İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İşin Adı İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Donanmacı Mahallesinde Bulunan, Mülkiyeti Salih Sarımpaşa Halilesi Hatice Hanım Binti Mehmet Paşa Vakfı’na Ait, Tapunun 237 Ada 27 No.lu Parselinde Kayıtlı 943,50 M2 Yüzölçümüne Sahip “kargir Apartman” Nitelikli Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yarım Kalan Kaba İnşaatın İnşaat Süresi Dahil Toplam 15(onbeş) Yıl Süre İle Yapım Karşılığı Kiralanması İşi
İlan Tarihi 18.02.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.03.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 15.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

İLAN

İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

            Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilentaşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklifyöntemi ile VakıflarGenel Müdürlüğü’nün 23.10.2020tarih ve 120371 no.lu oluru ve 27.10.2020 tarih 475 no.lu Bakanlık İzni gereği 15(onbeş) yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

            İLİ                                                                 :İZMİR

            İLÇESİ                                                          : KARŞIYAKA                    

            MAHALLE                                                   :DONANMACI

            CİNSİ                                                            : KARGİRAPARTMAN

            ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m2)                         : 943,50 m2 

            ADA NO                                                       : 237

            PARSEL NO                                                 : 27

            VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            OLURU TARİH ve NO’SU                          : 23.10.2020– 120371

                                                                                  

 

            TAHMİN EDİLEN BEDEL                           :          1.162.377,60-TL                  

            (birmilyonyüzaltmışikibinüçyüzyetmişyediTürkLirasıaltmışkuruş)

                                               

            GEÇİCİTEMİNAT                                       :           34.871,33-TL

            (otuzdörtbinsekizyüzyetmişbirTürkLirasıotuzüçKuruş)            

            İHALETARİHİ VE SAATİ                         : 15 Mart2021 Pazartesi günü ve saat 14:00

 

            İŞİN ADI                                                       :“İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Donanmacı Mahallesinde bulunan, mülkiyeti SalihSarımpaşa Halilesi Hatice Hanım Binti Mehmet Paşa Vakfı’na ait, tapunun 237 ada27 no.lu parselinde kayıtlı 943,50 m2 yüzölçümüne sahip “Kargir Apartman”nitelikli taşınmaz üzerinde yer alan yarım kalan kaba inşaatın inşaat süresi dahiltoplam 15(onbeş) yıl süre ile yapım karşılığı kiralanması işi

 

            Yukarıdaözellikleri belirtilen, taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 23.10.2020 tarih ve 120371 no.lu olurunaistinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale edilecektir.

1.       Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 2 yılıinşaat süresi olmak üzere toplam 15 yıl olması,

2.       Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren;

 

-   İlk yıl aylık 1.000,00 TL (bintürklirası)

-  2.Yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFEoranında arttırılması

-  3.Yıl aylık 74.000,00 TL (yetmişdörtbin) +önceki 2 yılın TÜFE artışı kira alınması,

-4.Yıldan 15.yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFEoranında arttırılarak belirlenmesi,

3.       Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeyeaçılıncaya kadar taşınmazın başka amaçlarla kullanılmaması, her türlügüvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

4.       Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerinehiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,

5.       Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi,İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusuişte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsadiğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon değişikliği yapılmasıhalinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yenidenbelirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin, ihalede belirlenen kira bedelininaltına düşürülmemesi,

Söz konusuekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrede birdeğişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin de ilgiliparametredeki artış oranında arttırılması, zorunlu nedenlerle azalma öngörenbir değişiklik olması halinde ise sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklikyapılmaması, ancak söz konusu azalmanın, toplam parametre miktarının %25’i veyadaha yüksek bir oranda olması durumunda, tarafların karşılıklı anlaşmaksuretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi,

6.       Taşınmazlar üzerine gerekli avan ve uygulamaprojelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerininşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili kurum vekuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tümfinansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerinişletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması;

 

Kayıtve şartlarıyla, imar planına uygun olarak kullanılmak üzere Vakıflar GenelMüdürlüğü’nün 23.10.2020tarih ve 120371 no.lu oluruna istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam15(onbeş) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.

 

            İhaleyeiştirak edecek istekliler;

1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında,Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde FevzipaşaBulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğühizmet binasında görülüp, 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesidoğrultusunda 15.03.2021 tarih ve saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılarkarşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imzakarşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılanbelgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

 

Dışzarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:

 

a) Türkiye’de tebligat için adresbeyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren,ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

 

b.1. Gerçek kişi olması halinde,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgilimeslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

 

b.2. Tüzel kişi olmasıhalinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğinsiciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığıyıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeninaslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzelkişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DışişleriBakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

 

c) Teklif vermeye yetkiliolduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden notertasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

 

c.1. Gerçek kişi olması halinde,Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

 

c.2. Tüzel kişi olması halinde;ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret SicilGazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıylaİdarece onaylanmış sureti,

 

d) İstekli adına vekâlet edilmesihalinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariylegeçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdareceonaylanmış sureti,

 

e) Ekli örneğe uygun GeçiciTeminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

 

f)İsteklilerin ortak girişimoluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

 

g) Tahmin edilen bedelin %10'unakadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğeuygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapanİdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmişolması gerekmektedir.)

 

h) Tahmin edilen bedelin %50'denaz olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve ŞehircilikBakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlikkarnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devletİhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş DeneyimBelgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterirYapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve ekiİnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareyeibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

 

İş deneyimi kriterininuygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütedilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindekiMerkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarakyurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerekgeçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

 

h.2. Yurt içinde kamu kurum vekuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak(İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarıaşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdareninonayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

 

h.3. Müteahhit veya taşeronolarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde iseBelediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve ekiİnşaat Ruhsat Belgesi,

 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigalkonuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi(yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgeleresahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt YükleniciTaahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum vekuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartıaranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde;kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler veİdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noteronaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6.maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

 

ı) İlk ilan tarihinden sonrailgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı yada noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarecetasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesiadresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

 

i) İlk ilan tarihinden sonrailgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcuolmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veyaaslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi yada Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiyegenelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarıncadüzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyleteyidi yapılabilen belgeyi sunması,

 

j) İhalelere katılmaktan yasaklıolunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu  (Ek:6),

 

k) İhale dokümanının satınalındığına dair makbuz,

 

l) İhale konusu taşınmazlarınyerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

 

m) Herhangi terör örgütüyle (PKK,PDY vb.) bağı bulunmadığı, bulunduğu takdirde herhangi bir hak iddiaetmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek:11)

 

Ortakgirişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j)bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılanbelgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

 

            Noter onaylı belgelerin aslına uygunolduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisigörülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlamagelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye TicaretSicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde,Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca“aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesisuretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

 

            Dışzarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı vesoyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğuyazılarak en geç 15.03.2021 tarih ve saat 14:00’a kadar ihale komisyonubaşkanlığına vermek zorundadırlar.

5- Telgraf veyafaksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaattabulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6- Bu iş içinyapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damgavergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıpyapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR

Yeterlilik