İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Tarihi Uçmakdere, Büyükçekmece Iı, İmrahor, Kadı (küçükköprü) Ve Eşme Roma Köprülerinin Restorasyon Uygulama Projelerinin Temini İşi
İlan Tarihi 05.11.2019
İhale K.No 2019/543437
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.11.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/543437
İşin Adı : Tarihi Uçmakdere, Büyükçekmece Iı, İmrahor, Kadı (Küçükköprü) Ve Eşme Roma Köprülerinin Restorasyon Uygulama Projelerinin Temini İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408
b) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070
c) Elektronik posta adresi : bol01@kgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen tür ve miktarda tarihi köprü restorasyon projesi temini işi
b) Yapılacağı Yer : Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Kocaeli İlleri
c) Süresi : İşe başlanılmasından itibaren 350 (üçyüzelli) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (2.Kat) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal-Kağıthane/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 22.11.2019 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısındanfazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, hizmet alımı işleri için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler:

İsteklinin teklif edilen bedelin %50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenecektir.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler :

a)Anahtar Teknik Personel:En az 5 (Beş) yıl deneyimli olması koşulu ile 1 Adet Yük.Mimar/Mimar Anahtar Teknik Personel olarak istenmekte olup, bu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarı ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. 1.Grup Eski Eser olarak tescillenmiş olan tarihi köprülere ait Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri temini işleri kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

Uygulama işlerine ait alınmış benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri 1/10 oranında değerlendirmeye alınacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No—İş Kalemi No—Minimum Teklif Oranı (%)—Maksimum Teklif Oranı (%)—PUAN

1—KTK-RUP/01—19,12487—25,87481—10  

2—KTK-RUP/02—17,69750—23,94368—10  

3—KTK-RUP/03—16,30514—22,05990—10  

4—KTK-RUP/04—15,56735— 21,06171—10

5—KTK-RUP/05—16,30514—22,05990—10  

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kalite ve teknik değer nitelik puanlamasından 50 puan alan istekliler içinde fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

FİYAT DIŞI UNSURLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GEÇERLİ TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİLERDE (GEÇERSİZ TEKLİFLER VE VARSA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF OLUPTA TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILAN İSTEKLİLER DIŞINDA KALAN İSTEKLİLERDE) KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASINDAN 50 PUAN ALMALARI ŞARTI ARANACAKTIR.

KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASINDAN 50 PUAN ALAMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFİ REDDEDİLECEKTİR.

FİYAT DIŞI UNSURLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GEÇERLİ TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİLER İÇİNDE YUKARIDAKİ ŞARTLARI SAĞLAYAN İSTEKLİ OLMAMASI HALİNDE TÜM İSTEKLİLERE AİT TEKLİFLER REDDEDİLEREK İHALE İPTAL EDİLECEKTİR.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

14.Bu ihalede 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği uygulanacaktır.

15.İsteklilerin kendisi veya temsilcilerinin ihale dokümanını ihale tarihinden (İhale tarihi dahil) en az 3 gün öncesine kadar satın almaları zorunludur. Bu ihalede ihale dokümanını satın almak için son tarih 19.11.2019 dur.