu Yapım İşinin         :
a-Niteliği, Türü ve Miktarı          : Eruh İlçesi  Bilgili Köyü Demirciler Mezrası Kelhok Mevkii 4x(3x3) L = 
                                                            10 M Betonarme Menfez, 4 Adet Kulak ve Parafuy yapım işi.                                      
b-İşin Başlama Tarihi                     : Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından sonraki 5 (beş) iş
                                                          günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

c-İşin Süresi                                   : Yer teslim tarihinden  itibaren 45 (kırk beş) takvim
                                                          günüdür.
          
İhalenin                                         :
a-Yapılacağı Yer                            : Kaymakamlık Makam Odası
                                                         Hükümet Konağı Kat : 3 –ERUH

b-Tarih ve Saati                              : 20/09/2019, Saat : 14.00                               
c-Son Müracaat Tarihi ve Saati     :  20/09/2019, Saat : 12.00
              
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 (1)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

  (2)-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
         -Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
         -Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 
  (3)-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  (4)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  (5)-Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi, 
  (6)-Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirküleri, 
 (7)-Vekaletten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmasına ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
   (8)-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, (mad.23)
 (9)-İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (26.madde)
 (10)- K.H.G.B. İhale Yönetmenliğinin 11. Maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname. Veya 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
   (11)-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
   (12)-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

  (13)-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, (son bir ay içinde düzenlenmiş olacak.)
  (14)-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (son bir ay içinde düzenlenmiş olacak.)   
  (15)-“Yerli İstekli”  olunduğuna ilişkin Yerli İstekli beyannamesi.
  (16)- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair Alt Yüklenici taahhütnamesi.
  (17)-Teknik personel taahhütnamesi.
  (18)-Yapı araçları taahhütnamesi.
  (19)-İçeriği idari şartnamede belirlenmiş iş deneyim belgesi. (Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgeleri geçerli olacaktır.)        
Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşınması Gereken Kriterler:
             İş Deneyim Belgesi, İsteklinin son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,  İnşaat mühendisleri kendi diplomaları ile teklif verebilirler. 
      Bu ihaleye benzer iş olarak; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dahil tebliğde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ, V. Grup işler. 
Benzer işlere denk sayılacaktır. 
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde bu diplomalarının söz konusu iş için Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesi kriterlerine uygun olduğu tespit edilen diplomalardan iş deneyim belgesi aranmaz. Bunlar dışındaki iş deneyim belgeleri dikkate alınmayacaktır.     
 (20)-İhale,
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 
      (a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
      (b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
  (21)-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz ve kısmı teklif verilemez.
  (22)-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar ihalenin yapılacağı yere verilir. Belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul edilemez ve açılmaksızın iade edilir. 
  (23)-Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale saatine kadar Eruh İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği idare yetkilisine elden teslim edeceklerdir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

  (24)-İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliğe anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
  (25)-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
  (26)-Ortak Girişimler ihaleye teklif veremezler.
 (27)-Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler.

 (28)-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 (29)-Makine ve Techizat Taahhütnamesi   :
İhaleye katılacak isteklilerin araç veya ekipmanlara ilişkin yapı araçları taahhütnamesi vermeleri
zorunludur.
 (30)-Teknik Personel  Taahhütnamesi    :
                    1 Adet İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri (en az 3 yıl deneyimli olacak) 
  (31)-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren altmış (60) takvim günü olmalıdır.

 (32)-İhale dokümanı Eruh Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 2.500,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye başvuracak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Eruh Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Eruh Şubesinde bulunan 8120052-5015 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont).
 (33)-Birlik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp,
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup,  Birlik İhaleyi yapıp yapmamakta ve onay verip vermemekte serbesttir. 

 (34)-Diğer Hususlar:  İdari Şartname ve Sözleşmede yer almayan hususlarda,  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde belirtilen hususlar uygulanır. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde bulunmayan hususlar Kamu İhale Kurumu Mevzuat hükümleri uygulanır.

 (35)-İdari şartname ve ilanda belirtilen hususlar ile Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği mevzuatında uyumsuzluk olması halinde Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği mevzuatı esas alınacaktır. 
   
                                                                                                                                                              İdare Yetkilisi
                                                                                                                                                                     İmza

Yeterlilik