İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İşin Adı Petrol Türevi Toprak Kirliliğinin Tespit Edilmesi Saha Çalışması
İlan Tarihi 25.02.2021
İhale K.No 2021/75865
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.03.2021 13:00:00
Son Teklif Tarihi 16.03.2021
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/75865

1-İdarenin
a) Adresi : Barbaros Mah. Begonya Sokak No: 9 Ataşehir/İstanbul 34750 ataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166874400 - 2166874406
c) Elektronik Posta Adresi : istanbul@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sondaj yapılması 16+4=20 Adet Toprak numunesi alınması 8 Adet Yeraltı suyu numunelerinin örneklenmesi 25 Adet Pompa testi 3 Adet Analizler 8 Adet Yeraltı su Numuneleri Gerekli Analizleri 25 Adet Rapor 1 Adet Diğer giderler 1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesinde; Petrol Ofisi – Akseki Petrol İstasyonu, Opet – Ataköy Petrol Akaryakıt İstasyonu ve Bakırköy – Kirazlı Metrosu inşaatının Bakırköy İDO makas yapısının bulunduğu bölgede
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 16.03.2021 - 13:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.