İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
İşin Adı Ab Frıt Iı Fonu Bünyesinde Kfw Yürütücülüğünde Korunmasız Gençlerin Gençlik Ve Spor Altyapısı İle Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Gençlik/ Kamp Merkezi/spor Tesislerinin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 19.02.2021
İhale K.No 2021/76018
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.03.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 25.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2021/76018

1-İdarenin
a) Adresi : Nasuh AKAR Mah. Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad. 1404.Sok. No:4 Balgat 06030 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125517266 - 3125516990
c) Elektronik Posta Adresi : yatirimisletmelergm@gsb.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Ad.AB FRIT II Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğünde Korunmasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı İle Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Gençlik/ Kamp Merkezi/Spor Tesislerinin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adana, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1120 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. 1404 Sok. No:4 Balgat Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 25.03.2021 10:30


Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
1.700.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 4.200.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 3.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 5.550.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

Ünvan

Toplam İş Deneyimi/Yıl Benzer İş Deneyimi/Yıl

Mimar

10 5

İnşaat Müh.

10 5

Elektrik Müh.

10 5
Makine Müh. 10 5

 

b) Teknik Personel:

Danışmanın istihdam edeceği teknik personele ait bilgiler:

1. Aşama :Uygulama projelerinin hazırlanması danışmanlık hizmetleri için;

Pozisyon Ünvanı Adedi Asgari Tecrübe (Yıl)

Proje Koordinatörü

Mimar 1 10
Proje Mühendisi

Proje Mimarı

2 8
Proje Mühendisi

Proje Mimarı

2 5
Proje Mühendisi

Proje İnşaat Mühendisi

2 8
Proje Mühendisi

Proje İnşaat Mühendisi

2 5
Proje Mühendisi

Proje Makina Mühendisi

2 8
Proje Mühendisi

Proje Makina Mühendisi

2 5
Proje Mühendisi

Proje Elektrik-Elektronik Mühendisi

2 8
Proje Mühendisi

Proje Elektrik-Elektronik Mühendisi

2 5
Proje Mühendisi

Geoteknik Uzmanı (Jeoloji Müh.)

2 8
Proje Peyzaj Mimarı Peyzaj Mimarı 2 8

2. Aşama: İnşaat aşaması ve inşaat sonrası danışmanlık hizmetleri için;

Ünvanı 1. Bölgede (Adana,Mersin, Hatay, Kilis, Osmaniye) görev alacak teknik personel adedi 2. Bölgede (Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya) görev alacak teknik personel adedi 3. Bölgede  (Mardin, Şanlıurfa, Batman) görev alacak teknik personel adedi  Toplam Görevli Personel Sayısı Asgari Tecrübe
İnş. Müh./Mimar   5 4 3 12 3(Yıl)
Kontrol Şefi (İnş.Müh./Mimar)  1 1 1 3 8(Yıl)
Elektrik Müh. 1 1 1 3 3(Yıl)
 Makine Müh. 1 1 1 3 3(Yıl)
Harita Müh. 1 1 1 3 3(Yıl)
 Hak ediş Müh.  (İnş.Müh./Mimar)  1 1

 

8(Yıl)

 Peyzaj Mim./ Ziraat Müh. 1 1 1 3 3(Yıl)
 İş Güvenliği  Uzm. 1 1 1 3 3(Yıl)
Sorumlu  Müdür(İnş.Müh./Mimar)   1 1 10 (Yıl)


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BIII grubu yapım işlerinin yapım işi denetim hizmetlerine ait danışmanlık işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 7 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: