İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Sıcak Karışım Yama Yapılması İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 20.09.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C

MAZGİRT KAYMAKAMLIĞI

 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

2019 yılı KÖYDES Uygulamaları Kapsamında Tunceli Mazgirt Sathi Kaplamalı Köy Yollarında Sıcak Karışım Yama Yapılması İşi Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir

1- Birliğin:

    a) Adı                                           : Mazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliği

    b) Adresi                                      : Hükümet Konağı Mazgirt /TUNCELİ

    c) Telefon – Faks Numarası         :  0 428 311 20 45-0 428 311 2230

    d) Elektronik Posta Adresi           :  Mazgirt.gov.tr  

2- İhale Konusu Yapım İşinin:

a) Adı                                              : 2019 yılı KÖYDES Uygulamaları Kapsamında Tunceli Mazgirt Sathi Kaplamalı Köy Yollarında Sıcak Karışım Yama Yapılması İşi

    b) Niteliği                        : Yapım İşi

    c) Türü                             : Asfalt Bakım Onarım

   d) Miktarı                         :

Grup Köy Yolları:

1- Sathi Kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması İşçiliği : 415 m3

2- FmB2 Bitümlü Bağlayıcı: 12 ton

3- 160/220 Bitüm Malzemesi: 50 Ton

4- Distribütör Makinesi İle Astar Bitümlü Malzemesi Püskürtülmesi (Boru ile) :da 12

5- Bakım İçin Asfalt Betonu Binder Karışımı Temini (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşından) (Karşımın Taşınması Yüklenici Kamyonları ile): 1.000 ton

6- Bitüm Nakli (300 km) : 50 ton

7- Astar Nakli (286 km): 12 ton

8- BSK Nakli (62 km) 1.000 ton

3- İhale Konusu Yapım İşinin:

a)Yapılacağı Yer  : Mazgirt İlçesi Köy yolları

Not: Yama işi öncelikli yol:1- Elmalık- Ortaharman-Sülüntaş-Kuşaklı-Doğucak –Anıtçınar-Yaşaroğlu- Darıkent Grup Köy Yolu

2- Göktepe- Danaburan- Bulgurcular Grup Köy Yolu, yama işi artması halinde İdarece belirtilen diğer köy yolları

b) İşe Başlama Tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

c) İşin Süresi ve Bitim Tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür. 

4- İhalenin:

    a) Yapılacağı Yer                         : Mazgirt Kaymakamlığı  toplantı salonu  

    b) Tarih ve Saati                           : 20/09/2019  Cuma Günü Saat 10: 00

    c) İhale Şekli                                :  Açık İhale Usulü.

    d) Son Teklif alma  tarih ve saati: 20/09/2019  Cuma Günü Saat 10: 00

e) İhale Dokümanının alınacağı Yer ve Bedeli: Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığı. İhale dosyası bedeli 500,00 TL (İhale Bedeli Birliğimizin Mazgirt Ziraat Bankası Şb. 8690715-5008 nolu hesabına yatırılacaktır.)

     f) İhale ilanının Görüleceği yer: Tunceli Valiliği ( Basın ve Halkla İlişkiler Md ) Hükümet Konağı İlan Panosu, Mazgirt Kaymakamlığı internet sitesi ve Mazgirt Belediye İlan Panosu, Diğer İlçe Kaymakamlıkları İlan Panosu,

    g) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin Yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;

5.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler.

5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgeleri.

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgilisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

5.1.32. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

5.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza beyannamesi

5.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.4 Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu

5.1.5 İsteklinin teklif edilen bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın nakdi olması halinde Birliğimizin Mazgirt Ziraat Bankası Şb. 8690715-5024 nolu hesabına yatırılacaktır.

 5.2. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.2.1 İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 60 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. Bu ihalede benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) I, II , IV, V, IX,  grubu ve ( İnşaat Mühendisi en az 5 Yıl Deneyimli) işler benzer iş sayılacaktır.

