İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çankırı Valiliği Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı İçme Suyu Hattı Bakım - Onarım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.12.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 4.12.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.

ÇANKIRI VALİLİĞİ

Merkez İlçe Köylerine HizmetGötürme Birliği Başkanlığı

İHALE İLANI

            2019Yılı Köydes yatırım programları dahilinde Çankırı ili, Merkez veKızılırmak İlçelerine ait köylerinin içme suyu ihtiyacını karşılayanSaraycık Grup içme suyu hattı bakım-onarım işi Köylere Hizmet GötürmeBirliği İhale Yönetmeliği 18.maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihaleedilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin:
 1. Adı /Ünvanı                     : Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı
 2. Adresi                               : Abdulhalik Renda Mahallesi, Ankara Caddesi 1. km  No: 38    

                                          Çankırı Valiliği, Merkez /ÇANKIRI                                        

 1. Telefon ve faks numarası  : 0376 213 26 60  Faks : 0376 213 26 60
 2. Elektronik posta adresi     :
 1. İhale konusu alım/yapım işinin
 1. Adı, niteliği, türü, miktarı         : 2019 Yılı Köydes (İçme suyu) yatırım programları kapsamında Çankırı İli Merkez ve Kızılırmak İlçelerine ait  köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Saraycık Grup içme suyu hattı bakım-onarım işi.

Miktarı :  (1.800 m Ø 63 mm PE100 boru döşenmesi, 10 m³ su deposu yapımı,maslak bağlantıları ve (2 adet) 10 m³ tevzi maslağı yapımı, Ø 400 mm ‘likküresel vana sökülmesi yerine düz bağlantı yapılması, Ø 140 mm ‘lik (600 m) PEborunun boylar halinde parçalanarak İl Özel İdaresi depolarına nakli ile diğerbakım - onarım işleri)

 1. Yapılacağı yeri                :   Saraycık içme suyu grubundan yararlanan (Çankırı Merkez ve Kızılırmak İlçesinde) yer alan köyler
 2. İşe başlama tarihi          : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) işgünü içerisinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
 3. İşin süresi                       :   İşe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. Çalışılmayan günler (20 Kasım 2019- 10 Mart 2020)
 1. İhalenin:
 1. Yapılacağı yer       :  Çankırı Valiliği, Hükümet Konağı – Valilik Toplantı Salonu
 2. Tarihi ve saati       :  04/12/2019 Çarşamba günü, saat 14.00’de

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faksnumarası ile

elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veyaMeslek Odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisindebulunduğu yılda

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili MeslekOdasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicilinekayıtlı bulunduğu

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisindebulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

      

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imzasirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtenson durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları tevsik eden belgeler iletüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişininnoter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. (İhalelerekatılmaya, fiyat teklifleri vermeye ve onaylamaya yetkili oldukları açıkçabelirtilir şekilde olacaktır.)

4.1.4. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g),(h), (ı), (j) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılıtaahhütname.

4.1.5.  İhale ilan tarihinden sonra alınmış olan mevzuat hükümleriuyarınca kesinleşmiş SGK prim borcu ve Vergi borcu bulunmadığına dair ilgilikurumlardan alınan yazılar.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen birim fiyat teklif cetveli veteklif mektubu,

4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzerekendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminatmektubu dışındaki teminatlarda Birlik Başkanlığımızın Halk Bankası ÇankırıŞubesinde bulunan TR15 0001 2009 6460 0016 0000 55 noluhesabına yatırdıkları geçici teminat makbuzlarını vereceklerdir.

4.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkinbeyanname

4.1.9. İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamedebelirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasıgereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihale konusu işlerde son 10 yıl içerisinde kamu veya özelsektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen işler ile ilgili teklifedeceği bedelin %50 si oranında tek sözleşmeye dayalı iş deneyimini gösterenbelgeler.

