İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eruh Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Kilitli Parke Taşı Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.11.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 19.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.

ERUH KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMETGÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Aşağıdaki Yapım İşleriKHGB. İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Gereğince “Açık İhale Usulü” İle İhaleEdilecektir

 

İdarenin                                       :

a-Adı                                             :Eruh İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği

b-Adresi                                        :Hükümet Konağı, Kat :2 - Eruh

c-Telefon ve Faks Numarası         : 0 (484) 311 20 41 -  0 (484) 311 22 55

d-Elektronik Posta Adresi (Varsa): - - -

 

İhale Konusu Yapımİşinin         :

a-Niteliği, Türü veMiktarı           : Eruhİlçesi  Çizmeli Köyü 3.500 m² 8 cm Kilitli Parke Taşı yapımişi.                                                               

b-İşin BaşlamaTarihi                   : Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından sonraki 5 (beş) iş günüiçerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

c-İşin Süresi                                  :Yer teslim tarihinden  itibaren 30 (otuz)takvim günüdür.               

İhalenin                                         :

a-YapılacağıYer                           : Kaymakamlık Makam Odası  Hükümet Konağı Kat : 3 –ERUH

b-Tarih veSaati                             : 19/11/2019, Saat : 14.00                                                           

c-Son Müracaat Tarihi ve Saati    :  19/11/2019, Saat : 12.00                                    

İhaleye katılabilmeşartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler.

İhaleye katılmaşartları ve istenilen belgeler:

 (1)-Tebligatiçin adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ileelektronik posta adresi.

   (2)-Mevzuatıgereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

        -Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıliçerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterirbelge.

        -Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlıbulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanınyapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dairbelge.

  (3)-Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imzasirküleri,

            (4)-Gerçekkişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            (5)-Tüzelkişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi,

            (6)-Tüzelkişilerde yetki belgesi ve imza sirküleri,

            (7)-Vekalettenihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmasına ilişkinnoter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

            (8)-Şeklive içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, (mad.23)

            (9)-İstekliler,teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. (26.madde)

           (10)- K.H.G.B. İhale Yönetmenliğinin 11.Maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.Veya 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin son fıkrasının(a), (b), (c), (d), (e),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlardaolunmadığına ilişkin taahhütname.

           (11)-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

           (12)-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzelkişilere ilişkin beyanname.

           (13)-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyalgüvenlik prim borcu olmadığına dairbelge, (son bir ay içinde düzenlenmiş olacak.)

            (14)-Mevzuathükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dairbelge, (son bir ay içinde düzenlenmiş olacak.)  

          (15)-“Yerli İstekli”  olunduğuna ilişkin Yerliİstekli beyannamesi.

          (16)- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmının altyüklenicilere yaptırılamayacağına dair Alt Yüklenicitaahhütnamesi.

          (17)-Teknik personel taahhütnamesi.

          (18)-Yapı araçları taahhütnamesi.

            (19)-İçeriğiidari şartnamede belirlenmiş iş deneyim belgesi. (Kamukurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgeleri geçerliolacaktır.)                

Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve BuBelgelerin Taşınması Gereken Kriterler:

            İş Deneyim Belgesi,

           İsteklinin son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhütedilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranındanaz olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyiminigösteren belgeler,  İnşaat mühendisleri kendi diplomaları ile teklifverebilirler.

      Buihaleye benzer iş olarak; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılıResmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yapım işlerinde iş deneyimindedeğerlendirilecek benzer işlere dahil tebliğde yer alan (A)ALT YAPI İŞLERİ, V. Grup işler.

Benzer işlere denk sayılacaktır.

İhaleye girecek olan mühendis vemimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezunolduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmalarıhalinde bu diplomalarının söz konusu iş için Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesikriterlerine uygun olduğu tespit edilen diplomalardan iş deneyim belgesiaranmaz. Bunlar dışındaki iş deneyim belgeleri dikkatealınmayacaktır.   

      (20)-İhale, Köylere HizmetGötürme Birliği İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ileyapılacaktır.

           (a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadıveya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeriistekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçiciteminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartıolarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularakkapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı iletebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğuyazılır.

           (b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğininbelirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarakaçıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklifmektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerceimzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiçyapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bumektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veyadüzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

     (21)-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz ve kısmı teklif verilemez.

            (22)-Tekliflerilanda belirtilen saate kadar ihalenin yapılacağı yere verilir. Belirtilensaatten sonra verilen teklifler kabul edilemez ve açılmaksızın iade edilir.

           (23)-Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzelkişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale saatine kadar Eruhİlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği idare yetkilisine elden teslimedeceklerdir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve buşekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

           (24)-İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedelüzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliğe anahtarteslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

            (25)-Komisyonbaşkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

            (26)-OrtakGirişimler ihaleye teklif veremezler.

(27)-Konsorsiyumlarİhaleye teklif veremezler.

            (28)-İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir.

           (29)-Makine ve Techizat Taahhütnamesi   :

İhaleye katılacak isteklilerinaraç veya ekipmanlara ilişkin yapı araçları taahhütnamesi vermeleri

zorunludur.

 (30)-TeknikPersonel  Taahhütnamesi    :

                   1Adet İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri (en az 3 yıl deneyimli olacak)

            (31)-Verilen teklifleringeçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren altmış (60) takvimgünü olmalıdır.

            (32)-İhaledokümanı Eruh Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresindegörülebilir ve 500,00 TL. karşılığıaynı adresten temin edilebilir. İhaleye başvuracak isteklilerin ihaledokümanını satın almaları zorunludur. (Eruh Köylere Hizmet GötürmeBirliği Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Eruh Şubesinde bulunan 8120052-5015 noluhesabına yatırıldığına dair dekont).

(33)-Birlik 4734sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Köylere HizmetGötürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup,  Birlik İhaleyi yapıpyapmamakta ve onay verip vermemekte serbesttir.

            (34)-DiğerHususlar   :

                    İdari Şartname veSözleşmede yer almayan hususlarda,  Köylere Hizmet GötürmeBirliği İhale Yönetmeliğinde belirtilen hususlaruygulanır. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğindebulunmayan hususlar Kamu İhale Kurumu Mevzuat hükümleriuygulanır.

           (35)-İdari şartname ve ilanda belirtilen hususlarile Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği mevzuatındauyumsuzluk olması halinde Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaleYönetmeliği mevzuatı esas alınacaktır.

  

                                                                                                                       İdareYetkilisi

                                                                                                                              İmza

 

                                                                                                                       AliERDOĞAN

                                                                                                               Kaymakam

                                                                                                            BirlikBaşkanı

Yeterlilik