İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
İşin Adı İl Müdürlüğümüze Bağlı 21 Yurt Müdürlüğü Ve 3 Adet İdari İşlemlerin Yürütüldüğü Yurt Bloğu Olmak Üzere Toplam 24 Birimin Periyodik Olarak Bilgisayar, Parmakizi Ve Pos Cihazlarının Bakım Onarım Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 25.02.2021
İhale K.No 2021/71378
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.03.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 17.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/71378

1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ZUHURATBABA MAH. DR. REMZİ KAZANCIGİL BULV. NO:34/2 34662 ATAKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2125880035 - 2125290059
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 21 YURT MÜDÜRLÜĞÜ VE 3 ADET İDARİ İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ YURT BLOĞU OLMAK ÜZERE TOPLAM 24 BİRİMİN PERİYODİK OLARAK BİLGİSAYAR, PARMAKİZİ VE POS CİHAZLARININ BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
İl müdürlüğümüze bağlı 21 Yurt Müdürlüğü ve 3 adet idari işlemlerinin yürütüldüğü yurt bloğunun bilgisayar, parmakizi ve pos cihazlarının bakım onarım hizmet alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik Şartname ekinde belirtilen İl Müdürlüğümüze bağlı 21 Yurt Müdürlüğü ve 3 adet idari işlemlerin yürütüldüğü yurt bloğu.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.04.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
d) İşe başlama tarihi : 01.04.2021


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.03.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.