İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Kilitli Parke Taşı Döşenmesi İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.11.2019 15:00:00
Son Teklif Tarihi 25.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

 

Kahta Köylere HizmetGötürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.

 

            İlçemizEskitaş köyü Damüstü mezrası (1250 M2), Güdülge köyü (1000 M2), Şenköy köyü (500M2), Çaltılı köyü (500 M2), Aydınpınar köyü (750 M2) köylerin köyiçerisine döşenmek üzere kilitli parke taşı, oluk ve bordür alımı ve döşenmesiişi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göreAçık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1.İdarenin     

            a)BirliğinAdı                                    .Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b)Adresi                                :Kâhta Kaymakamlığı Kahta/ Adıyaman

            c)Telefon – Faks Numarası   : 416 725 5125 – 725 6125

            d)Elektronik Posta Adresi    :

            (varsa )

 

2. İhale konusu yapım işinin

a) İhaleninadı                        :İlçemiz Eskitaş köyü Damüstü mezrası (1250 M2),

  Güdülge köyü(1000 M2), Şenköy köyü (500 M2),

  Çaltılı köyü(500 M2), Aydınpınar köyü (750 M2)

  köylerin köyiçerisine kilitli parke taşı, oluk ve bordür

  alımı iledöşenmesi işi

 

b) Niteliği, Türü veMiktarı    :  4.000 M2 kilitli parke taşıve 270 metre bordür taşı, 

                                                20 metre oluk,

 

            c)YapılacağıYer                   :Kahta İlçesinin 5 (Beş) köyüne kilitli parke

  döşenmesi

           

d) İşe BaşlamaTarihi             :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş)

  takvim günüiçinde yer teslimi yapılarak işe

  başlanacaktır.

            e)İşinSüresi                          :İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

 

3. İhalenin  

            a)YapılacağıYer                   :Kahta Kaymakamlığı Toplantı Salonu

            b)Tarihi –Saati                      :25/11/2019 Pazartesi günü

                                                           : Saat15.00’de

 

4. İhaleye katılma şartları veistenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı veayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

            4.1.2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek OdasıBelgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)

            4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.

            4.1.4.Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.

            4.1.5.Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirkettekigörevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veyatasdikli örneği.

            4.1.6. KöylereHizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç),(d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri ile aynı yönetmeliğin 12. maddesinin 1.fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlardaolunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

            4.1.7.Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.8. Şekli ve içeriği ihale dökümanındakiidari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfa konulacaktır. Önyeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin dışzarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır.

4.1.9. Kesinleşmiş sosyal güvenlikborcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay içinde düzenlenmişbelge,

4.1.10. Kesinleşmiş vergi borcuolmadığına dair son 15 gün içinde düzenlenmiş belge,

            4.1.11.İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilenbedelin en az % 70’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuzkabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren veteklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin işdeneyim belgesi vermesi zorunludur. Bu iş deneyim belgelerinin kilitli parkeimalatı veya döşenmesi iş deneyim belgesi olması zorunludur.

4.1.12. Teknik Personel Taahhütnamesi:

İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilenpersonel Taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilen sayı venitelikte teknik personeller için teknik personel taahhütnamesinin verilmesizorunludur.

 

Taahhüt olarak istenen teknikpersonel listesi

ADET

MESLEKİ ÜNVANI

DENEYİMİ

(Asgari) yıl

1

İnşaat Mühendisi

5


 

5. İnşaat Mühendisliği işlere denksayılacaktır.

6. İhale dokümanı KahtaKaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve250.00.TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecekolanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadarKâhta Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir

8. İstekliler teklif ettikleribedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir. ( Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere HizmetGötürme Birliği’nin Kahta Halk Bankası nezdindeki 16100008 nolu hesabınayatırılacaktır.)

9. İstekliler tekliflerinin, birimfiyat teklif bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılanistekliye birim fiyat teklif bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerden geçerliksüresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( Otuz ) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyom olarak ihaleye teklifveremezler.

12. İşin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

            13.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

14. İhale dokümanında belirtilmeyenhususlara ilanlarda yer verilemeyeceği.

           15- Köylere Hizmet GötürmeBirliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlikihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmaktaistediği kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmaktave uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasınada yetkilidir.

 

           

 

Saadettin DOĞAN

    Kaymakam

Birlik Başkanı

Yeterlilik