İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayoları 14. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayoları 14 Bölge Müdürlüğü Bölge Sınırları Dahilinde Devam Eden Yapım Çalışmalarının Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 17.02.2021
İhale K.No 2021/75618
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.03.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 9.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2021/75618

1-İdarenin
a) Adresi : 152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330 DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242816000 - 2242816083
c) Elektronik Posta Adresi : bol14@kgm.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
141 Adet Personel ve 1080 Takvim Günü Süre İle Yol Yapım İşlerinin Denetimi İçin Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İhale dokümanı ekinde verilen teknik şartname ve teşkilat şemasında belirtilmiştir.
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1080 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü - İhaleler Başmühendisliği
b) Tarihi ve saati : 04.03.2021 11:00


Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
10.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 26.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 18.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 34.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

(1) Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.
İhale konusu danışmanlık hizmeti için yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin pozisyon ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Pozisyon Adet Asgari Toplam Tecrübe (Yıl) Asgari Benzer Tecrübe (Yıl) 

Teşkilat Başkanı (İnşaat Mühendisi)

1 10 5
Yol Yapım Kontrol Başmühendisi (İnşaat Mühendisi) 1 8 4
Kontrol Şefi (İnşaat Mühendisi) 1 8 4
Etüt ve Proje Kontrol Mühendisi (İnşaat veya Harita Mühendisi) 1 4 3

(2) Teknik personelin ve yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin sayısı ve meslek alanları ile mesleki deneyiminin, ihale konusu işin niteliğine uygun şekilde belirlenmesi ve bu personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.

(3) Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

(4) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

(5) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

(7) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

(8) Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

b) Teknik Personel:

MÜHENDİS, BAŞMÜHENDİS ve TEŞKİLAT BAŞKANI:

Kontrollük ve danışmanlık hizmetleri konusunda görev yapacak mühendis, başmühendis ve teşkilat başkanı personelin;

İş tanımına uygun en az dört yıllık eğitim veren fakültelerden Lisans diploması sahibi olması,
Çalıştığı ilgili kurum veya kuruluşlardan aldığı çalıştığı işyeri, süre, görev ve pozisyonu belirten belgelerin asıl veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.
İş başı yapılan tarih itibariyle 65 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.
Kriterlerin birlikte sağlanması zorunludur.

TEKİLAT BAŞKANI (1 Adet):

En az 10 yıllık inşaat mühendisi olması,

Ve

Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü veya eş değer görevde en az 5 yıl çalışmış olması veya Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 5 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 

YOL YAPIM KONTROL BAŞMÜHENDİSİ (1 Adet):

En az 8 yıllık inşaat mühendisi olması,

Ve

Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü veya eş değer görevde en az 4 yıl çalışmış olması veya Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 4 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 

KONTROL ŞEFİ (5 Adet):

En az 8 yıllık inşaat mühendisi olması,  

Ve

Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü veya eş değer görevde en az 4 yıl çalışmış olması veya Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait köprü, tünel, BSK ve yol yapım işlerinde (işin özelliğine göre) veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 4 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

KALİTE KONTROL MÜHENDİSİ (5 Adet):

En az 5 yıllık inşaat mühendisi olması,

Ve

Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait kalite kontrol hizmeti veren birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması veya Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait kalite kontrol hizmeti veren birimlerde veya yapım işlerinde, yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 

ETÜT VE PROJE KONTROL MÜHENDİSİ (7 Adet):

En az 4 yıllık inşaat veya harita mühendisi olması,                                                                                                   

Ve

Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu veya il yolu” na ait “Yol Projesi” üreten birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması veya Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yolu” na ait “Etüt ve Proje Mühendislik veya Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde Proje Mühendisi olarak en az 3 yıl çalışmış olması.

 

MADEN MÜHENDİSİ (2 Adet):

En az 5 yıllık maden mühendisi olması,                                                                                                   

Ve

Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu veya il yolu” na ait malzeme ocakları birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması veya Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yolu” na ait “Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmet Alımı” işlerinde veya ocak işletmelerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde Maden Mühendisi olarak en az 3 yıl çalışmış olması.

 

ÇEVRE MÜHENDİSİ (1 Adet):

En az 4 yıllık çevre mühendisi veya peyzaj veya ziraat mühendisi veya inşaat mühendisi olması,

Ve

Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait çevre işlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması veya Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait çevre işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

ORMAN MÜHENDİSİ (1 Adet):

En az 5 yıllık orman mühendisi olması,

Ve

Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait orman işlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması veya Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait orman işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 

ELEKTRİK VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER MÜHENDİSİ (1 Adet):

En az 6 yıllık elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi olması,

Ve

Resmî kurumların elektrik ve elektronik hizmeti veren birimlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması veya Yurt içinde veya yurt dışında elektrik ve elektronik hizmeti veren firmalarda en az 3 yıl çalışmış olması.

