İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çiftlikköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı -köydes
İşin Adı Sıcak Asfalt Yolların Asfalt Binder Onarım Ve Aşınma Tabakası Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.09.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 20.09.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

 İHALE İLANI
ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI


        Çiftlikköy İlçesi Taşköprü-Kabaklı-Denizçalı köyleri arasında bulunan Sıcak Asfalt Yolların Asfalt Binder onarım ve Aşınma tabakası yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. maddesi gereğince 'Açık İhale Usulü ' ile ihale edilecektir.


İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.
1- Birliğin (İdarenin) :
a) Adı ve Adresi :Çiftlikköy İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hükümet konağı kat 3 Çiftlikköy
b) Telefon ve faks numarası : (0226) 3526073-3526073
2-İhale konusu yapım işinin :
a) İşin Niteliği, türü ve miktarı ::Çiftlikköy İlçesi Taşköprü-Kabaklı-Denizçalı
Köyleri Sıcak Asfalt ve Binder
ve Aşınma tabakası yapım işi
b) Yapılacağı yer :Çiftlikköy İlçesi Taşköprü-Kabaklı-Denizçalı
Köyleri
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde işe başlanılacaktır.
d) İşin süresi(İşe bitim tarihi) :İşe başlama tarihinden itibaren ( 45 ) Kırkbeş takvim gündür.
3-İhalenin :
a)Yapılacağı yer :Kaymakamlık Hizmet Binası
Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu Kat:3 Çiftlikköy-YALOVA
b) Tarihi ve saati :20.09.2019 Cuma Günü Saat: 11:00 teklifler ihale saatine kadar Çiftlikköy Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna elden teslim edilecektir.
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3.3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4-İhale Dokümanı Dosyası satın alma bedeline ait Banka dekontu.
4.1.5-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair, şekli ve içeriği ihale dokümanı dosyasında mevcut olan yazılı Taahhütname,
5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
6-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
7-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü
8-İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, (Son bir ay)
-İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (Son bir ay)
9-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
10-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
11-İş deneyim belgeleri; İsteklinin son 15 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %60’i oranında gerçekleştirdiği ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelinin % 60 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
12-Bu ihalede benzer iş olarak, işim konusu ile ilgili sathi kaplama veya sıcak asfalt yapımı dikkate alınacaktır. Bu iş için diplomalar iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.
13- İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
1- Bir adet İnşaat Mühendisi ( Şantiye Şefi ) ve 1 adet Harita Teknikeri
Makina ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler
1- En az bir adedi vibrasyonlu olmak koşuluyla statik ağırlığı 8-12 ton ve çizgisel baskı kuvveti minimum 50 kg/cm olan en az iki adet çelik tamburlu silindir ve 1 adet Vabıl silindir hazır bulundurulacaktır.
2- Ofset kazıkları arasında çekili teller ile serme yapılabilecek ve kullanılacak kamyonların kapasitesineuygun olacak en az bir adet finişer.
3-Reglaj yapmak üzere uygun bıçak boyutlarında en az bir adet greyder.
4- MC30 bitümlü yapıştırıcı malzemenin uygulanması için ısıtmalı, püskürtmeli tankerli en az bir edt distribütör.
5- Düz çelik sac kasalı taşıma mesafesi ve serme sıklığı için uygun sayıda asfalt kamyon.
6- Kazı, dolgu, yükleme yapabilmek amacıyla kullanılacak loder, beko-loder, dozer, riperli roder, tablalıkompaktör, el silindiri, el tokmağı, vb. Gibiişin durumu ve sırasına göre seçmeli olarak kullanılabilecek uygun sayı ve nitelikte iş makinesi ve alet.
7- Bir Adet C Segment binek otomobil ( işin başlangıçından Geçici ve Kesin kabulün yapılmasına kadar idare ve kontrol elemanlarının yürüteceği işlerde kullanılmak üzere her türlü yakıt-onarım vb. Diğer bütün giderlerinin, yüklenici firma tarafından karşılanması şartıyla 1 adet binek oto aracıtahsis edilerek idareye ( Birlik Md.lüğü) teslim edilevcektir.
8- İhale dokümanı Çiftlikköy
Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü adresinde görülebilir ve aynı adresten Beşyüz (500,00-TL ) bedelle satın alınabilir.
14-İhale dokümanı Çiftlikköy İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.
15-Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta ile veya İadeli Taahhütlü olarak teklif verilmez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
16-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekler, yükleniciye birim fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır.
17-ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
18-İhaleyi kazanan yüklenici teklif edilen fiyatın % 6’sı oranında kesin teminat verecektir. Kesin teminat mektup olarak verilecekse kesin teminat mektubu iki yıllık olacaktır.
19- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı geçici teminat olarak verecektir.
20- Ödemeler : söz konusu iş 2019 yılı KÖYDES Yatırım Proğramı ödeneği doğrultusunda taptırılacağından, işin tamamının bitirilmesinden sonra yapı denetim kontrol görevlisi'nin düzenleyecek olduğu hak ediş doğrultusunda veya yüklenici'nin talep etmesi halinde, işin tamamının en az % 50'si tamamlandıktan sonra 1'inci hak ediş, işin % 100'ü tamamlandıktan sonra 2inci ve son hak ediş olmak üzere 2 hak ediş olarak düzenlenecek olan hak ediş tutarlarına ait ödeneklerin, Bakanlık Tarafından Merkez Birlik Banka hesabımıza yatırılmasından sonra en geç 7 iş günü üçerisinde Tahakkua bağlanarak 10 iş günü içerisinde yükleniciye ödenecektir. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
21-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
22-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar
23- İdare, ihaleye konu işlerle ilgili işin miktarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikleri yüklenici peşinen kabul eder. İşin miktarında oluşacak artış için, yüklenici verdiği teklif birim fiyatları üzerinden yapmayı kabul eder. İşin artış miktarı kadar ek süre verilebilecektir.
21- Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp,
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İlgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda Birlik Encümeni ihale saatinden önce ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte, ihale esnasında bütün teklifleri reddetmede serbesttir.
İLAN OLUNUR


Çiftlikköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Yeterlilik