İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tarım Ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Botan Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 08.11.2019
İhale K.No 2019/563228
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.11.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 22.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/563228

1-İdarenin
a) Adresi : SELİMBEY MAH İSKELE CADDE - VAN MERKEZ/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322220220 - 4322221732
c) Elektronik Posta Adresi : van.dkmp@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Botan Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı İşi Çalışma Yönetimi ve İş Programı Aşamasını Müteakip Analitik Etüt - Sentez Raporu ve Planlama Raporu istenen haritalarla birlikte hazırlanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Botan Vadisi Milli Parkı/Siirt
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 390(üç yüz doksan) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Selimbey Mah. İskele Cad.
b) Tarihi ve saati : 22.11.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

a) Ulkemizdeki sulak alanlar veya benzer doğa koruma alanları için düzenlenmiş farklı meslek disiplinlerinde uzmanların çalıştığı yönetim planları
b) Farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı ekolojik ve biyolojik araştırma çalışmaları.
c) Farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı Biyoçeşitlilik araştırma çalışmaları.
ç) Farklı Meslek disiplinlerinde uzmanlann çalıştığı analitik etüt raporları bütün olan uzun devreli Gelişme planları, çevre düzeni planları ve Bölge planları.
d) Arazi kullanım kararları getiren planlamaya veri teşkil etmek üzere farklı meslek disiplinlerinde uzmanların çalıştığı analıtik etüt ve sentez (Değerlendirme /sorun tanımlanması) aşamalarını içeren bilimsel raporlar.
e) Çevre mevzuatı kapsamında farklı Meslek disiplinlerinde uzmanların çalıştığı çevreyi korumaya, Çevresel etkilerin araştırılmasına yönelik projeler ve raporlar.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.