İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Kanalizasyon Şebekesi Onarım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.11.2019 15:30:00
Son Teklif Tarihi 25.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

 

Kâhta Köylere HizmetGötürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.

 

 

            İlçemizKayadibi köyüne kanalizasyon fosseptik deposu yapımı, Şahintepe köyü ileÇataltepe köyü kanalizasyon şebekesi onarım işleri Köylere Hizmet GötürmeBirliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihaleedilecektir.

1. İdarenin     

            a)BirliğinAdı                                    .Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b)Adresi                                :Kâhta Kaymakamlığı Kahta/ Adıyaman

            c)Telefon – Faks Numarası   : 416 725 5125 – 725 6125

            d)Elektronik Posta Adresi    :

            (varsa )

 

2. İhale konusu yapım işinin

            a)İhaleninadı                        :Kayadibiköyüne kanalizasyon fosseptik deposu yapımı,

 Şahintepe köyü ileÇataltepe köyü Kanalizasyon

 şebekesi onarımişleri,

b) Niteliği, Türü veMiktarı    : 1 (Bir) köye Kanalizasyon fosseptik deposuyapımı ile

  2 (İki) köyekanalizasyon şebekesi onarım işi,

            c)YapılacağıYer                   :Kâhta İlçesinin Kayadibi köyü kanalizasyon fosseptik

  deposuyapımı, Şahintepe köyü ile Çataltepe köyü

  kanalizasyonşebekesi onarım işleri,

            d)İşe BaşlamaTarihi             :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş)

  takvim günüiçinde yer teslimi yapılarak işe

  başlanacaktır.

            e)İşinSüresi                          :İşe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

 

3. İhalenin  

            a)YapılacağıYer                   :Kâhta Kaymakamlığı Toplantı Salonu

            b)Tarihi –Saati                      : 25/11/2019Pazartesi günü

                                                           : Saat15.30’da

                                                          

4. İhaleye katılma şartları veistenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıcairtibat için telefon ve faks numarası,

            4.1.2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek OdasıBelgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)

            4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.

            4.1.4.Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.

            4.1.5.Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirkettekigörevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veyatasdikli örneği.

4.1.6. Köylere Hizmet GötürmeBirliği ihale yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f),(g) ve (ğ) bentleri ile aynı yönetmeliğin 12. maddesinin 1. fıkrasının (a),(b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkinyazılı taahhütname,

            4.1.7.Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.8. Şekli ve içeriği ihaledökümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfakonulacaktır. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olanisteklilerin dış zarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır.

4.1.9. Kesinleşmiş sosyal güvenlikborcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay içinde düzenlenmişbelge,

4.1.10. Kesinleşmiş vergi borcuolmadığına dair son 15 gün içinde düzenlenmiş belge,

 

 

 

 

            4.1.11.İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilenbedelin en apz % 70’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuzkabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren veteklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin işdeneyim belgesi vermesi zorunludur. Bu iş deneyim belgelerinin kanalizasyon altyapı işi iş deneyim belgesi, benzer iş olarak da içme suyu şebekesi ile inşaatişleri benzer iş olarak sayılacaktır.

4.1.12. Teknik Personel Taahhütnamesi:

a) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleribelirtilen personel Taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilensayı ve nitelikte teknik personeller için teknik personel taahhütnamesininverilmesi zorunludur.

 

Taahhüt olarak istenen teknikpersonel listesi

ADET

MESLEKİ ÜNVANI

DENEYİMİ

(Asgari) yıl

1

İnşaat Mühendisi

5


 

5. İnşaat Mühendisliği işlere denksayılacaktır.

6. İhale dokümanı KâhtaKaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve250.00.TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecekolanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadarKâhta Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir

8. İstekliler teklif ettikleribedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirlenecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir. ( Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere HizmetGötürme Birliği’nin Kahta Halk Bankası nezdindeki 16100008 nolu hesabınayatırılacaktır.)

9. İstekliler tekliflerinin, anahtarteslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılanistekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerden geçerliksüresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( Otuz ) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifveremezler.

12. İşin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

            13.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

14. İhale dokümanında belirtilmeyenhususlara ilanlarda yer verilemeyeceği.

            15.Yapılacak kanalizasyon şebekesi işi 1 yıl yüklenicinin taahhüdünde olacaktır.

           16- Köylere Hizmet GötürmeBirliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlikihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmaktaistediği kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmaktave uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasınada yetkilidir.

 

 

 

Saadettin DOĞAN

    Kaymakam

  BirlikBaşkanı

Yeterlilik