4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak;

Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin, (A) Alt Yapı İşleri,bendinin;  IV. Grup: İçme, Kullanma suyu ve Kanalizasyon İşleri yapım,bakım onarımı işleri ile IX. Grup : Su Yapıları gruplarındaki işler  kabuledilecektir.

       4.2.3. Mühendis ve mimarlardadiplomalarını ibraz etmek koşulu ile Kamu İhale Kanunu’nun 62.maddesinin “h”bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir. Bu tutar tamolarak dikkate alınır. 

Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri :

İnşaat Mühendisliği’dir

4.2.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz.

4.2.5. İşin başlama sürecinden bitiş sürecine kadar iş alanında bir inşaatmühendisi veya inşaat teknikerinin bulundurulacağına dair taahhütname veihale üzerinde kalan firma tarafından ilgili kişinin evrakları BirlikMüdürlüğü’ne teslim edilecektir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına görebelirlenecektir.

7. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

8.İhale dokümanı’nın görüleceği yer;  Doküman Birlik Müdürlüğümüz degörülebilir.

İhaleye katılmak isteyenler Birlik Başkanlığımızın Halk Bankası ÇankırıŞubesinde açılı bulunan 16000055 nolu hesabına 500,00 TL(BeşyüzTL) dosya bedeli yatırdıktan sonra dokümanı Birlik Müdürlüğümüzdenteslim alabilirler. Teknik Bilgiler konusunda İl Özel İdaresi, TarımsalHizmetler Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

9. Teklifler 04/12/2019 Çarşamba günü saat 13:30’a  kadar Merkezİlçe Köylerine Hizmet  Götürme Birliği Müdürlüğüneverilebilecektir. Posta, kargo vb. yollarla gönderilen teklifler ile son teklifverme saatinden sonra gelen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Teklifler KDV Hariç tutar üzerinden verilecektir.

11. Yapılacak işler, İdare tarafından hazırlanmış olan;

a) İçme suyu hattı bakım onarım işine ait projeler ve planlarına,

b) İçme suyu hattı bakım onarım isi yapımına ait teknik şartnamelerine,idari şartnamesine ve yapım işleri genel şartnamelerine uygun olarak,yapılacaktır.

 12. Her türlü nakliye, sigorta, montaj giderleri ve montaj malzemeleriile diğer tüm yasal yükümlülükler ve masraflar yükleniciye aittir.

13. Bu ihale konusu iş için fiyat farkı verilmeyecektir

14. İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birimfiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat teklifşeklinde vereceklerdir

15. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.

16. İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal edebilir, iptal nedeniyleidareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

17. İhale tarihi itibari ile haklarında ihalelere katılmaktan yasaklamakararı verilenler bu ihaleye katılamazlar.

18. Her ne suretle olursa olsun ihale saatine kadar komisyona verilenteklifler geri iade edilmeyecektir.

19. İhaleyi kazanan yüklenici, köy ortak yapılarına, yollarına vealtyapısına verdiği zararları gidermekle mükelleftir. Bu zararlarıngiderilmemesi durumunda zarar bedelleri Birlik tarafından yüklenicininhakedişinden kesilir.

20. İhale konusu işin yapılmaya başlanmadan önceki, yapım sırasında veyapıldıktan sonraki uygulama alanlarının fotoğrafları çekilerek, hakedişdosyaları içerisinde Birlik Müdürlüğü’ne mutlaka teslim edilecektir.

21. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanacak ve sözleşme içingerekli olan %09,48

Damga Vergisi ve  %05,69 Karar Pulu bedeli kesilecektir. Ödemeyapılırken 3/10 KDV tevkifatı uygulanacaktır.

22. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren enaz  30 takvim günü olmalıdır.

23. Birliğimiz 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan Köylere Hizmet

Götürme Birliği ihale yönetmeliğine tabii olup, 2886 Devlet İhale Kanunu ve4734 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabii değildir.

24. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yerverilmemiştir.

İlgilenenlere ilanen duyurulur. 15.11.2019

K O M İ S Y O N   B A Ş K A NL I Ğ I

Yeterlilik