İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şemdinli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı Öğretmenevi Binası Çatı Katı Çeşitli Mobilya Ve Dekorasyon Yapım İşi
İlan Tarihi 23.02.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.03.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 1.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.

ŞEMDİNLİ KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İHALE İLANI

HAKKÂRİ İLİ ŞEMDİNLİ İLÇESİ ÖĞRETMENEVİNDE AŞAĞIDA YAZILI OLAN İŞ YAPILACAKTIR.

Hakkâri İli Şemdinli İlçesinde Şemdinli Öğretmenevi Binası Çatı Katı Çeşitli Mobilya ve Dekorasyon Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

a ) Adresi: Hükümet Konağı 3.Kat Şemdinli/Hakkâri

b ) Telefon ve Faks Numarası: 438 411 28 54 ve 438 411 28 54

c ) Elektronik Posta Adresi: semdinlikhgb@gmail.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı:

         İhalenin, niteliği türü ve miktarına ilişkin bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b ) İşe Başlama Tarihi: yer tesliminden sonra 5 (Beş) gün içinde işe başlayacaktır.

c ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren olup,  işin yapım süresi aşağıda belirtilmiştir.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer: Şemdinli Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b ) Tarihi ve Saati: Aşağıda belirtilmiştir.

Sıra

İşin Adı

Birlik İhale Kayıt No

İhale Tarihi

İhale Saati

Doküman Bedeli

İşin Yapım Süresi

İş Deneyim Belgesi

1

Şemdinli Öğretmenevi Binası Çatı Katı Çeşitli Mobilya ve Dekorasyon Yapım İşi

2021/25

01.03.2021

14.00

3.000.00 ?

45 (kırk beş) Gündür

Mobilya işini yaptığını gösterir belge


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.5. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.11. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.12 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

Mobilya işini yaptığını veya mobilya alım-satımını yaptığını gösterir belge

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

71. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. T.C. Halk Bankası Şemdinli Şubesindeki Köylere Hizmet Götürme Birliğinin  05100017 nolu hesaba yatırıldıktan sonra satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şemdinli Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden teslim edilebilecektir.

9. İhale üzerinde kalan istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit Teminatlar T.C.Halk Bankası Şemdinli Şubesindeki Köylere Hizmet Götürme Birliğinin  (05100018) nolu hesabına yatırılabilir. Teminat mektubu ise teklifle birlikte verilecektir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 11. Maddesinin (g) bendinde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler.

14.Sözleşme aşamasında alınacak kesin teminatın süresi en az bir(1) yıl olacaktır

15Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yapıp yapmamakla serbesttir.

DİĞER HUSUSLAR:

Dosyalar aslı idarece görülmüştür şeklinde verilecektir.

İhale İlanında belirtilmeyen hususlar İdari ve Teknik Şartnamede yazılı hususlar dikkate alınacaktır.

İhale dokümanları CD ortamında verilecektir.

NOT: İstekliler, ihale saatine 15 dakika kala teklif dosyalarını Kuruma teslim edilmek zorundadır. Aksi takdirde teklif dosyası alınmayacaktır.

                             

                                                                                                                       KÖYLERE HİZMET GÜTÜRME BİRLİĞİ

                                                                                İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

                                                                               İLAN OLUNUR.

Yeterlilik