İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Divriği Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Lojmanının Yıkım Ve Enkazının Kaldırılması İş
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.11.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 12.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.

DİVRİĞİ KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİBAŞKANLIĞI

ESKİ HASTANE BİNASI VE LOJMANI, ESKİSAĞLIK OCAĞI, ESKİ TOPLUM SAĞLIĞI BİNASI, ESKİ DİYALİZ MERKEZİ VE ESKİ MALİYELOJMANININ  YIKIM İHALE  İLANI

İlçemiz  Merkez   Eski hastane binası ve lojmanı, EskiSağlık Ocağı, Eski Toplum Sağlığı binası, Eski Diyaliz merkezi ve Eski MaliyeLojmanının  yıkım ve Enkazının kaldırılması işi, Köylere HizmetGötürme Birliği ihale Yönetmeliği 18 (1)  maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin:

a) Adı

:

Divriği İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi

:

Divriği İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Hükümet Konağı DİVRİĞİ/ SİVAS

c) Telefon ve Faks Numarası

:

0346 418 1001

2- İhalenin

a) Yapılacağı Yer

:

Divriği Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati

:

12/11/2019 Salı -saat  11.00

3- Tekliflerin

a) Verileceği yer

:

Divriği  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu

b) Tarih ve saat

:

12/11/2019 Salı -saat  11.00

             Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İhale Konusu İşlerin

İşin Tanımı

:

Eski Hastane binası ve Lojmanları ve Maliye Lojmanı hurda karşılığı yıkılarak enkazının kaldırılması işi.

İşin Süresi 

         : Sözleşme tarihinden itibaren 30 (Otuz) Gün

5- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

5.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

       

        a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

        b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

  1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

      c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.       

  1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      a) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  

      b) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

      c) Teklif edilen bedelin % 3. Az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat olarak nakit yada geçici teminat mektubu verilecektir.

      d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7. Bu ihaleye katılacak olan firmaların bünyesinde yapılacak olan işin takibi ve uygunluğunu sağlaması için Teknik Personel ibraz etmeleri iş tecrübesi olarak sayılacaktır.

8. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.

10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

11. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12. Birliğimiz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Birlik, 28.04.2007 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.


13. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirtarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriyedoğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standartforma uygun belge,

13.1 İş Deneyim Belgesi olarak emsal işler kabul edilecektir. İnşaatMühendisi Diploması Kabul edilmeyecektir.

14. İhale dokümanının görülmesi ve temini:

15. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (BirliğimizeT.Halkbankası Bankasındaki Köylere Hizmet Götürme BirliğiBaşkanlığının  Divriği T. Halk Bankasındaki TR81 0001 2009 70400016 0000 32 IBAN Nolu hesabına 1.000 TL yatırılarak dekontkarşılığında alınacaktır.)

16.  İhale dokümanının görülmesi:

17. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir DivriğiKaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Adresindegörülebilir.

18. Tekliflerin 12/11/2019 tarihinde saat11.00  e kadar Divriği Kaymakamlığı Köylere Hizmet GötürmeBirliği Başkanlığına bizzat istekli kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerdetemsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir posta ile veyaiadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde verilen tekliflerdeğerlendirilmeye alınamaz

19. İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddebelirtilen usullere göre verilecektir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılanistekli ile sözleşme imzalanacaktır.

19.1 İhale dosyasında; Yükleniciye verilen dosya içerisindeki “DiziPusulası” belirtilen tüm evraklar talep edilecektir. Eksik Evrak bulunmasıhalinde ihale dışı bırakılacaktır.

20. Verilen teklifler geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

21. Teklifler KDV hariç verilecektir.

22.  İhale ile ilgili diğer bilgiler şartnamede mevcuttur

23. Birliğimizin ihalesi 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazeteyayımlanan KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ ‘ne göreyapılacaktır.

24. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Yeterlilik