İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kurtalan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.11.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 20.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.
KURTALAN KAYMAKAMLIĞI

 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME  BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

 

Siirt Kurtalan İlçesi Bozhöyük KöyüKanalizasyon Tesisi Yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhaleYönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince "Açık ihaleusulü" ile ihale edilecektir.

 

1. İdarenin

 

 

  1. Adresi

:

Kurtalan Kaymakamlığı

  1. Telefon ve Faks Numarası

:

0 484 411 29 97 (Tel&Faks)

  1. Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

kurtalanbirlik@gmail.com

 

 

 

2. İhale Konusu Yapım İşinin

 

 

  1. Niteliği Türü ve Miktarı

:

1 Adet Kanalizasyon Yapım İşi

  1. Yapılacağı Yer

:

Bozhöyük Köyü

  1. İşe Başlama Tarihi

:

Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

  1. İşin Süresi

:

Yer Teslim Tarihinden itibaren 60 (Altmışgün) takvim günüdür

 

3. İhalenin

 

 

  1. Yapılacağı Yer

:

Kurtalan Kaymakamlığı Toplantı Salonu

  1. İhale Tarihi ve Saati

:

20.11.2019 - Saat : 14.00’da

  1. Dosya Teslim Tarihi ve Saati

:

20.11.2019 - Saat : 14.00’da


 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

 

4.1. İhaleye katılma şartları  ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres bayanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi

4.1.2.1. Gerçek Kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Ticaret sicil gazetesi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.4.1. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgüleri,

4.1.5. 26506 Sayılı Köylere Hiz. Götürme Birliği. İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair ‘Alt Yüklenici Taahhütnamesi’.

4.1.9. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,

4.1.11. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname,

4.1.12. Yer gördü tutanağı,

4.1.13. Yerli ve İstekli Beyannamesi,


 

4.2. Ekonomik ve mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

4.2.1. İstenmeyecektir.


 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on yıl içinde yurtiçinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’İ oranında gerçekleştirdiği veya %50’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi,


4.3.2.Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik primborcu olmadığına, dair belge (son 15 gün içinde düzenlenmiş olacak.)

4.3.3.Mevzuathükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (son 15 gün içindedüzenlenmiş olacak)

 

 

TEKNİK PERSONEL

Aşağıda belirtilen Teknik Personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.


 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

İnşaat Mühendisi veya Teknikeri

İnşaat Mühendis veya Tekniker

Konusunda en az 2 yıl deneyimli


 

İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.


 

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" de yer alan A IV - A II Grubu işler  benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimar.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

6. İhale dokümanı Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve aynı adresten 1.000,00 (Binlira)TL bedel ile temin edilebilir. İhale Doküman Bedeli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası 38054812-5002 Nolu hesaba yatırabileceklerdir.

7. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.

14. Kurtalan Köylere Hizmet Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve  27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

15. Ortak  girişimler  ihaleye  teklif  veremeyecektir.  11.11.2019


Yeterlilik