5.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

 5.2.3. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ortak girişim beyannamesi ile oluşan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (b) (c)  ve (f) yer alan belgeleri ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2.4. Teknik Personel Taahhütnamesi ve Yapı Araçları Taahhütnamesi

5.2.5 Vergi Borcu ve SGK Borcu Olmadığına dair belge.

5.2.6 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. Ve 12. Maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair Taahhütname

5.2.6 Makine ve Ekipmana ilişkin belgeler:

Bu iş için istenen asgari Teknik elaman:

Adet

Mesleki Unvanı

Deneyimi (Asgari)

1

Şantiye Şefi (inşaat Teknikeri)

2 yıl


İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda bulundurması istenilen Araç ve Ekipmanlara İlişkin Yapı Araçları Listesi veya taahhütnamesi vermeleri zorunludur. İstenilen makine ve teçhizatın yapılan kontrollerde yolda bulunmaması halinde iş tek taraflı fesih edilecektir.

Makine veya Aracın Adı Adedi  Kapasitesi

a) Distribütör Makinesi                                                                                                               1 Adet

b) Damperli Kamyon (En Az 2005 Model ve15 Tonluk)                                                              5 Adet               c) Greyder                                                                                                                                           1 Adet

d)  Vibrasyonlu silindir ( En Az 2005 Model 11-13 statik- 22-26 dinamik kuvvette )                 1 Adet                                                                                                                                                                                                                                       

Yüklenici yukarda belirtilen araç ve iş makinesi ile işe başlayacaktır.  

5.3 İdareden temin edilen ihale dokümanında istenen idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı yapılacak işlere ait birim fiyat cetvelleri, yol itinerleri, iş yeri görme belgeleri, geçici teminat makbuz alındısı veya banka teminat mektubu.

5.4 İhaleye Katılamayacak olanlar:

5.4.1 4734 ve 4735 Sayılı Kanun ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

5.4.2. İlgili mercilere hileli iflas ettiğine karar verilenler.

5.4.3. Birliğin ihale yetkilileri ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak yürütmek denetlemek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler ve bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları evlatlıkları ve evlat edinenleri ve bu kişilerin ortakları ile şirketleri ( bu kişilerin yönetim kurumlarında görevli bulunmadıkları A.Ş ler hariç).

5.4.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememiş olması nedeniyle bunlardan biri ihale almaya hak kazanmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

5.5. İhale dışı bırakılma durumları:

5.5.1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan,

5.5.2. İflası ilan edilen zorunlu tasfiye kararı verilen alacaklara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan.

5.5.3. Mevzuatı hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan.

5.5.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

5.5.5. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetten dolayı yargı kararı ile hüküm giyen.

5.5.6. 5.4 maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

6.İhaleye sadece yerli, istekliler katılabileceklerdir. ( T.C uyruklu gerçek ve tüzel kişiler.)

7.Teklifler ve ihale katılım dokümanı 20/09/2019 Cuma Günü Saat 10: 00`a kadar Mazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Adresine bizzat teslim edilecektir.

8. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel şekilde yapacak olup 2. maddenin (a) bendinde belirtilen işler toplamı üzerinden teklif vereceklerdir. İhale sonucu ihaleyi alan istekliye toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat süresi en az 60 gün olacaktır.( Teminat olarak tedavüldeki Türk parası, Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.)

10. İhale uhdesinde kalan yükümlü % 6 kesin teminat verecektir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacaktır.

12. İşin kontrolörlüğü Mazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve Valilikçe (İl Özel İdaresi ) yapacak olup yüklenici görevlendirilen teknik elemanların talimatlarına aynen uyacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde işi kontrolünde sorumlu teknik elamanları değiştirebilir.

13. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim günü olup, işin zamanında bitirilmemesi halinde her geçen gün içim sözleşme bedelinin % 00.5 i ( binde beşi ) kadar ceza kesilir. Hak ediş ödemesi iş bitiminde ödenek geldiği takdirde bir seferde ödenecektir.

14.Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.

15. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

16. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapacak olup 2. maddenin (d) bendinde belirtilen işler toplam üzerinden teklif vereceklerdir.

17.Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunlarında aynı ve uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde isteklilerden ikinci bir yazılı teklif istenilir. Bu Karar üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi vermeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene ihale yapılır. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. İdare gerekli gördüğü takdirde, ikinci ve sonraki teklifleri ( tekrar ) teklif alabilir.

18. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmakta serbesttir.

