İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Vı. Bölge Müdürlüğü- Antalya Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı Gazipaşa Uğrak - Yeşilöz Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri
İlan Tarihi 11.11.2019
İhale K.No 2019/562628
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.12.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 3.12.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/562628

1-İdarenin
a) Adresi : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN MAH. LİMAN CADDESİ 01 07130 KONYAALTI/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422462000 - 2422462090
c) Elektronik Posta Adresi : antalyabolge@uab.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Batimetrik harita, Modelleme, Fizibilite, Hidrografik ve Oşinografik, İmar planına ve Uygulamaya esas Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporları, Kesin proje ve hesap raporu, yaklaşık maliyet, özel teknik şartname, ÇED raporu ve Koruma imar planı yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Antalya İli, Alanya İlçesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 220(iki yüz yirmi) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN MAH. LİMAN CAD. 07130 - ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 03.12.2019 - 11:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Ana İş kalemi Liman, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve benzeri kıyı yapılarına  ait uygulama veya kesin proje olmak kaydıyla, bu projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden etüt proje çalışmalarını bir bütün olarak içeren iş bitirme belgeleri veya  Liman, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve benzeri kıyı yapılarına  ait uygulama veya kesin proje hazırlanması iş bitirme belgesi (projelerin AYGM Genel Müdürlüğüne onaylatılmış olması gerekmektedir.)5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.