İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İhalesi
İlan Tarihi 22.02.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.03.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 10.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

İLAN

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN VAKIFLARBÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı VakıflarGenel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleribelirtilen taşınmazların mevcut imar durumuna göre projelendirilerek inşaatyaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde kirayaverilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalıteklifi usulü ile  ihaleye çıkarılmıştır.

S.N

İl – İlçe - Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m2)

Cinsi

Makam Oluru Tarih-Sayı

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarih/ Saat

1.

Aydın – Efeler - Meşrutiyet

2426

1

438,89

Arsa

11.04.2019 – E.51771

1.110.128,52

33.303,85

10/03/2021 11:00

2.

Muğla – Milas - Güllük

366

30

4.623,58

Delicelik

30.11.2020 – 382/379

1.860.430,40

55.812,91

10/03/2021 14:00
A- Yukarıda özellikleri belirtilentaşınmazların;

1.Taşınmaz için

1)    İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariylebaşlatılması, ancak yer teslimi tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihindenitibaren 6 ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kiraödemelerin sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda başlatılması suretiylekira akdinin süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 17 (onyedi) yıl olması.

2)    İşin süresinin başlama süresi olan yer      teslim tarihindenitibaren 1. yıl aylık kirasının sabit 500,00-TL(BeşyüzTürkLirası) + (İhale artış oranı) olması, işletme süresi başlangıcı olan 2. yılın başından itibaren, bir yıllık inşaat süresindeki kira güncellemesi de göz önündebulundurularak aylık2.000,00-TL (İkibinTürkLirası) + (İhaleartış oranı) olarak belirlenmesi ve 3. yılın başından itibaren sözleşme süresi sonunakadar aylık kira bedellerinin her yıl birönceki yılın Yurt İçi Tüfe oniki aylık ortalaması ( Artışa esas Yurt İçi Tüfe oranı; Bir önceki yılın aylık kirabedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi TüketiciFiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönükon iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarakbelirlenmesi.

3)    Kira süresinin 10.yılı aylık kira bedelinin, yapılacak olankira artışına ilave olarak %20 ek artış yapılması sonucunda belirlenmesinin,

4)    Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; tesislere aitmimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalatdetaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşlarınonayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerininresmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, inşaatınbitirilerek tesisin işletmeye hazır hale getirilmesinin, bölgedeki çalışmakoşulları göz önüne alındığında, 1 (bir) yıl içerisinde tamamlanması, inşaattamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçlakullanılmaması,

5)    Taşınmazın, onaylı inşaat projesinde, ihaleye esas ekspertizraporunda belirtilen toplam inşaat alanına göre (İmar durumu ve /veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma,eksilme vs. değişiklik olması halinde söz konusu değişikliğin ihale oranındataraflara yansıtılması,

6)    Tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, ifraz-tevhit, terkvb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat aşamasında, ilgilikurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirmeçalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafındanyürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yineyüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinintenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

7)    3194 sayılı imar kanununa göre (önceden DOP kesintisiyapılmamış taşınmazlarda) kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde%40'a kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerindeolması halinde ise aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az olmamaküzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,

8)    Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek,teminat vb. yükümlülükler konulmaması, sözleşme süresi dolmadan taşınmazıntahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılanteminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlümasrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

9)     Yer teslim tarihinden sözleşme süresi sonunda (İdareye geriteslim tarihine kadar) alınması gerekli bütün (Emniyet,Sağlık,Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması,

10) Gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, terk,ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması, onaylıprojelere göre yapılacak yapım işiyle ilgili olarak Resmi ve/veya Özel kişi,kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü(Onay, İzin, Ruhsat, Muvafakat, vb.)iş-işlemlerin tamamlanması, bütün iş-işlemlerin tamamının Yüklenici tarafındankarşılanarak yapılması ve bu hususlarda İdareden herhangi bir bedel ve/veya haktalebinde bulunulmaması,

11) Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç vb.) ödenerek yapılması,

2. Taşınmaz için

1) İşin süresi ve kiraödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,

2) İşin süresinin, yerteslim tarihinden itibaren 2 yıl inşaat süresi dahil toplam 21 yıl olması,

3) Kira bedellerinin;yer teslim tarihinden itibaren ilk 2 yıl aylık kirasının; sabit 750,00-TL (yediyüzelli TürkLirası + (İhale artış oranı)olması, işletme süresi başlangıcı olan 3. yılınbaşından itibaren aylık 6.000,00 TL (altıbinTürkLirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi, sonraki yıllardasözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılınTÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi,