 

İMAR TEKNİK ELEMANI (1 Adet):

En az 5 yıllık inşaat mühendisi veya harita mühendisi veya mimar-iç mimar veya şehir plancısı olması,

Ve

Resmî kurumların şehir planlama, mimarlık veya iç mimarlık hizmeti veren birimlerinde en az 3 yıl görev yapmış olması veya Yurt içinde veya yurt dışında söz konusu meslek dalında hizmet veren firmalarda en az 3 yıl çalışmış olması.

 

SAHA KONTROL MÜHENDİSİ (13 Adet):

En az 3 yıllık inşaat mühendisi olması,

Ve

Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü veya eş değer görevde en az 2 yıl çalışmış olması veya Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait köprü, tünel, BSK ve yol yapım işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 2 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 

TÜNEL KONTROL MÜHENDİSİ (5 Adet):

En az 3 yıllık inşaat veya jeoloji mühendisi olması,

Ve

Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait tünel işlerinde mühendis, başmühendis, şef (mühendis), Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü olarak veya eş değer görevde en az 2 yıl çalışmış olması veya Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait tünel işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 2 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 

DOKÜMANTASYON VE KESİN HESAP MÜHENDİSİ (3 Adet):

En az 5 yıllık inşaat mühendisi olması,

Ve

Resmî kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait dokümantasyon ve kesin hesap işlerinde en az 3 yıl mühendis, başmühendis veya şef (mühendis) olarak görev yapmış olması veya Yurt içinde “otoyol, devlet yolu, il yolu veya demiryolu” na ait dokümantasyon ve kesin hesap işlerinde veya yapım kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl benzer pozisyonda çalışmış olması.

 

DİĞER TEKNİK PERSONEL:

Kontrollük ve danışmanlık hizmetleri konusunda görev yapacak Mühendis dışındaki diğer Teknik Personelin;

Sürveyan

Topoğraf

Alet Operatörü

Araştırma Teknisyeni

Laborant

Şenör

Veri Hazırlama Teknik Elemanı

 

Konusuyla ilgili meslek lisesi veya yüksekokul mezunu olmaları ve görevleri ile ilgili iş, bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları,
İş başı yapılan tarih itibariyle 65 yaşından gün almamış olması,
Çalıştığı ilgili kurum veya kuruluşlardan aldığı çalıştığı işyeri, süre, görev ve pozisyonu belirten belgelerin asıl veya noter onaylı suretini ibraz etmesi gerekmektedir.
Kriterlerin birlikte sağlanması zorunludur.

 

SÜRVEYAN (23 Adet):

Lise, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunu, Meslek Yüksek Okulu (İnşaat Bölümü) mezunu olması,

Ve

Çalışılacak konularda en az 2 yıllık deneyime sahip olması ve çalışacakları konularla ilgili sertifika sahibi olması,

 

TOPOĞRAF (9 Adet):

En az 5 yıllık Topoğraf veya Harita veya İnşaat Teknikeri olmak

ve

Yurt içinde “otoyol, devlet yolu veya il yolu; etüt ve proje mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “jeodezi ve fotogrametri mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “harita” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 3 yıl çalışmış, (Microstation, Autocad, Netcad v.b. çizim programlarını kullanabilen),

 

ALET OPERATÖRÜ (15 Adet):

Total Station Kullanabilen Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi Mezunları İçin en az 2 yıl arazide çalışmış olmak veya Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Mezunu Olması

Ve

Çalışacakları konularla ilgili sertifika sahibi olması.

 

ARAŞTIRMA TEKNİSYENİ (14 adet):

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunu, Meslek Yüksek Okulu (İnşaat Bölümü) mezunu olması,

ve

Çalışılacak konularda en az 2 yıllık deneyime sahip olması veya Çalışacakları konularla ilgili sertifika sahibi olması veya Araştırma Teknisyeni Geliştirme Kursuna katılması ve katılım belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

 

LABORANT (9 Adet):

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi ilgili bölüm mezunu, Meslek Yüksek Okulu (İnşaat Bölümü) mezunu olması,

ve

Çalışılacak konularda en az 2 yıllık deneyime sahip olması veya Çalışacakları konularla ilgili sertifika sahibi olması,

 

ŞENÖR (19 Adet):

En az Lise / Teknik Lise / Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak.

 

VERİ HAZIRLAMA TEKNİK ELEMANI (6 Adet):

En az Lise / Teknik Lise / Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi mezunları için 3 yıl bilgisayar programları üzerine çalışmış ve sertifikalı olmak

Veya

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Meslek Yüksek Okulu Mezunu olmak.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Bu işte, TS EN İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi istenilmektedir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlid

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya raylı sistem veya metro veya demiryolu yapımının kontrollük ve danışmanlık hizmet alımı işleridir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 6 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü - İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: