İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.10.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 15.10.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.

 

 

            İlçemiz Çaybaşı köyü Dumanlı mezrasına kanalizasyon şebekesi döşenmesi işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin     

            a) Birliğin Adı                                    . Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi                                : Kâhta Kaymakamlığı Kahta/ Adıyaman

            c) Telefon – Faks Numarası   : 416 725 5125 – 725 6125

            d) Elektronik Posta Adresi    :

            ( varsa )

 

2. İhale konusu yapım işinin

            a) İhalenin adı                        : Çaybaşı köyü Dumanlı mezrasına Kanalizasyon

  şebekesi yapılması işi,

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    : 1 (Bir) mezraya Kanalizasyon şebekesi yapımı işi,

            c) Yapılacağı Yer                   : Kâhta İlçesinin Çaybaşı köyü Dumanlı mezrasına

   kanalizasyon şebekesi yapımı işi,

            d) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş)

  takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe

  başlanacaktır.

            e) İşin Süresi                          : İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

 

3. İhalenin  

            a) Yapılacağı Yer                   : Kâhta Kaymakamlığı Toplantı Salonu

            b) Tarihi – Saati                      15/10/2019 Salı günü

                                                           Saat 14.00’de

                                                          

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

            4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)

            4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.

            4.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.

            4.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli örneği.

4.1.6. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri ile aynı yönetmeliğin 12. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

            4.1.7. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.8. Şekli ve içeriği ihale dökümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfa konulacaktır. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin dış zarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır.

4.1.9. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay içinde düzenlenmiş belge,

4.1.10. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge,

            4.1.11. İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en apz % 70’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur. Bu iş deneyim belgelerinin kanalizasyon alt yapı işi iş deneyim belgesi, benzer iş olarak da içme suyu şebekesi ile inşaat işleri benzer iş olarak sayılacaktır.

 

 

4.1.12. Teknik Personel Taahhütnamesi:

a) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel Taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte teknik personeller için teknik personel taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.

 

Taahhüt olarak istenen teknik personel listesi

ADET

MESLEKİ ÜNVANI

DENEYİMİ

(Asgari) yıl

1

İnşaat Mühendisi

5


 

5. İnşaat Mühendisliği işlere denk sayılacaktır.

6. İhale dokümanı Kâhta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 250.00.TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirlenecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kahta Halk Bankası nezdindeki 16100008 nolu hesabına yatırılacaktır.)

9. İstekliler tekliflerinin, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( Otuz ) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

12. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

            13. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

14. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği.

            15. Yapılacak kanalizasyon şebekesi işi 1 yıl yüklenicinin taahhüdünde olacaktır.

            16- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmakta istediği kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.

 

 

 

Saadettin DOĞAN

    Kaymakam

  Birlik Başkanı

Yeterlilik