İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı 2020 Yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Ve Çevre Danışmanlık Hizmet Alımı
İlan Tarihi 12.11.2019
İhale K.No 2019/569910
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.11.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 28.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/569910

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 İçerenköy Mh. E-5 Karayolu Üzeri 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL - Ataşehir / İSTANBUL Ataşehir/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165787878-7756 - 2165787893
c) Elektronik Posta Adresi : kuzeysatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 kısım- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Çevre Danışmanlık Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dr. Siyami Ersek GKDC Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üsküdar Devlet Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi, Şile Devlet Hastanesi, Ataşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, Beykoz Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, , Göztepe Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Sancaktepe Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Çekmeköy Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Üsküdar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy- Ataşehir/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.11.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1. Kısım Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı için;

a.Yüklenici Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB)  alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMDGK)  yetki belgesi  teklif dosyalarında sunulacaktır

b.TMGDK, kurulduğu UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet veriyorsa, UDHB I.Bölge (İstanbul) bölgesinde şube açtığına dair belge ihale dosyasında sunulmak zorundadır.

2. Kısım Çevre Danışmanlık Hizmet Alımı için;

a.Yüklenici firma Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy- Ataşehir/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.