İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ürgüp Köylerine Hizmet Götürme Ve Turizm Birliği - Köydes
İşin Adı Damsa Barajı Park Ve Rekreasyon Projesi Yapım Ve Uygulama İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.10.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 14.10.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE  İLANI

 

ÜRGÜP KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME VE TURİZM BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Ürgüp İlçesine bağlı  Mustafapaşa Köyü sınırları içerisinde yer alan Damsa Barajına, Damsa Barajı Park ve Rekreasyon Projesi Yapım ve Uygulama İşi  İhalesi Birlik  İhale Yönetmeliğinin 17. maddesi (a) bendi gereği Açık İhale Usulü ile  yaptırılacaktır.

 1.İdarenin :

a) Adresi                             :  Hükümet Konağı Kat : 2 /ÜRGÜP

b) Telefon-Faks Numarası :  (0384) 341 4829    -  (0384) 341 2469

2.   İhalenin  Konusu Yapım İşinin :

            a) Niteliği, Türü ve Miktarı  :  Damsa Barajı Park ve Rekreasyon Projesi Yapım ve Uygulama İşi  (Kır Kahvesi Yapımı, WC Onarımı, Mescid Onarımı, Oyun Parkı ve Piknik Masası Yapımı)

               b) Teslimat Yeri                  : Mustafapaşa Köyü sınırları içerisinde yer alan Damsa Barajı

            c) İşe Başlama Tarihi            : Yer tesliminin yapılması ile işe başlanacaktır.

            d) İş Bitiş Tarihi                    : Yer teslim tarihinden itibaren (120) gün.

3.   İhalenin :

            a) Yapılacağı Yer                  :  Kaymakamlık Makam Odası Hükümet Konağı /ÜRGÜP

             b) Tarihi Saati                      :  14/10/2019  Pazartesi Günü Saat : 14:30

             c)  İhalenin Şekli                  :  Birlik İhale Yönetmeliğinin 17/a maddesi gereği “ Açık İhale Usulü “ ile

  4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler.

a) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

b) Tebligat için adres beyanı, telefon, varsa faks ve Elektronik posta adresi.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

d) Gerçek kişi olması halinde, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgi sine göre ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu  yılda alınmış tüzel  kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

f) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza beyannamesi  veya imza sirküleri.

g) Gerçek kişi olması halinde noter  tasdikli imza beyannamesi.

h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin  yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

veya bu hususları tevsik eden  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ı) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen “İhale dışı bırakılma durumlarından olmadığına”  ilişkin ve 12. maddesinde belirtilen “İhaleye     katılamayacaklar “ arasında bulunmadığına dair taahhütnameler.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

j) Şekli ve içeriği idari şartnamede yazılı geçici teminat mektubu veya banka yatırma dekontu.        

 k) İşin yapılacağı yeri  gördüğüne dair “ Yer Görme Belgesi’’,

 l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

 m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

 n) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz veya banka dekontu.

 o) Vergi ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge taahhütname ekinde  sunulacaktır.

ö) İhaleye katılacak kişi veya firmalar son 10 yıl içerisinde 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yazılı Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde B Üstyapı (Bina) İşleri adı altında yer alan  III. Grup:Bina İşleri kapsamına giren işleri yaptığına dair  kabul işlemi tamamlanan, teklif ettiği bedelin % 50 oranında iş bitirme veya iş deneyim belgesi sunacaktır.

5. İhale Dokümanları mesai saatleri içerisinde Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Birliği Hükümet Konağı Kat: 2 / ÜRGÜP   adresinden ücretsiz  görülebilecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlar 1.000,00 TL karşılığı ihale dokümanını satın almak ve  bedelini Kurumun Halk Bankası Ürgüp şubesindeki TR97 0001 2009 6870 0006 0000 02 nolu banka hesabına yatırmak zorundadır.

6. Teklifler ihale saatinden önce  Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Birliği Bürosu  Hükümet Konağı Kat: 2 ÜRGÜP   adresine verilecektir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat  mektubu verecekler veya Kurumumuzdan alınacak teslimat müzekkeresi ile Halkbank Ürgüp şubesindeki TR97 0001 2009 6870 0006 0000 02 nolu banka hesabımıza nakit olarak yatıracaklardır.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi  ihale tarihinden itibaren (60) takvim günü olmalıdır.

9.Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmadığından, Birlik İhale Yönetmeliğinin 24. maddesinin (ğ) bendi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10.İş bu ihale 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir, ancak ceza ve yasaklama durumlarında yönetmeliğin 55. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.

Yeterlilik