İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşin Adı İlimiz Harput Mahallesinde Bulunan Hoca Hasan Hamamında Restorasyon Yapımı
İlan Tarihi 25.02.2021
İhale K.No 2021/91815
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.03.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/91815
İşin Adı : İlimiz Harput Mahallesinde Bulunan Hoca Hasan Hamamında Restorasyon Yapımı
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30 / ELAZIĞ 23100
b) Telefon ve faks numarası : 4242484701-1407 - 4242484720
c) Elektronik posta adresi : ogencyigit@elazig.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.elazig.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan birim fiyat teklif cetveli, idari şartname ve sözleşme tasarısında görülebilir.
b) Yapılacağı Yer : HARPUT MAHALLESİ / ELAZIĞ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (BEŞ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 210 (ikiyüzon) takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 16.03.2021 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

         a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

         b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      4.1.2. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                  

      4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

      4.1.4. Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

      4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge

 

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Teknik Personel; Yüklenici, Teknik Personel olarak 1 adet en az 5 yıl Deneyimli Restoratör Mimar (Şantiye Şefi), 1 adet en az 3 yıl Deneyimli Restoratör (Saha Şefi), 1 adet en az 3 yıl Deneyimli Harita Mühendisi, 1 adet en az 3 yıl Deneyimli Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisi ve 1 adet en az 3 yıl Deneyimli Makine Mühendisi iş süresince iş mahallinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. İhale üzerinde kalan isteklinin, teknik personele   dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Bu ihalede benzer iş olarak 11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN B/I GRUBU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR  (SUNULACAK İŞ DENEYİM BELGESİNE AİT İLGİLİ KORUMA KURULUNDAN SÖZ KONUSU YAPILAN YAPININ I.GRUP TESCİLLİ ESER OLDUĞUNU GÖSTERİR KURUL KARARI YAZISINI İŞ DENEYİM BELGESİ EKİNDE SUNULMASI ZORUNLUDUR. KURUL KARARI YAZISINI SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR)” 

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL karşılığı ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE İŞLERİ SERVİSİ (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhale dokümanının, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını 12/03/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar idareden satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.
12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.