İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı Keban İlçesi Bademli Köyü İçme Suyu Tesis Geliştirme İşi İhale İlanı
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.11.2019 09:30:00
Son Teklif Tarihi 12.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.

KEBAN KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme BirliğiBaşkanlığı

 

İHALE İLANI

 

Keban İlçesi Köylere Hizmet Götürme BirliğinceKeban İlçesi Bademli Köyü İçme Suyu Tesis geliştirme işininihalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesinegöre açık ihale usulü ile yapılacaktır.

 

1 – İdarenin:

      a)Adresi      :Keban İlçesi  KöylereHizmetlere Götürme Birliği Hükümet Konağı/KEBAN

      b) Telefon ve Faks numarası      :  0 424 5712023 – 0 424 5712159

     c) Elektronik posta adresi(varsa) : ----

 

2 – İhale Konusu İşin:

      a) -  İşin Adı  :Bademli Köyü içme suyu tesis geliştirme  işi

 

  b) - Niteliği Türü ve Miktarı  : BademliKöyü İçme Suyu Tesis geliştirme işi (teklif birim fiyat cetvelindeki işler)

c) –Süresi                             : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde işe başlanılacak olup işinsüresi 75 gündür. (teknik eleman raporu doğrultusunda 01.04.2020 tarihine kadarmevsim şartları dolayısı ile çalışılmayan günler yok sayılacaktır)

 

3 – İhalenin:

      YapılacağıYer             :Keban İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı.

      Tarihi veSaati             :  12/11/2019 Salı günü  Saat : 09.30

 

4 – İhaleye Katılabilme Koşulları ve İstenilenBelgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılmaşartları ve istenilen belgeler.

4.1.1- Tebligat içinadres beyanı.

4.1.2- Mevzuat gereğikayıtlı olduğu ticaret, sanayi veya esnaf ve sanatkarlar odası belgesi

4..1.2.1- Gerçek kişiolması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıldaalınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasınakayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2- Tüzel Kişi olmasıhalinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaretve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğuyılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3-  Teklif vermeyeyetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.3.1- Gerçek kişiolması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2- Tüzel kişi olmasıhalinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları iletüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir TicaretSicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasıhalinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleriveya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri. 

4.1.4 –Vekaleten ihaleyekatılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ilenoter tasdikli imza beyannamesi.

4.14.(a)Yönetmelik hükümleriçerçevesinde yerli istekliler adına veya namı hesabına (temsilci, vekil, vasiveya veli olarak) ihalelere katılanlarında yönetmeliğin 12. Maddesi kapsamındaolmadığına ilişkin taahhütname verilecektir

4.1.5 –  Köylere HizmetGötürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b),(c), (ç),(d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan belgeler. (Yazılıtaahhütname verilmesi halinde ihale üzerinde kalan firmadan sözleşme tarihindeistenecektir.)

4.1.6 -  Şekli ve içeriğişartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.7- Teklif Edilenbedelin %3’ünden az olmamak üzere Geçici teminat mektubu /Alındı . (Nakitteminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası KebanŞubesi nezdindeki 356-6787537-5009  nolu hesabına yatırılacaktır. Alındı belgesinde hangi iş için ve kimin tarafından yatırıldığı belirtilmekzorundadır.)

4.1.8- Meslekiyeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.8.1- İş deneyimbelgesi. (Tek sözleşmeye ilişkin isteklinin son onbeş yıl içinde kamuveya  özel sektörde sözleşme bedelinin en az %60’ı oranındagerçekleştirdiği  ve idare tarafından kusursuz kabul edilen ihale konusuiş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren  ve teklif edilenbedelin %60’ı oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi.)

        İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ihale dokümanlarındabulunan iş ortaklığı beyannamesi verilecektir. İş ortaklıklarında, Pilot ortağınistenen asgari iş deneyim tutarının %80’i, diğer ortakların her birinin iseasgari iş deneyim tutarının %20’sini sağlaması gerekir.

4.1.8.2- Bu ihalede benzeriş olarak kabul edilecek işler : IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VEKANALİZASYON İŞLERİ

4.1.9- Teknik personeltaahhütnamesi ve bildirisi.

4.1.10- İş Makinesi Bildirim(yapı araçları) taahhütnamesi

4.1.11- İdari şartnamenin10. Maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma sebebi sayılan Vergi ve SGKborcu olmadığına dair belge.

4.1.12- Yerli İsteklitaahhütnamesi.

5- Alt Yüklenicitaahhütnamesi. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.

6 -   İsteklinin ortakgirişim olması halinde, şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen işortaklığı beyannamesi.

7 – Tekliflerindeğerlendirilmesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğihükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

8- İhale dokümanı satın alındığınadair alındı belgesi. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur. 

8.1- Bu iş içinDoküman bedeli 1.000,00 (bin) TL. olup, KHGB’ nin T.C. Ziraat Bankası Kebanşubesi nezdindeki 6787537-5009 nolu hesabına yatırılacaktır.

9-İhaleye sadece yerli isteklilerkatılacaktır.

10-Konsorsiyumlar ihale başvurusundabulunamazlar.

11- Yeterlilik ve İhale dökümanı, Keban  KHGB’de görülebilir ve  1.000,00 (bin)  TL. bedelkarşılığı temin edilebilir.

12– Teklifler 12/11/2019Salı günü ihale saatine kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği adresineelden verilecektir.

14– Posta ile yapılacakmüracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

15- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhaleKanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerinihaleyi yapmama kararı kesindir.

16 – İlanda bulunmayanhususlar için; İdari şartname,ve diğer ihale dokümanlarınabakılacaktır.   

   İlanen Duyurulur.      

 

 

                                                                                                                                                                 ErsinTEPELİ

                                                                                                                                                                   Kaymakam

                                                                                                                                                                 BirlikBaşkanı

Yeterlilik