19. Teklif sahibi belirtilen tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır. 

20. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa tabi değildir.    13/09/2019 

MAZGİRT   KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

T.C

MAZGİRT KAYMAKAMLIĞI

 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

2019 yılı KÖYDES Uygulamaları Kapsamında Tunceli Mazgirt Sathi Kaplamalı Köy Yollarında Sıcak Karışım Yama Yapılması İşi Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir

1- Birliğin:

    a) Adı                                           : Mazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliği

    b) Adresi                                      : Hükümet Konağı Mazgirt /TUNCELİ

    c) Telefon – Faks Numarası         :  0 428 311 20 45-0 428 311 2230

    d) Elektronik Posta Adresi           :  Mazgirt.gov.tr  

2- İhale Konusu Yapım İşinin:

a) Adı                                              : 2019 yılı KÖYDES Uygulamaları Kapsamında Tunceli Mazgirt Sathi Kaplamalı Köy Yollarında Sıcak Karışım Yama Yapılması İşi

    b) Niteliği                        : Yapım İşi

    c) Türü                             : Asfalt Bakım Onarım

   d) Miktarı                         :

Grup Köy Yolları:

1- Sathi Kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması İşçiliği : 415 m3

2- FmB2 Bitümlü Bağlayıcı: 12 ton

3- 160/220 Bitüm Malzemesi: 50 Ton

4- Distribütör Makinesi İle Astar Bitümlü Malzemesi Püskürtülmesi (Boru ile) :da 12

5- Bakım İçin Asfalt Betonu Binder Karışımı Temini (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşından) (Karşımın Taşınması Yüklenici Kamyonları ile): 1.000 ton

6- Bitüm Nakli (300 km) : 50 ton

7- Astar Nakli (286 km): 12 ton

8- BSK Nakli (62 km) 1.000 ton

3- İhale Konusu Yapım İşinin:

a)Yapılacağı Yer  : Mazgirt İlçesi Köy yolları

Not: Yama işi öncelikli yol:1- Elmalık- Ortaharman-Sülüntaş-Kuşaklı-Doğucak –Anıtçınar-Yaşaroğlu- Darıkent Grup Köy Yolu

2- Göktepe- Danaburan- Bulgurcular Grup Köy Yolu, yama işi artması halinde İdarece belirtilen diğer köy yolları

b) İşe Başlama Tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

c) İşin Süresi ve Bitim Tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür. 

4- İhalenin:

    a) Yapılacağı Yer                         : Mazgirt Kaymakamlığı  toplantı salonu  

    b) Tarih ve Saati                           : 20/09/2019  Cuma Günü Saat 10: 00

    c) İhale Şekli                                :  Açık İhale Usulü.

    d) Son Teklif alma  tarih ve saati: 20/09/2019  Cuma Günü Saat 10: 00

e) İhale Dokümanının alınacağı Yer ve Bedeli: Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığı. İhale dosyası bedeli 500,00 TL (İhale Bedeli Birliğimizin Mazgirt Ziraat Bankası Şb. 8690715-5008 nolu hesabına yatırılacaktır.)

     f) İhale ilanının Görüleceği yer: Tunceli Valiliği ( Basın ve Halkla İlişkiler Md ) Hükümet Konağı İlan Panosu, Mazgirt Kaymakamlığı internet sitesi ve Mazgirt Belediye İlan Panosu, Diğer İlçe Kaymakamlıkları İlan Panosu,

    g) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin Yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;

5.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler.

5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgeleri.

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgilisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

5.1.32. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

5.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza beyannamesi

5.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.4 Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu

5.1.5 İsteklinin teklif edilen bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın nakdi olması halinde Birliğimizin Mazgirt Ziraat Bankası Şb. 8690715-5024 nolu hesabına yatırılacaktır.

 5.2. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.2.1 İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 60 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. Bu ihalede benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) I, II , IV, V, IX,  grubu ve ( İnşaat Mühendisi en az 5 Yıl Deneyimli) işler benzer iş sayılacaktır.

5.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

 5.2.3. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ortak girişim beyannamesi ile oluşan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (b) (c)  ve (f) yer alan belgeleri ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2.4. Teknik Personel Taahhütnamesi ve Yapı Araçları Taahhütnamesi

5.2.5 Vergi Borcu ve SGK Borcu Olmadığına dair belge.

5.2.6 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. Ve 12. Maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair Taahhütname

5.2.6 Makine ve Ekipmana ilişkin belgeler:

Bu iş için istenen asgari Teknik elaman:

Adet

Mesleki Unvanı

Deneyimi (Asgari)

1

Şantiye Şefi (inşaat Teknikeri)

2 yıl


İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda bulundurması istenilen Araç ve Ekipmanlara İlişkin Yapı Araçları Listesi veya taahhütnamesi vermeleri zorunludur. İstenilen makine ve teçhizatın yapılan kontrollerde yolda bulunmaması halinde iş tek taraflı fesih edilecektir.

Makine veya Aracın Adı Adedi  Kapasitesi

a) Distribütör Makinesi                                                                                                               1 Adet

b) Damperli Kamyon (En Az 2005 Model ve15 Tonluk)                                                              5 Adet               c) Greyder                                                                                                                                           1 Adet

d)  Vibrasyonlu silindir ( En Az 2005 Model 11-13 statik- 22-26 dinamik kuvvette )                 1 Adet                                                                                                                                                                                                                                       

Yüklenici yukarda belirtilen araç ve iş makinesi ile işe başlayacaktır.  

5.3 İdareden temin edilen ihale dokümanında istenen idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı yapılacak işlere ait birim fiyat cetvelleri, yol itinerleri, iş yeri görme belgeleri, geçici teminat makbuz alındısı veya banka teminat mektubu.

5.4 İhaleye Katılamayacak olanlar:

5.4.1 4734 ve 4735 Sayılı Kanun ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

5.4.2. İlgili mercilere hileli iflas ettiğine karar verilenler.

5.4.3. Birliğin ihale yetkilileri ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak yürütmek denetlemek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler ve bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları evlatlıkları ve evlat edinenleri ve bu kişilerin ortakları ile şirketleri ( bu kişilerin yönetim kurumlarında görevli bulunmadıkları A.Ş ler hariç).

5.4.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememiş olması nedeniyle bunlardan biri ihale almaya hak kazanmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

5.5. İhale dışı bırakılma durumları:

5.5.1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan,

5.5.2. İflası ilan edilen zorunlu tasfiye kararı verilen alacaklara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan.

5.5.3. Mevzuatı hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan.

5.5.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

5.5.5. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetten dolayı yargı kararı ile hüküm giyen.

5.5.6. 5.4 maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

6.İhaleye sadece yerli, istekliler katılabileceklerdir. ( T.C uyruklu gerçek ve tüzel kişiler.)

7.Teklifler ve ihale katılım dokümanı 20/09/2019 Cuma Günü Saat 10: 00`a kadar Mazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Adresine bizzat teslim edilecektir.

8. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel şekilde yapacak olup 2. maddenin (a) bendinde belirtilen işler toplamı üzerinden teklif vereceklerdir. İhale sonucu ihaleyi alan istekliye toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat süresi en az 60 gün olacaktır.( Teminat olarak tedavüldeki Türk parası, Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.)

10. İhale uhdesinde kalan yükümlü % 6 kesin teminat verecektir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacaktır.

12. İşin kontrolörlüğü Mazgirt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve Valilikçe (İl Özel İdaresi ) yapacak olup yüklenici görevlendirilen teknik elemanların talimatlarına aynen uyacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde işi kontrolünde sorumlu teknik elamanları değiştirebilir.

13. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim günü olup, işin zamanında bitirilmemesi halinde her geçen gün içim sözleşme bedelinin % 00.5 i ( binde beşi ) kadar ceza kesilir. Hak ediş ödemesi iş bitiminde ödenek geldiği takdirde bir seferde ödenecektir.

14.Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.

15. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

16. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapacak olup 2. maddenin (d) bendinde belirtilen işler toplam üzerinden teklif vereceklerdir.

17.Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunlarında aynı ve uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde isteklilerden ikinci bir yazılı teklif istenilir. Bu Karar üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi vermeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene ihale yapılır. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. İdare gerekli gördüğü takdirde, ikinci ve sonraki teklifleri ( tekrar ) teklif alabilir.

18. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmakta serbesttir.

19. Teklif sahibi belirtilen tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır. 

20. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa tabi değildir.    13/09/2019 

MAZGİRT   KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Yeterlilik