4)İhale sonrası olasıimar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kikira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde değişiklik olması, gelirgetirici inşaat alanlarında veya verilen fonksiyonda (tercihli alankullanımında II. Konut kullanılmış olsa da turizm amaçlı da kullanılabileceğigöz önünde bulundurularak) artma/değişiklik olması halinde ihalede oluşan kirabedellerinden az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,

5)Değerlendirmeye konuvakıf taşınmaz üzerine yüklenici tarafından haciz, ipotek, teminat vb.yükümlülükler konulmaması,

6)3194 sayılı kanunagöre, taşımazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölevesindegösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %45'a kadar olan kısmınbedelsiz terk edilmesi, terk oranının %45'ın üzerinde olması veya parselinikinci kez imar uygulaması görmesi halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiçdeğer üzerinden hesaplanarak İdaremize ödenmesi,

7)Değerlendirmeye konuvakıf taşınmazın tapu kaydı üzerine bulunan ve kaldırılması gerekli olan (Şerh,Beyan vb.) kaldırılması - gerekmesi halinde (ifraz, tevhit vb.) işlemlerinyaptırılması – Yapılacak Yapım karşılığı kiralama işi ile ilgili olarak Resmive/veya Özel Kurum ve Kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin,Ruhsat vb.) alınması- Yer teslim tarihinden, sözleşme süresi sonunda İdareyegeri teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlikvb.) tedbirlerin alınması – Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat,Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerinegetirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdaredenherhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

8)Sözleşme tarihindenitibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçlakullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

                                                                                      Yukarıda ki şartlar ile yapımkarşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, taşınmazların mevcut imardurumuna göre projelendirilerek inşaatyaptırılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.

B- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte AydınVakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı salonunda toplanacak olanİhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C- İhale Şartnamelerive tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Güzelhisar Mh. Yedi Eylül Cad. No:3 Kat:3 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü HizmetBinasında ücretsiz olarak görülebilir. Herbir İhaledökümanı satış bedeli:200,00-TL olup T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesinezdindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait TR 60 0001 50015800730 964 8814 IBAN nolu hesabına işin ismi ve istekliadı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek İhale dökümanı satınalınacaktır.

D- İstekliler; ihaleyekatılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6.(altıncı) maddesine görehazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.(onikinci) maddesidoğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılarkarşılığında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(verilenteklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)

                Dış zarf aşağıdakibelgeleri içermelidir:

a) Türkiye’de tebligat için adresbeyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren,ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgilimeslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olmasıhalinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğinsiciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığıyıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeninaslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzelkişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DışişleriBakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmzaBeyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesişartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde,Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslınınİdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde;ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret SicilGazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıylaİdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesihalinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariylegeçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imzabeyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdareceonaylanmış sureti,

e) Aydın VakıflarBölge Müdürlüğüne hitaben alınmış yukarıda belirtilen geçici teminat bedeline aitekli örneğeuygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin Aydın VakıflarBölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki TR 60 0001 5001 5800730964 8814 nolu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu, (Teminatmektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır.Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)  

f) İsteklilerin ortak girişimoluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %15'akadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğeuygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapanİdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmişolması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den azolmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve ŞehircilikBakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlikkarnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devletİhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş DeneyimBelgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterirYapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve ekiİnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareyeibraz edilmek suretiyle fotokopisi, (4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi kapsamındaki inşaat mühendisi veya mimarınlisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti ya da aslının İdareye ibrazedilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti )

İş deneyimi kriterininuygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütedilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindekiMerkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarakyurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerekgeçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum vekuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak(İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarıaşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdareninonayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarakyurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde iseBelediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve ekiİnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin,iş deneyimine ilişkin yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya daiştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi(yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgeleresahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt YükleniciTaahhütnamesi (Ek:5).

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgilivergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da notertasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdiklisureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresiüzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgiliSosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dairbelgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da SosyalGüvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde primborcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenenbelgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidiyapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklıolunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satınalındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazlarınyerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortakayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmeklemükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterceonaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdareceonaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerinaslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veyafotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya buanlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, TürkiyeTicaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hükümçerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlıodalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesisuretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

 m) İsteklitarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş idari ve teknik şartnamemetni.

 n) Teklif mektubunu içeren iç zarf

           E- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadameydana gelebilecek  gecikmeler kabuledilmeyecektir.

           F- Tüm ilan bedelleri, her türlü vergi ve harçlar  sözleşme esnasında def’aten isteklitarafından ödenecektir.

           G- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

Yeterlilik