İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Bursa Nilüfer Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi
İlan Tarihi 22.02.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.03.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

BURSA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü”ile mevcut imar durumuna göre kat karşılığı inşaat yapımı ihalesineçıkarılmıştır.

İLİ                                                         :Bursa

İLÇESİ                                                 :Nilüfer

MAHALLESİ-KÖYÜ                         : Fethiye                 

ADA NO                                                : 1865 ; 1867 ; 1871 ; 1871

PARSEL NO                                        : 3       ; 1      ; 2       ; 4

YÜZÖLÇÜMÜ                                    :51.105,49 m²

CİNSİ                                                   :Arsa

İHALE USULÜ                                    : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun35/a maddesi gereği  

                                                                Kapalı Teklif Usulü.

MUHAMMEN  BEDELİ              :206.592.000,00 TL (İkiyüzaltımilyonbeşyüzdoksanikibin TürkLirası)

GEÇİCİTEMİNAT                      : 6.197.760,00TL(Altımilyonyüzdoksanyedibinyediyüzaltmış Türk Lirası)                           

İHALE TARİH VE SAATİ                 : 16.03.2021 saat: 14:00

İŞİN ADI                                       : “Yukarıda belirtilen taşınmaz üzerine kat karşılığıinşaat yapılması’’

             MülkiyetiAbdunnebioğulları Yusuf ve Mahmut Mazbut Vakfına ait ve Vakıflar GenelMüdürlüğünce yönetilen yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, VakıflarMeclisinin 14.12.2020tarihli ve 418/413 nolu kararı esas alınarak taşınmazın;

1-      Mülkiyeti TürkiyeElektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’a ait 1871 ada, 5 parsel 96 m2’lik taşınmaz içingerekli izin ve muvafakatin işin yüklenici tarafından alınması,

2-      İmar Plantadilatları ile ilgili olarak;

a-1865 ada 3 parselin mevcut imar planında OrtaöğretimTesis Alanı olarak belirlenen alanın “Özel Eğitim Alanı” olaraktadil edilmesi, (Bu alan sözleşme dışında kalıp İdarece ayrıcadeğerlendirilecektir.)

b-Çevre yapılaşma koşulları göz önüne alınarak; imarplan tadilatında yapılması öngörülen fonksiyonlardan;

b.1. Konut /Konut + Ticaret (Bodrum ve zemin katlarıticaret) Alanlarında E: 1,50 ve/veya Ticaret Alanlarında E: 1,25 olarak,

b.2. Özel Eğitim Alanında E: 1,00 olarak tadiledilmesi;

c-Yapılması öngörülen fonksiyonlardan Emsal değerleri(birinin veya birkaçının);

c.1. Konut /Konut + Ticaret (Bodrum ve zemin katlarıticaret) Alanlarında E: 1,20’den

c.2.Ticaret Alanlarında E: 1,00’den

c.3. Özel Eğitim Alanında E: 0,60’dan az olmasıhalinde;

Sözleşmeyi sonlandırma hakkının İdarece saklıtutulması,

d-Yukarıda belirtilen fonksiyonların dışında ek birfonksiyon verilmesi/fonksiyon değişikliği ve/veya değişik fonksiyonları içerenyeni bir imar plan tadilatının Yüklenici tarafından İdareye sunulması gibihaller de dâhil olmak üzere imar plan tadilatı ile ilgili (b ve c maddelerihariç) her işlemde, Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşünü müteakip VakıflarMeclisi’nden onay alınması, alınan onay gereği iş ve işlemlere yönverilmesi,

3-      İmar planıtadilatı için yükleniciden; ekpsertiz raporunda belirlenen rayiç arsa m2bedeli üzerinden hesaplanan toplam arsa bedeli 229.974.705,00-TLtutarın binde beşi olan 1.149.873,52-TL(BirMilyonYüzKırkDokuzBinSekizYüzYetmişÜçLiraElliİkiKuruş)tutarın, İmar Plan Tadilatı Gerçekleştirme Bedeli (İPTGB) nakitveya teminat mektubu olarak alınması, bu bedelin imar planı tadilatıgerçekleştirildikten sonra iade edilmesi,

4-      - İmar planıtadilatı için yer tesliminden itibaren 2 yıl süre verilmesi, 2 yıl sonunda(süre uzatımı hariç) imar plan tadilatı ve diğer şartların gerçekleşmemesihalinde, imar plan tadilatı için alınan 1.149.873,52-TL İmar Plan TadilatıGerçekleştirme Bedeli’nin (İPTGB) irat kaydedilerek sözleşmenin karşılıklısonlandırılması; Yükleniciye bu iş için alınan teminat bedeli dışında hiçbirödeme yapılmaması,

5-      İmar plan tadilatısonrası mimari projelendirme, yapı ruhsatı alınması, projenin fiyatlandırılmasıvb. iş ve işlemler için 2 yıl, inşaatın tamamlanıp kat irtifakı / kat mülkiyetitapularının (taşınmazın nev’ine göre) İdareye teslimi için 4 yıl olmak üzere,projelendirme ve inşaatın tamamlanması için toplam 6 yıl süre verilmesi,

6-      Masraflarıyüklenici tarafından karşılanmak üzere, konut, ticari vb. bağımsız bölümlerdenoluşan projenin fiyatlandırılmasının (Toplam Proje Satış Değeri) SPK Lisanslıve İdarece uygun görülecek bir firma tarafından yapılması, fiyatlandırmaneticesinde oluşacak bağımsız bölümlerle ilgili öncelikli seçim hakkınınİdarede olması ve her fonksiyon için kat karşılığı oranı olan %40’in(ihalede kesinlik kazanacaktır) bütün fonksiyonlardan ve her bloktan aynıoranda alınmasına (İdarenin blok bazlı seçim talebi olması halinde parselbazında kat karşılığı oranının sağlanmasına, kat- cephe – yön seçiminde katkarşılığı oranına) dikkat edilmesi (konut %40, ticaret %40, ofis %40 vb.)

7-      Proje satışdeğerinin belirlenme işlemi, mimari projenin yapı ruhsatı alması sonrasındayapılması,

8-      20.02.2020 tarihlive 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 3194 sayılı İmarKanunu ek madde 8’de imar plan değişikliklerine ilişkin düzenleme yapılarak,taşınmaz değer artışı bedeli eklenmiş olup, mazbut ve mülhak vakıflara aitalanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri bu madde hükümleriuygulanmayacağı belirtilmesine rağmen, taşınmaz değer artışı bedeline ilişkinherhangi bir bedel oluşması halinde, işin yüklenicisi tarafından bu bedelinödenmesi,

9-      Her türlümasrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; taşınmazlarailişkin imar planı tadilatı çalışmalarının yapılması ve ilgili kurum vekuruluşlara onaylattırılması, taşınmazların tapu kaydında varsa şerhlerin vegerekli takyidatların kaldırılması, gerekmesi halinde terk vb. işlemlerinyapılması, uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlatılarak İdaremizteknik elemanlarının görüşü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum vekuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, taşınmaz üzerindeki varsayapının yıkılmasına yönelik gerekli izinlerin (ilgili kurum ve kuruluşlardan)alınmasına müteakip güvenlik önlemleri alınarak yapıların yıktırılması veenkazın işyerinden uzaklaştırılması, alınacak bu izin ve onaylar doğrultusundaimalatın yapılması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göresağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalataşamasında öngörülemeyenler de dâhil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere aitmasrafların işin yüklenicisince karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgiliolarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

10-   3194 Sayılı İmarKanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, kanundabelirtilen oranda olan kısmının bedelsiz terk edilmesi (önceden 3194 Sayılıİmar Kanununa istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla), terkoranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmınbedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden defaten tahsiledilmesi,

11-    Taşınmazın fonksiyonuna uygun Toplu Yapı YönetimPlanının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması,

12-    Projede paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapudaortak alan olarak tescil edilmesi

 

Asgari şartlarıyla İmar planı tadilatı yapılarak % 40kat karşılığı oranı üzerinden kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

                I. Şartname vetüm ekleri mesai saatleri içerisinde Çırpan Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi, No:133Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmetbinasında görülüp temin edilebilecektir.

         İrtibat için: Tel: 0 224 272 4110-11  Faks: 0242 272 41 14

              II.   İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatteBursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Toplantı Salonunda toplanacak olanihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

            III. İsteklilerinihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine görehazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusundayukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılarkarşılığında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imzakarşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

            IV. İsteklilerinihaleye katılabilmeleri için detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda sayılanbelgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

 

a)Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik postaadresi vb. bilgileri gösteren, şartname eki (Ek:1) örneğe uygun İletişim BilgiFormu ,

b)Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasıveya ilgili meslek odası belgesi,

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliğidevam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya daaslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d)İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacakvekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdiklivekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Şartnameeki (Ek:2) örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu  veya geçici teminat bedelinin yatırıldığınadair banka dekontu,

f)İsteklilerinortak girişim oluşturması halinde şartname eki (Ek:3) örneğe uygun OrtakGirişim Beyannamesi

g)Tahmin edilen bedelin % 10' u kadarkullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir şartname eki (Ek:4)örneğe uygun Banka Referans Mektubu  (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapanİdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmişolması gerekmektedir.)

h) Tahminedilen bedelin %50' den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olanÇevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubumüteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaalınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklininmüteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına aitİş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdiklisureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

ı)İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcuolmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareyeibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresiBaşkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcuolmadığına dair belge,

i)İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiyegenelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdiklisuretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarecetasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresiüzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veyaelektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerindendoğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j)İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, şartname eki (Ek:5) örneğineuygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,

k)İhale dokümanının satın alındığına dair 1000,00 TL tutarında banka dekontu,

l)İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, şartname eki (Ek:6)örneğine uygun Yer Görme Formu ,

m)Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklifmektubu (EK-7) ve pay-puan cetvelini içeren iç zarf

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c),(d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfıniçerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı,ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonubaşkanlığına verilmek zorundadır.

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilkteklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancakteklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekliöncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. 

              V. Nakitgeçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası BursaCumhuriyet Şubesindeki TR63 00015001 5800 7309 6531 25 IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılmasısuretiyle yatırılması gerekmektedir.

            VI. Telgrafveya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabuledilmeyecektir.

          VII. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar puludamga vergisi ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan öncedefaten ödenecektir.

       VIII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamaktaserbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

Yeterlilik