İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı
İşin Adı M1 Fuar İstasyonu-üniversite Ve 3 Ocak-şehir Hastanesi-meşot Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Projeleri, Fizibilite Etüdü Ve İnşaat İhale Dosyası Hazırlanması İşi
İlan Tarihi 22.02.2021
İhale K.No 2021/89059
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.03.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 8.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
 yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2021/89059

1-İdarenin
a) Adresi : PALMİYE MH. 1219 SK. BİLGEN APT. NO:9 33110 KİREMİTHANE YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3245333801 - 3242381640
c) Elektronik Posta Adresi : ulasim@mersin.bel.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yaklaşık 9.800 m uzunluktaki M1 Fuar İstasyonu-Üniversite ve 11.200 m uzunluktaki 3 Ocak? Şehir Hastanesi-MEŞOT hatlarının raylı sistem güzergah hatlarının uygulamaya esas kesin projeleri, Fizibilite Etüdü Ve İnşaat İhale Dosyası Hazırlanması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MERSİN
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 240 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Palmiye Mah. 1219 Sk. S. Bilgen Apt. No:9 Yenişehir/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 08.03.2021 14:00


Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
2.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 8.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 5.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 7.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

İhale konusu danışmanlık hizmeti için asgari personel olarak aşagıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen anahtar teknik personel istenmektedir.

Pozisyon Adet Asgari Genel Deneyim (Yıl Asgari Benzer İş Deneyimi (Yıl)
Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi) (Raylı Toplu Taşım Etüt ve Proje Müh. Hiz. konusunda deneyimli) 1 10 5
Mimar (Raylı Toplu Taşım Etüt ve Proje Müh. Hiz. konusunda deneyimli) 1 10 5
Makine Mühendisi (Raylı Toplu Taşım Etüt ve Proje Müh. Hiz. konusunda deneyimli) 1 10 5
Elektrik / Elektronik Mühendisi (Raylı Toplu Taşım Etüt ve Proje Müh. Hiz. konusunda deneyimli) 1 10 5

 

b) Teknik Personel:

İş Kapsamında Çalıştırılacak Personel

1.         Proje Müdürü

Toplam tecrübesi en az 15 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 10 yıl deneyimli, ihale konusu uygulamaya esas kesin projelerin hattı uzun olanına eşit veya daha uzun hatyoluna sahip büyüklükteki kent içi raylı sistem projelerinde proje müdürü olarak görev yapmış, raylı sistem projelerinde en az biri Türkiye dışında olmak üzere en az 2 (iki) kent içi raylı sistem projesinde benzer pozisyonda görev almış İnşaat Mühendisi veya Mimar.

2.         Yapısal Tasarım Uzmanı

Toplam tecrübesi en az 15 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 10 yıl deneyimli, yeraltı hat yapıları ve istasyon yapılarının tasarımı konusunda uzman, raylı sistem projelerinde en az biri Türkiye dışında olmak üzere minimum 2 (iki) kent içi raylı sistem projesinde tasarım uzman mühendisi olarak çalışmış İnşaat Mühendisi.

3.         Uzman Mimar

Toplam tecrübesi en az 15 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 10 yıl deneyimli, kent içi raylı sistemlerin mimari tasarımının yapılması konusunda uzman, kent içi raylı sistem projelerinde en az biri Türkiye dışında olmak üzere minimum 2 (iki) projede mimari tasarım uzmanı olarak çalışmış mimar.

4.         Yapısal Çelik Tasarım Uzmanı

Toplam tecrübesi en az 12 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 6 yıl deneyimli, yeraltı hat yapıları ve istasyon yapılarının tasarımı konusunda uzman, en az 2 (iki) kent içi raylı sistem projesinde çelik tasarım uzman mühendisi olarak çalışmış İnşaat Mühendisi.

5.         Güzergah ve Hatyolu Uzmanı

Toplam tecrübesi en az 15 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 10 yıl deneyimli, raylı sistemlerin harita çalışmaları ve etüdlerinin yapılmasında uzman, benzer büyüklükteki raylı sistem projelerinde uzman olarak çalışmış İnşaat, Harita, Geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi.

6.         Tünel Uzmanı

Toplam tecrübesi en az 10 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 5 yıl deneyimli, tünel yapılarının tasarımının yapılması konusunda uzman, kent içi raylı sistem projelerinde tünel tasarım uzmanı olarak çalışmış, İnşaat,  jeoloji veya Maden mühendisi.

7.         Mekanik Sistem Uzmanı

Toplam tecrübesi en az 15 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 10 yıl deneyimli, raylı sistemlerin elektrik tasarımının yapılması konusunda uzman, benzer büyüklükte en az 2 kent içi raylı sistem projesinde Makine mühendisliği tasarım uzmanı olarak çalışmış Makine Mühendisi.

8.         Elektrik Sistem Uzmanı

Toplam tecrübesi en az 15 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 10 yıl deneyimli, kent içi raylı sistemlerin elektrik tasarımının yapılması konusunda uzman, benzer büyüklükte en az 2 kent içi raylı sistem projesinde elektrik mühendisliği tasarım uzmanı olarak çalışmış Elektrik Mühendisi.

9.         Elektronik Sistem Uzmanı

Toplam tecrübesi en az 15 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 10 yıl deneyimli, kent içi raylı sistemlerin elektronik sistemlerinin tasarımının yapılması konusunda uzman, benzer büyüklükteki kent içi raylı sistem projelerinde elektronik sistemler tasarım uzmanı olarak çalışmış, elektrik - elektronik mühendisi.

10.       Ulaşım Etüdü ve Planlama Uzmanı

Toplam tecrübesi en az 15 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 10 yıl deneyimli, kent içi raylı sistemlerin ulaşım planlama çalışmalarında uzman, benzer büyüklükte kent içi raylı sistem projesinde ulaşım planlama uzmanı olarak çalışmış Şehir Plancısı veya Y. Şehir Plancısı.

11.       Jeoloji Uzmanı

Toplam tecrübesi en az 10 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 5 yıl deneyimli, raylı sistemlerin jeolojik etüdlerinin yapılmasında uzman, benzer büyüklükteki raylı sistem projelerinde uzman olarak çalışmış, Jeoloji Mühendisi.

12.       İhale ve Şartname Uzmanı

Toplam tecrübesi en az 15 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 10 yıl deneyimli, raylı sistemlerin ihale dosyaları, keşif, metraj ve şartnamelerinin hazırlanmasında ve benzer büyüklükteki raylı sistem projelerinde uzman olarak çalışmış, İnşaat Mühendisi veya Mimar.

13.       BIM Yöneticisi

Toplam tecrübesi en az 5 yıl, ihalede “benzer iş” olarak kabul edilen işlerde en az 3 yıl deneyimli, BIM ile ilgili bir yüksek lisans programını bitirmiş olan, raylı sistemlerin BIM yönetimi konusunda uzman, benzer büyüklükteki raylı sistem projelerinde BIM Yöneticisi olarak olarak çalışmış, Y. İnşaat Mühendisi veya Y. Mimar.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yeraltında en az 2 istasyonu olan, en az 10 km uzunluktaki, Aç-Kapa, NATM veya TBM tüneli de içeren; mimari, inşaat, mekanik, elektrik, elektronik, sistem, güzergah, hatyolu, yangın ve altyapı işlerinin bir sistem bütünlüğü içinde tasarımını kapsayan kent içi raylı toplu taşım sisteminin uygulamaya esas kesin ve/veya uygulama projelerinin hazırlanması hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 6 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Palmiye Mah. 1219 Sk. S. Bilgen Apt. No:9 Yenişehir/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: