İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları Genel Müdürlüğü Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ve Bağlantı Yolu Yapım İkmal İşi Yapım Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 12.02.2021
İhale K.No 2021/57207
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.03.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 8.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2021/57207

1-İdarenin
a) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 449 81 00 - 312 449 71 20 - 0312 449 71 23
c) Elektronik Posta Adresi : info@kgm.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yaklaşık 3 km yolun Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü (MERSİN)
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 900 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2 İhale Salonu, Yücetepe/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 08.03.2021 11:00


Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
1.450.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 2.938.641 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 2.350.913 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 3.918.188 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

(1) Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.
İhale konusu danışmanlık hizmeti için yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin pozisyon ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Pozisyon Adet Asgari Toplam Tecrübe (Yıl) Asgari Benzer Tecrübe (Yıl)
Teşkilat Başkanı (İnşaat Mühendisi) 1 10 5
Sanat Yapıları Kontrol Şefi (İnşaat Mühendisi) 1 9 5
Sanat Yapıları Kontrol Mühendisi (İnşaat Mühendisi) 1 6 4
Kesin Hesap ve Hakediş Mühendisi (İnşaat Mühendisi) 1 6 4

(2) Teknik personelin ve yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin sayısı ve meslek alanları ile mesleki deneyiminin, ihale konusu işin niteliğine uygun şekilde belirlenmesi ve bu personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.

(3) Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

(4) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

(5) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

(7) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

(8) Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

b) Teknik Personel:

1- Teşkilat Başkanı                                       :

Resmi kurumların Köprü yapan, yaptıran birimlerinde 5 yıl Başmühendis, Şef (mühendis), Md. Yrd., Şube Müd. veya eş değer görev yapmış olması veya Yurt içi veya yurt dışında köprü inşaatlarında şantiye şefi, kontrol şefi, veya proje müdürü olarak en az 5 yıl benzer işte çalışmış olması,

Köprü yapımı, proje, sözleşme ve tatbikatında gerekli bilgi ve deneyime sahip olması,

En az 10 yıllık İnşaat Mühendisi olması,

2- Sanat Yapıları  Kontrol Şefi       :

Resmi kurumların Köprü yapan, yaptıran birimlerinde 5 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis)olarak görev yapmış olması veya Yurt içi veya yurt dışında köprü inşaatlarında mühendis, kontrol mühendisi, şantiye şefi, kontrol şefi, veya proje müdürü olarak en az 5 yıl benzer işte çalışmış olması,

Betonarme ve çelik köprü yapımı, proje, sözleşme ve tatbikatında gerekli bilgi ve deneyime sahip olması,

En az 9 yıllık İnşaat Mühendisi olması,

3- Sanat Yapıları  Kontrol Mühendisi           :

Resmi kurumların Köprü yapan, yaptıran birimlerinde 4 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması veya Yurt içi veya yurt dışında köprü inşaatlarında mühendis, kontrol mühendisi, şantiye şefi, kontrol şefi, veya proje müdürü olarak en az 4 yıl benzer işte çalışmış olması,

Köprü yapımı, proje, sözleşme ve tatbikatında gerekli bilgi ve deneyime sahip olması,

En az 6 yıllık İnşaat Mühendisi olması

4- Tesisler Kontrol Mühendisi        :

Resmi kurumların bina yapan, yaptıran birimlerinde 4 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması veya Yurt içi veya yurt dışında bina inşaatlarında mühendis, kontrol mühendisi, şantiye şefi, kontrol şefi, veya proje müdürü olarak en az 4 yıl benzer işte çalışmış olması,

En az 6 yıllık İnşaat Mühendisi veya Mimar olması

5- Kesin Hesap ve Hakediş Mühendisi          :

 Resmi kurumların Köprü yapan, yaptıran birimlerinde 4 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması veya Yurt içi veya yurt dışında köprü inşaatlarında mühendis, kontrol mühendisi, şantiye şefi, kontrol şefi, veya proje müdürü olarak en az 4 yıl benzer işte çalışmış olması

Hakediş ve kesin hesap konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip olması,

En az 6 yıllık İnşaat Mühendisi olması,

6- Saha Kontrol Mühendisi:

Yurt içi veya yurt dışında köprü veya bina yapımı, hizmetinde veya benzer ya da benzer kabul edilebilecek pozisyonda en az 3 yıl çalışmış çalışmış olması,

En az 5 yıllık İnşaat Mühendisi olması,

7- Harita ve /veya Arazi Ölçme Mühendisi   :

Resmi kurumların etüt ve proje, jeodezi ve fotogrametri veya “harita” işleri ile ilgili birimlerinde 4 yıl görev yapmış olması veya yurt içi veya Yurt dışında etüt ve proje, jeodezi ve fotogrametri veya “harita” işleri ile ilgili birimlerinde 4 yıl çalışmış olması,
Arazi ölçme konularında gerekli bilgi ve deneyime sahip olması,

En az  5 yıllık Harita Mühendisi veya Jeodezi ve Fotogrametri mühendisi olması,

8- Makine Mühendisi                       :

Resmi kurumların konusunda hizmet veren birimlerinde 5 yıl görev yapmış olması veya Yurt içi veya yurt dışında konusunda hizmet veren firmalarda en az 5 yıl çalışmış olması,  

Kaynak işleri konusunda deneyimli

En az 9 yıllık makine Mühendisi olması,

9- Kalite Kontrol Mühendisi            :

Resmi kurumların Kalite kontrol hizmeti veren birimlerinde 4 yıl görev yapmış olması veya Yurt içi veya yurt dışında köprü inşaatlarında kalite kontrol mühendisi, kalite kontrol şefi, veya kalite kontrol müdürü olarak en az 4 yıl benzer işte çalışmış olması,

En az 6 yıllık İnşaat veya Kimya Mühendisi olması,

10- Araştırma Teknisyeni  :

Arazide veya laboratuvarda çalışmış en az Lise, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Yüksek Okul (İnşaat ) mezunu olmak.   
Karayolları merkez veya şantiye laboratuvarlarında veya özel sektör şantiye laboratuvarlarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

11- İnşaat Sürveyanı veya Alet Operatörü

En az  Lise / Teknik Lise / Endüstri Meslek Lisesi, Yüksek Okul ( İnşaat ) mezunu olmak.
En az 3 yıl proje tatbikatında arazide çalışmış olmak.

12- Laborant          :

Arazide veya laboratuvarda çalışmış en az Lise, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak.   

Karayolları merkez veya şantiye laboratuvarlarında veya özel sektör şantiye laboratuvarlarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Bu işte, TS EN İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi istenilmektedir.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tek açıklığı en az 75 metre, üst yapısı çelik, çelik kompozit veya ardgerme Veya Tek köprünün toplam boyu en az 500 metre, üst yapısı çelik, çelik kompozit, ardgerme, öngerme Veya Tek açıklığı en az 75 metre, kabloları (Konstrüktif olmayan) taşıyıcı olan gergin eğik germe kablo askılı (Yaya Köprüsü Hariç), Köprü işinin Kontrollük Danışmanlığını yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2 İhale Salonu, Yücetepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: