İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Iv. Bölge Müdürlüğü- Bursa Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı Çanakkale Lapseki Şevketiye Balıkçı Barınağı İmar Planı Çed Ve Kesin Proje Hazırlanması
İlan Tarihi 08.11.2019
İhale K.No 2019/535752
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.12.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 2.12.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/535752

1-İdarenin
a) Adresi : Çeşmebaşı Mah. Alpaslan Cad. No: 2 Ovaakça 16000 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243170000 - 2243170033
c) Elektronik Posta Adresi : bursa.bolge@udhb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kesin Proje, Jeolojij-Jeoteknik Etüd, Hid. ve Oşin.Rapor,Fizibilite Raporu, Sayısal Modelleme Raporu, İmar Planı ve ÇED Raporu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Şevketiye Lapseki/Çanakkale
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 380(üç yüz seksen) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çeşmebaşı Mah. ALpaslan Cad. No:2 Ovaakça Osmangazi/ BURSA
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Aşağıda belirtilen iş kısımları için istekli tarafından alt yüklenici çalıştırılacağına dair beyanda bulunulmaması durumunda;


-  Fizibilite raporunun hazırlanması işinde  istekliye ait Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları  Genel Müdürlüğünce verilmiş “Fizibilite ve Modelleme Raporu Hazırlayacak Kuruluşa Ait Yetki Belgesi”
- Çevresel Etki  Değerlendirmesi işinde istekliye ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce verilmiş “Yeterlik Belgesi”

Teklif ekinde sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

- Kamu veya Özel Sektör için planlanmış Liman, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı, İskele vb. kıyı yapılarına ait uygulama projeleri yapmış olmak.

- Herhangi bir kontrollük  ve müşavirlik hizmetleri benzer iş olarak değerlendirilmeyecektir.

 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.